uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Územní studie – pořízené jako územně plánovací podklad (ÚPP) odborem územního plánování a rozvoje MMB - 24. září 2018

Písečník
Územní studie s názvem „Písečník – Úprava a interpretace pro provedení změny ÚPmB“ byla pořízena v roce 2010 jako podklad ke změně funkčního využití v novém územním plánu města Brna, který by reflektoval změny a současné požadavky na využití území. Část území je limitována hlukovým zatížením z přilehlé železniční trati, v zadní části území by bylo vhodné potvrdit obytnou, funkci lokality, která je dlouhodobě obývána.

Merhautova – Francouzská
Územní studie byla pořízena v roce 2011 jako podklad ke změně funkčního využití v novém územním plánu města Brna. Jejím cílem je dokončení propustnosti území, které v současnosti uzavírá ulice Slepá. Studie dále reflektuje změny ve využití území a vytváří regulační prvky pro možnosti dostavby území.

Obytný soubor Lesná – aktualizace
Účelem „Územní studie s regulačními prvky obytný soubor Lesná – aktualizace“ z roku 2012 bylo aktualizovat starší studii z roku 1998, která měla za cíl umožnit a usměrnit další rozvoj obytného souboru Lesná. Studie slouží jako podklad ke změně některých funkčních využití v novém územním plánu města Brna.

Lokalita za Halasovým náměstím
Jedná se o projekt z roku 2018 spolufinancovaný Evropskou unií, jehož cílem je zpracovat územní studie na veřejná prostranství, které budou územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území a podkladem pro následné zajištění lepšího využití veřejných prostranství. Projekt prověřil možností úprav veřejného prostranství lokality za Halasovým náměstím, včetně prostupnosti území od částečně nově rekonstruovaného prostranství za prodejnou Albert, podél duchovního centra a nového kostela až k tramvajové smyčce. Projekt byl koordinován s urbanistickou studií Halasovo náměstí zpracovanou Kanceláří architekta města z roku 2018.

Svitavské nábřeží
Jedná se o projekt z roku 2018 spolufinancovaný Evropskou unií, jehož cílem je zpracovat územní studie na veřejná prostranství, které budou územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území a podkladem pro následné zajištění lepšího využití veřejných prostranství. Projekt řeší celkovou koncepci parku rozšířeného o dřívější pozemky ČD (areál stavebnin) tj. bývalé zábrdovické nádraží a část tělesa Tišnovka, v souladu požadovaným budoucím způsobem využití tj. s návrhovou plochou zeleně dle Územního plánu města Brna.

Valchařská
Jedná se o územní studii z roku 2019, jejímž cílem je prověření a návrh optimálního funkčního a prostorového uspořádání území zastaralého areálu za souladu veřejných a soukromých zájmů. Územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro zpracování Návrhu nového územního plánu, který by umožnil realizaci záměru majoritního vlastníka pozemků - přeměnu nefunkčního výrobního areálu na obytný soubor. Návrh byl koordinován s urbanistickou studií Parku Valchařská pořízeného MMB OŽP v roce 2014, podle něhož se připravuje revitalizace parku.

Dukelská – územně-technické prověření
Cílem územní studie z roku 2014 bylo ověření dopravní obsluhy území v oblasti areálu bývalé Zbrojovky a možnosti připojení na komunikační síť v širším území. Byla upřesněna trasa nové páteře území – „Nové Dukelské“ včetně jejího napojení rampou na velký městský okruh na Tomkově náměstí a z opačné strany novým přemostěním řeky Svitavy k areálu „Nové Zbrojovky“.