uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Rada

Členové Rady

Mgr. Martin Maleček (Hnutí SOL) - starosta
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: 545 542 202, 532 151 202
mobil: 604 416 222

Ing. Martin Cibula (Hnutí SOL) - místostarosta
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: 545 542 204, 532 151 204
mobil: 603 375 576

Mgr. Martin Basel (ODS) - místostarosta
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 545 542 205, 532 151 205
mobil: 777 770 657

Mgr. Martin Glogar (KDU-ČSL) - místostarosta
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 545 542 208, 532 151 208
mobil: 739 448 515

David Jedlinský (Hnutí SOL) - zabezpečování úkolů v oblasti majetku a investic
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 770 139 902

Mgr. Miloslav Králíček (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
mobil: 737 267 622

PhDr. Karla Hofmannová (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 606 429 958

Ing. Erik Měkyna (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
mobil: 603 471 671

Ing. Bc. Sabina Tomíšková (ODS)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
mobil: 603 205 367

Ing. Marie Kselíková (KDU-ČSL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
mobil: 603 967 129

Schůze Rady

Schůze Rady
(ve volebním období 2022-2026)

2024

2023

2022

17. ledna

11. ledna

 

31. ledna

25. ledna

 

14. února

8. února

 

28. února
(začátek dle počtu bodů)

22. února
(začátek dle počtu bodů)

 

13. března

8. března

 

27. března

22. března

 

10. dubna

5. dubna

 

24. dubna (začátek dle počtu bodů)

19. dubna
(začátek dle počtu bodů)

 

9. května

3. května

 

22. května

17. května

 

5. června

31. května

 

19. června (začátek dle počtu bodů)

14. června

 

3. července

28. června
(začátek dle počtu bodů)

 

31. července

12. července

 

21. srpna

2. srpna

 

4. září

23. srpna

 

18. září
(začátek dle počtu bodů)

6. září

 

2. října

20. září
(začátek dle počtu bodů)

 

16. října

4. října

 

30. října

18. října

20. října

13. listopadu

2. listopadu

2. listopadu

27. listopadu

15. listopadu

16. listopadu

11. prosince (začátek dle počtu bodů)

29. listopadu

30. listopadu

 

13. prosince
(začátek dle počtu bodů)

14. prosince

Zpravidla od 14:00 hod.

Jednací řád Rady

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Rady městské části Brno-sever (dále jen RMČ) upravuje přípravu, průběh jednání, způsob usnášení, kontrolu plnění usnesení a zabezpečování úkolů RMČ.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje RMČ hlasováním.

Článek 2
Pravomoc RMČ

 1. RMČ je výkonným orgánem městské části Brno-sever v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá RMČ Zastupitelstvu městské části Brno-sever (dále jen ZMČ).
 2. RMČ připravuje návrhy pro jednání ZMČ a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
 3. Rozsah pravomocí RMČ je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zejména v § 99 – 102a) a Statutem města Brna.

Článek 3
Svolání schůze RMČ

 1. RMČ se schází v souladu se schváleným harmonogramem či v mimořádných termínech podle potřeby. Schůze RMČ svolává starosta písemným pozváním nejpozději 7 dnů před termínem schůze, v jeho nepřítomnosti místostarosta.
 2. Pozvánku na schůzi připravuje kancelář úřadu. Pozvánka na schůzi musí obsahovat datum a místo konání schůze a navržený program jednání.

Článek 4
Účast na schůzi RMČ

 1. Schůze RMČ jsou neveřejné.
 2. Schůze RMČ se zúčastňují povinně členové RMČ. Pokud se ze závažných důvodů na jednání nemůže člen RMČ dostavit, je povinen se omluvit starostovi. Předčasný odchod ze schůze oznamují členové RMČ předsedajícímu.
 3. Účast na schůzi stvrzují členové RMČ při příchodu svým podpisem na prezenční listinu.
 4. Schůze RMČ se dále účastní povinně tajemník ÚMČ (dále jen tajemník), a to s hlasem poradním.
 5. RMČ může přizvat k jednání další osoby, jejichž přítomnost je potřebná. Takové pozvání může mít i trvalý ráz.

Článek 5
Příprava schůze RMČ

 1. Schůzi RMČ připravuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Koordinaci přípravy písemných materiálů pro jednání RMČ zajišťuje tajemník.
 2. RMČ jedná zpravidla na podkladě písemných materiálů předložených členy ZMČ, tajemníkem nebo komisí RMČ (dále jen předkladatel).
 3. Komise RMČ předkládají RMČ zápisy ze svého jednání.
 4. Pozvánku na schůzi doručí kancelář úřadu elektronicky spolu s písemnými materiály pro jednání všem členům RMČ nejpozději 7 dnů před termínem schůze.
 5. Distribuce materiálů členům RMČ probíhá elektronickou formou prostřednictvím úložiště.

Článek 6
Jednání RMČ

 1. Schůzi RMČ řídí předsedající, kterým je starosta nebo místostarosta, popřípadě jiný starostou pověřený člen RMČ.
 2. Předsedající zahajuje a řídí schůzi RMČ, vyhlašuje výsledky hlasování, přerušuje a ukončuje jednání RMČ a dbá o to, aby jednání mělo důstojný průběh.
 3. Po zahájení schůze RMČ předsedající určí zapisovatele zápisu. Předsedající dále určí dva ověřovatele zápisu z řad členů RMČ, kteří svým podpisem ověřují správnost a úplnost zápisu ze schůze RMČ.
 4. RMČ jedná podle programu, který si schválí na začátku jednání. Každý člen RMČ může navrhnout doplnění programu schůze, stažení některého bodu z programu schůze, případně navrhnout přeřazení bodů programu schůze. O takovém návrhu rozhoduje RMČ hlasováním. Na závěr projednání programu nechá předsedající hlasovat o programu schůze jako celku bez další rozpravy. Nejsou-li námitky či požadavky na samostatné hlasování, hlasuje se o zařazení, vyřazení či přeřazení bodů programu schůze v rámci hlasování o programu jako celku.
 5. O zařazení návrhů přednesených v průběhu schůze RMČ na program schůze rozhodne RMČ hlasováním.
 6. Jednání o věci zařazené na program schůze uvede zpravidla její předkladatel. Poté předsedající zahájí rozpravu, ve které dává slovo přihlášeným osobám v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásily.
 7. Na konci jednání mohou členové RMČ vznášet dotazy, náměty či připomínky starostovi, místostarostům, ostatním členům RMČ a tajemníkovi, na něž dotázaný odpovídá ihned nebo si může vyhradit zevrubnou odpověď při nejbližší schůzi RMČ nebo ve lhůtě 30 dnů, pokud si žadatel vyžádá písemnou odpověď.

Článek 7
Hlasování

 1. RMČ je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 2. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů RMČ.
 3. V případě, že je v průběhu jednání navrženo stažení bodu z programu schůze, hlasuje o tomto návrhu RMČ přednostně.
 4. Na návrh člena RMČ se o jednotlivých částech návrhu hlasuje odděleně. Dojde-li k oddělenému hlasování, schvalují se pouze jednotlivé části návrhu usnesení a o návrhu jako celku se již nehlasuje.
 5. Byly-li k předloženému návrhu předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Poté se hlasuje o případných doplňujících návrzích, které nerozporují ani nijak nepozměňují přijatý návrh. Vylučuje-li přijatý návrh další pozměňovací návrhy, o těchto se již nehlasuje.
 6. Hlasování probíhá zvednutím ruky. Hlasuje se v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti návrhu a počet zdržujících se. Současně sdělí, zda bylo či nebylo usnesení přijato, a v případě, že hlasování není jednomyslné, sdělí i jmenovité hlasování členů RMČ.

Článek 8
Usnesení a zápis ze schůze RMČ

 1. Usnesení vyhotovuje písemně zapisovatel, podepisuje starosta společně s místostarostou, případně jiným členem RMČ, a do 7 dnů po ukončení schůze se zasílají elektronickou formou členům RMČ i ZMČ, tajemníkovi, vedoucím odborů, případně dalším zaměstnancům ÚMČ.
 2. Usnesení se v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zveřejňují na webových stránkách městské části Brno-sever. Zveřejnění zabezpečuje kancelář úřadu.
 3. Kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení provádí tajemník ve spolupráci s dotčenými vedoucími odborů. Evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení vede kancelář úřadu.
 4. O průběhu schůze RMČ pořídí do 7 dnů po ukončení schůze zapisovatel zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede den a místo konání schůze, jména předsedajícího, ověřovatelů zápisu a zapisovatele, počet přítomných členů RMČ, schválený pořad jednání RMČ, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Součástí zápisu jsou i záznamy o jmenovitém hlasování k jednotlivým projednávaným bodům.
 5. Zápis je uložen k nahlédnutí v kanceláři úřadu. Elektronická verze zápisu se distribuuje členům RMČ i ZMČ prostřednictvím úložiště. Kancelář úřadu dále zabezpečuje zaslání zápisu Magistrátu města Brna.

Článek 9
Jednání RMČ distančním způsobem

 1. Jednání RMČ je možné uskutečnit také při distanční účasti všech nebo jenom některých členů RMČ nebo tajemníka, a to prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference), při němž musí být možné jednoznačné ztotožnění člena RMČ a tajemníka prostřednictvím obrazu i zvuku a interakce s ostatními členy RMČ a tajemníkem.
 2. Člen RMČ nebo tajemník, který se chce účastnit jednání RMČ distančně, musí předem o tuto možnost požádat starostu, který rozhodne, zda je taková účast možná, a informuje kancelář úřadu o distanční účasti člena RMČ nebo tajemníka. Distanční účast člena RMČ nebo tajemníka zaznamená zapisovatel v prezenční listině a v zápisu u jména přítomného poznámkou přítomen distančně.
 3. Starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, je oprávněn rozhodnout, že jednání RMČ se uskuteční pouze distančně. V takovém případě se v pozvánce a následně i v zápisu místo konání schůze nahradí informací, že se jednání RMČ uskuteční, respektive uskutečnilo prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference).

Článek 10
Střet zájmů

Člen RMČ je jako veřejný funkcionář povinen při jednání RMČ, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než RMČ přistoupí k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu ze schůze RMČ.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

 1. Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu se ruší jednací řád Rady městské části Brno-sever schválený na schůzi konané 21.08.2019.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti 01.01.2021.
 3. Rada městské části Brno-sever schválila tento jednací řád na své schůzi konané 09.12.2020.

Zpracoval:                             Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                              tajemník


Za odbor organizační ověřil: Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                              tajemník


Vydal dne 22.12.2020:          Mgr. Martin Maleček v. r.
                                              starosta

Komise Rady

KOMISE FINANČNÍ

Předseda: Ing. Bc. Sabina Tomíšková
Členové:
Mgr. Jakub Zezula
Ing. Petr Pfléger
Ing. Aleš Medek
Vítězslav Mader
Ing. Libor Kučera
Mgr. František Novák
Stálý host: Ing. Ivo Burger, M.A.
Tajemnice: Bc. Renáta Čechová, DiS.

KOMISE BEZPEČNOSTI A DOPRAVY

Předseda: Mgr. Miloslav Králíček
Členové:
Mgr. Hana Zinková
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Bc. Jiří Franz
Petr Vašíček
Martin Šrubař
Ing. Lukáš Sochor
Stálý host: Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Tajemnice: Hana Kučerová

KOMISE BYTOVÁ

Předseda: Mgr. Luděk Král
Členové:
Mgr. Jan Škrášek
Mgr. Elena Peňázová
Marie Kováčová
Bc. Věroslav Kučírek
Mgr. Veronika Singrová
Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová
Tajemnice: Ing. Pavla Kudláčková

KOMISE MAJETKOVÁ

Předseda: Ing. Vladimír Jandásek
Členové: 
Mgr. Jakub Zezula
Ing. Erik Měkyna
Linda Adamcová
Mgr. Miloslav Králíček
Bc. Věroslav Kučírek
Mgr. Ivo Skopal
Tajemnice: Hana Poláková

KOMISE ROZVOJE A VÝSTAVBY

Předseda: Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
Členové:
Ing. Jiří Kuklínek
Ing. Tomáš Hudec
Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
Bc. Radek Voneš
Patrik Pávek
Ing. Vojtěch Hanuš
Stálý host: Mgr. Anna Hrabovská
Tajemnice: Ing. arch. Olga Strublová

KOMISE SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Předseda: doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Členové:
Ing. Jiří Siblík
Mgr. Michal Ševčík, LL.M.
Ing. Petr Pfléger
Jiří Škárek, DiS.
Michael Stavjař
Ing. Vladimír Jandásek
Stálý host: Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová
Tajemník: Jakub Švach

KOMISE ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

Předsedkyně: PhDr. Karla Hofmannová
Členové: 
Ing. Daniel Kummer
Karel Pelikán
Ing. Petr Polanský
Mgr. Pavel Outrata
Mgr. Jana Nováková
Bc. Marie Paděrová
Stálý host: Kristýna Kyánková
Tajemnice: PaedDr. Hana Svobodová

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Předsedkyně: Ing. Marie Kselíková
Členové:
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Ing. Ivo Březina
Ing. Kateřina Myslivcová
Mgr. Tomáš Zima
Ing. Martin Prchal
Jindřich Jedlička
Tajemnice: Ing. Sylva Kovářová

Jednací řád komisí

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád komisí Rady městské části Brno-sever (dále jen „RMČ“) upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení, kontrolu plnění usnesení a zabezpečování úkolů komisí.
 2. Komise plní své úkoly v příslušném odvětví, pro které byly zřízeny, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Základní úkoly komisí

 1. Základním úkolem komisí je plnit úkoly uložené jim RMČ, a to zejména:
  1. projednávat materiály předkládané příslušnými odbory Úřadu městské části Brno-sever (dále jen „ÚMČ“) k projednání v RMČ, včetně vydání stanoviska k těmto materiálům,
  2. předkládat RMČ k projednání a řešení své návrhy, stanoviska, připomínky a podněty.
 2. Komise ze své činnosti odpovídají RMČ. Zápisy z komisí jsou předkládány na schůzích RMČ.

Článek 3
Postavení komisí a jejích členů

 1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány RMČ.
 2. Počet členů komise stanoví RMČ.
 3. RMČ může svým usnesením stanovit stálé hosty komisí, kteří se účastní schůzí komisí s hlasem poradním. Účast stálého hosta na schůzích komisí může být zrušena usnesením RMČ.
 4. Jednání komise je neveřejné, ale předsedající může přizvat k jednotlivým bodům jednání odborníky či jiné osoby, jejichž přítomnost je na jednání komise potřebná. Tyto osoby však mají pouze poradní hlas.

Článek 4
Schůze komisí

 1. Komise se schází ke svým schůzím minimálně dvanáctkrát ročně v termínech, které si předem určí.
 2. Komise vycházejí při své práci z úkolů zadávaných jim RMČ a z programu schůzí RMČ.
 3. Schůze komise svolává předseda prostřednictvím pozvánky, která obsahuje termín a místo konání schůze a návrh programu jednání připravený na základě potřeb RMČ a příslušných odborů ÚMČ. Návrh programu nemůže obsahovat bod, s jehož projednáním komisí nesouhlasí člen RMČ, který je odpovědný za zabezpečování úkolů v příslušné oblasti výkonu samosprávy.
 4. Pozvánku rozešle tajemník komise e-mailem všem členům komise a dalším osobám, které mají právo účasti na jednání komise, nejméně 7 dnů přede dnem konání schůze. Ve stejném termínu musí mít členové komise k dispozici písemné podklady k projednání jednotlivých bodů obsažených v návrhu programu. V mimořádných nebo odůvodněných případech může předseda komise nebo člen RMČ, který je odpovědný za zabezpečování úkolů v příslušné oblasti výkonu samosprávy, tyto lhůty zkrátit.
 5. Předseda komise řídí její činnost a dbá na plnění usnesení přijatých komisí. V případě nečinnosti předsedy svolá schůzi jiný člen komise.
 6. Tajemníkem komise je zpravidla pracovník věcně příslušného odboru ÚMČ, kterého na návrh vedoucího odboru jmenuje do funkce tajemník ÚMČ. Jeho úkolem je organizačně, technicky a administrativně zabezpečit činnost komise.
 7. Odborné podklady pro jednání komise připravují příslušné odbory ÚMČ. Přípravu podkladů pro jednání komise organizuje její tajemník.

Článek 5
Jednání komisí

 1. Jednání komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jiný člen komise, který byl řízením jednání pověřen na základě souhlasu nadpoloviční většiny všech členů komise.
 2. Komise jedná podle programu, který si schválí na začátku jednání. Na program jednání lze zařadit i body, které nebyly obsaženy v návrhu programu, jejichž zařazení navrhne některý z členů komise nebo člen RMČ, který je odpovědný za zabezpečování úkolů v příslušné oblasti výkonu samosprávy, a jejichž zařazení na program jednání komise schválí.
 3. Členové a stálí hosté komise mají právo účastnit se aktivně na činnosti komise, vznášet dotazy, náměty, připomínky a uplatňovat svá stanoviska k projednávaným věcem.
 4. Členové komise jsou povinni účastnit se schůzí komise a plnit úkoly komisí uložené. Svoji účast na schůzích stvrzují svým podpisem do prezenční listiny.
 5. Pracovník kanceláře úřadu provádí pololetně vyhodnocení účasti předsedů a členů komisí na schůzích. Toto vyhodnocení je předkládáno na vědomí RMČ.
 6. Jednání komise se mohou účastnit členové RMČ, tajemník ÚMČ a další přizvané osoby.

Článek 6
Usnesení komisí

 1. Usnesení komise je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů komise.
 2. Hlasování probíhá zvednutím ruky. Hlasuje se v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti návrhu a počet zdržujících se. Současně sdělí, zda bylo či nebylo usnesení přijato, a v případě, že hlasování není jednomyslné, sdělí i jmenovité hlasování členů komise.
 3. Obsahem usnesení jsou zpravidla:
  1. návrhy nebo doporučení pro RMČ,
  2. úkoly zadané členům komise,
  3. upozornění vedoucím odborů ÚMČ, ředitelům právnických osob a zařízení založených nebo zřízených městskou částí Brno-sever na nedostatky zjištěné v jejich činnosti,
  4. požadavky na příslušné odbory ÚMČ k vypracování podkladů pro jednání komise.
 4. O jednání komise pořizuje tajemník komise zápis, který musí být zpracován do 7 dnů ode dne konání schůze. Zápis zpravidla obsahuje:
  1. den, místo konání schůze a jména přítomných,
  2. jméno předsedajícího,
  3. schválený program a předmět jednání,
  4. text usnesení,
  5. výsledky hlasování včetně záznamu o jmenovitém hlasování.
 5. Zápis ověřuje svým podpisem předseda komise, v případě jeho nepřítomnosti člen komise řídící jednání.
 6. Ověřený zápis se vyhotovuje v jednom originálu, který předá tajemník komise pracovníkovi kanceláře úřadu. Tajemník komise zajistí uložení kopie ověřeného zápisu v elektronickém úložišti a její zaslání členům komise, členům RMČ a tajemníkovi ÚMČ.
 7. Přijímání usnesení komise mimo jednání (per rollam) není přípustné.

Článek 7
Jednání komisí distančním způsobem

 1. Jednání komise je možné uskutečnit také při distanční účasti všech nebo jenom některých členů komise, a to prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference), při němž musí být možné jednoznačné ztotožnění člena komise prostřednictvím obrazu i zvuku a interakce s ostatními členy komise.
 2. Člen komise, který se chce účastnit jednání komise distančně, musí předem o tuto možnost požádat předsedu komise, který rozhodne, zda je taková účast možná, a informuje tajemníka komise o distanční účasti člena komise. Distanční účast člena komise zaznamená tajemník komise v prezenční listině a v zápisu u jména přítomného poznámkou přítomen distančně.
 3. Předseda komise je oprávněn rozhodnout, že jednání komise se uskuteční pouze distančně. V takovém případě se v pozvánce a následně i v zápisu místo konání schůze nahradí informací, že se jednání komise uskuteční, respektive uskutečnilo prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference).

Článek 8
Závěrečná ustanovení

 1. Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu se ruší jednací řád komisí Rady městské části Brno-sever schválený na schůzi konané 09.12.2020.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti 20.10.2022.
 3. Rada městské části Brno-sever schválila tento jednací řád na své schůzi konané 20.10.2022.

Zpracoval:                                         Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                                          tajemník

Za odbor organizační ověřil:             Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                                          tajemník

Vydal dne 20.10.2022:                      Mgr. Martin Maleček v. r.
                                                          starosta