uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Informace k výskytu koronaviru SARS-CoV-2 - 13. březen 2020

Kategorie: Uncategorised

 

Vyhlášení nouzového stavu a související opatření – AKTUALIZACE 30.03.2020 - 12. březen 2020

Kategorie: Uncategorised

Vláda vyhlašuje pro území České republiky na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Dopravní podnik města Brna přijímá další opatření v hromadné dopravě - 12. březen 2020

Kategorie: Uncategorised

V souvislosti se současnou situací ohledně výskytu koronaviru zavádí DPMB další opatření na podporu bezpečnosti cestujících i svých zaměstnanců.

Mimořádné opatření MZ ČR – školní výuka (ZRUŠENO) - 10. březen 2020

Kategorie: Uncategorised

ZRUŠENO KRIZOVÝM OPATŘENÍM VLÁDY ZE DNE 12. BŘEZNA.
Zákaz výuky na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách s účinností od 11. března. 
MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-SEVER ZŮSTÁVAJÍ V PROVOZU.

Mimořádné opatření MZ ČR – společenské akce (ZRUŠENO) - 10. březen 2020

Kategorie: Uncategorised

ZRUŠENO KRIZOVÝM OPATŘENÍM VLÁDY ZE DNE 12. BŘEZNA.
Zákaz společenských akcí s účastí nad 100 lidí s účinností od 10. března od 18 hodin.

Letní prázdninový provoz mateřských škol - 31. leden 2019

Kategorie: Uncategorised

V případě zájmu o přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v MČ Brno-sever se obracejte přímo na vedení konkrétní mateřské školy.

K přihlášení využijte jednotný formulář "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin", který je k dispozici na webových stránkách MČ Brno-sever ZDE a jednotlivých MŠ.

Vydávání žádostí bude probíhat od 1. března 2024.

Sběr žádostí proběhne od 27. do 28. března 2024.

S ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol.

Rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů

Poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí.

V případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno.

Ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí.

 

provoz ms 2024

Územní studie – pořízené jako územně plánovací podklad (ÚPP) odborem územního plánování a rozvoje MMB - 24. září 2018

Kategorie: Uncategorised

Písečník
Územní studie s názvem „Písečník – Úprava a interpretace pro provedení změny ÚPmB“ byla pořízena v roce 2010 jako podklad ke změně funkčního využití v novém územním plánu města Brna, který by reflektoval změny a současné požadavky na využití území. Část území je limitována hlukovým zatížením z přilehlé železniční trati, v zadní části území by bylo vhodné potvrdit obytnou, funkci lokality, která je dlouhodobě obývána.

Merhautova – Francouzská
Územní studie byla pořízena v roce 2011 jako podklad ke změně funkčního využití v novém územním plánu města Brna. Jejím cílem je dokončení propustnosti území, které v současnosti uzavírá ulice Slepá. Studie dále reflektuje změny ve využití území a vytváří regulační prvky pro možnosti dostavby území.

Obytný soubor Lesná – aktualizace
Účelem „Územní studie s regulačními prvky obytný soubor Lesná – aktualizace“ z roku 2012 bylo aktualizovat starší studii z roku 1998, která měla za cíl umožnit a usměrnit další rozvoj obytného souboru Lesná. Studie slouží jako podklad ke změně některých funkčních využití v novém územním plánu města Brna.

Lokalita za Halasovým náměstím
Jedná se o projekt z roku 2018 spolufinancovaný Evropskou unií, jehož cílem je zpracovat územní studie na veřejná prostranství, které budou územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území a podkladem pro následné zajištění lepšího využití veřejných prostranství. Projekt prověřil možností úprav veřejného prostranství lokality za Halasovým náměstím, včetně prostupnosti území od částečně nově rekonstruovaného prostranství za prodejnou Albert, podél duchovního centra a nového kostela až k tramvajové smyčce. Projekt byl koordinován s urbanistickou studií Halasovo náměstí zpracovanou Kanceláří architekta města z roku 2018.

Svitavské nábřeží
Jedná se o projekt z roku 2018 spolufinancovaný Evropskou unií, jehož cílem je zpracovat územní studie na veřejná prostranství, které budou územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území a podkladem pro následné zajištění lepšího využití veřejných prostranství. Projekt řeší celkovou koncepci parku rozšířeného o dřívější pozemky ČD (areál stavebnin) tj. bývalé zábrdovické nádraží a část tělesa Tišnovka, v souladu požadovaným budoucím způsobem využití tj. s návrhovou plochou zeleně dle Územního plánu města Brna.

Valchařská
Jedná se o územní studii z roku 2019, jejímž cílem je prověření a návrh optimálního funkčního a prostorového uspořádání území zastaralého areálu za souladu veřejných a soukromých zájmů. Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro zpracování Návrhu nového územního plánu, který by umožnil realizaci záměru majoritního vlastníka pozemků - přeměnu nefunkčního výrobního areálu na obytný soubor. Návrh byl koordinován s urbanistickou studií Parku Valchařská pořízeného MMB OŽP v roce 2014, podle něhož se připravuje revitalizace parku.

Dukelská – územně-technické prověření
Cílem územní studie z roku 2014 bylo ověření dopravní obsluhy území v oblasti areálu bývalé Zbrojovky a možnosti připojení na komunikační síť v širším území. Byla upřesněna trasa nové páteře území – „Nové Dukelské“ včetně jejího napojení rampou na velký městský okruh na Tomkově náměstí a z opačné strany novým přemostěním řeky Svitavy k areálu „Nové Zbrojovky“.

Urbanistické studie – od jiného pořizovatele - 24. září 2018

Kategorie: Uncategorised

Park Valchařská (pořizovatel – MMB OŽP)
Po dohodě s MČ Brno-sever byla v roce 2014 pořízena studie „Revitalizace parku Tyršův park při ulici Valchařská a prověření zpřístupnění pravého břehu Svitavy v navazujících úsecích“, za účelem, který vyjadřuje název studie. Ve fázi realizační přípravy je nyní revitalizace samotného parku mimo vodní náhon, který není v majetku města Brna. Dalším krokem by mělo být získání pozemků tohoto náhonu do vlastnictví města, aby revitalizace mohla být dokončena a celý park byl kompletně upraven a zapadl tak do modernizace celé lokality.

Halasovo náměstí (pořizovatel i zpracovatel – KAM)
Po dohodě s MČ Brno-sever zpracovala Kancelář architekta města v roce 2018 urbanistickou studii Halasova náměstí, která reflektuje požadavky investorů, změny v území a navrhuje v několika etapách důstojný veřejný prostor – náměstí, které by se mohlo stát skutečným centrem obytného souboru Lesná. V současné době jsou ve fázi předrealizační přípravy úpravy objektů soukromých subjektů a zejména veřejného prostranství před těmito objekty, které vychází z předmětné studie.

Soběšice – Zadní Růženec (pořizovatel – MMB OÚPR)
Studii pořídil v roce 2005 z vlastního podnětu odbor územního plánování a rozvoje MMB jako možný podklad ke změně funkčního využití v novém územním plánu města Brna. Návrh je zpracován variantně. MČ Brno-sever s variantou umístění sektorového hřbitova v této lokalitě opakovaně nesouhlasí.

Soběšice – jih (pořizovatel – MMB OÚPR)
Odbor územního plánování a rozvoje MMB pořídil v roce 2006 studii, která by měla sloužit k prověření a jako případný podklad pro zpracování návrhu změny ÚPmB nebo jako podklad ke změně funkčního využití v novém územním plánu města Brna a to v reakci na požadavky vlastníků využít plochy současných zahrádek k obytné výstavbě. Území je do značné míry limitováno vedením inženýrských sítí. V rámci projednání konceptu ÚPmB se ministerstvo životního prostředí vyjádřilo negativně ke změně z funkce nestavební na stavební.

Urbanistické studie – pořízené ÚMČ Brno-sever - 24. září 2018

Kategorie: Uncategorised

Park Tišnovka
V roce 2016 byl zrealizován a uveden do provozu zcela nový park Tišnovka v prostoru výhybny bývalé železniční trati Tišnovka. Park byl zpřístupněn z ulice Svitavská a z ulice Rotalova přes areál domů se sociálními službami pro seniory. Park již nějaký čas slouží veřejnosti i seniorům z přilehlého areálu a postupně se dotváří do konečného stavu. V analýze území z roku 2014 je prezentován prvotní návrh, který byl během projektování i realizace postupně korigován.

Revitalizace parku Marie Restituty
V roce 2016 byla zpracována urbanistická studie „Revitalizace parku Marie Restituty“ s cílem připomenout odpovídajícím způsobem osobnost Marie Restituty, po níž je park pojmenován, dále reagovat na změny v bezprostředním okolí a zapojit do hlavního prostoru parku i poslední úsek tělesa bývalé železniční trati Tišnovka. Realizována je již první část projektu, týkající se bývalé Tišnovky v horní oblasti parku.

Centrum Soběšice
Studie „Centrum Soběšice“ z roku 2016, jejímž cílem bylo vyřešit chybějící centrální prostor, je navržena ve dvou variantách, z nichž jedna s názvem „Venkovní tělocvična“ navrhuje velkorysejší úpravy, které by pomohly vyřešit špatnou propustnost územím. V současné době je reálnější umírněnější varianta s názvem „Sokolská zahrada“. Značný posun ve zlepšení centrálního prostoru Soběšic by mohlo přinést získání staré Sokolovny do majetku města Brna. Tím by mohlo dojít ke zlepšení vybavenosti obce i vybavení sportoviště TJ Sokol, které se v centrální části nachází a slouží i veřejnosti.

Vnitroblok Zubatého – Mostecká
Urbanisticko-architektonická studie Zubatého – Mostecká z roku 2017 byla zpracována za účelem prověření využitelnosti vnitrobloku, který je v současnosti značně limitován nefunkčním tělesem bývalé železniční trati Tišnovka. Podnětem byl požadavek umožnit nový vjezd do areálu Hasičského záchranného sboru JmK. Východiskem by bylo odstranění nejdříve části a posléze celého úseku náspu v předmětném vnitrobloku. Tímto navrácením terénu do původního rovinatého stavu by se otevřela možnost kvalitnějšího využití vnitrobloku. Studie slouží jako podklad pro změnu funkcí v novém územním plánu města Brna.

Tomkovo náměstí
Oblast Tomkova náměstí a jeho okolí byla postupně degradována dopravním koridorem v trase velkého městského okruhu (VMO). Předmětem řešení studie „Tomkovo náměstí“ z roku 2018 jsou dvě větší plochy při ústí do obytné ulice Cacovické, které mohou být funkčním veřejným prostranstvím i po výstavbě úseku VMO. Způsob, jak docílit tohoto stavu v rámci výstavby VMO Tomkovo náměstí, je nutno hledat, jelikož projektová dokumentace ke stavbě VMO opomenula skutečnost, že tímto územím procházejí a zdržují se zde lidé. Předmětná studie je pro MČ Brno-sever argumentačním nástrojem k tomu, jak vyjednat co nejlepší podmínky pro možnost užívání vymezeného prostoru obyvatelstvem, na nějž bude mít stavba VMO Tomkovo náměstí zásadní dopad.

Náměstí v Divišově čtvrti
V roce 2020 byla zpracována urbanistická studie, jejímž cílem bylo komplexní vyřešení vstupního prostoru Divišovy čtvrti. Pro budoucí rozvoj bylo třeba navrhnout hlavní prostranství (náměstíčko), a to z hlediska úpravy a dosadby zeleně, po uhynutí původních vzrostlých smrků, i doplnění mobiliáře a úpravu ploch. V návaznosti na změnu Územního plánu města Brna, která byla provedena v roce 2020, bylo třeba si ujasnit možnosti řešení vzniklé návrhové plochy městské zeleně pod železničním náspem, která dle původního návrhu územního plánu byla plochou stavební. Město Brno vyšlo vstříc požadavkům občanů a tuto plochu na městských pozemcích změnilo na plochu nestavební určenou pro veřejnou zeleň, jako vhodnější entrée do přírodního prostředí údolí u Antoníčka.

Prověření prostupnosti v oblasti Cacovická
V roce 2023 byla zpracována prověřovací urbanistická studie, jejímž cílem bylo prověření pěší prostupnosti, a to nejen po samotné ulici Cacovické, ale též napříč přes mlýnský náhon k Cacovickému ostrovu a dále zalesněným svahem k ulici Soběšické na Lesné. Jde o logický první krok, který pomohl objasnit možnosti pěších a popř. i cyklistických propojení i vazby na rozvíjející se přilehlé lokality.

Urbanistické a územní studie pro městskou část Brno-sever - 24. září 2018

Kategorie: Uncategorised

Od roku 2014 bylo oddělením územního rozvoje pořízeno několik urbanistických studií za účelem koncepčního řešení vybraných lokalit, u nichž je snaha, aby v souladu s platným územním plánem bylo postupně dosaženo kvalitního veřejného prostranství. Jednotlivé akce jsou v různé fázi vývoje – od realizace až po dlouhodobý výhled. Kromě vlastních studií má MČ Brno-sever k dispozici ještě urbanistické a územní studie, pořízené jiným subjektem. Jedná se o:

Urbanistické studie – pořízené ÚMČ Brno-sever
Urbanistické studie – od jiného pořizovatele
Územní studie – pořízené jako územně plánovací podklad (ÚPP) odborem územního plánování a rozvoje MMB

Stav k 01/2024 
Zpracovala Ing. arch. Olga Strublová,
referentka úseku územního rozvoje
odboru rozvoje a investic ÚMČ Brno-sever