uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Jednací řád zastupitelstva

 Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád vydává Zastupitelstvo městské části Brno-sever (dále jen ZMČ) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento jednací řád upravuje přípravu zasedání, průběh jednání ZMČ, hlasování a další náležitosti související s jednáním ZMČ.

3. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje ZMČ hlasováním.

Článek 2
Pravomoc ZMČ

1. Rozsah pravomocí ZMČ je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Statutem města Brna.

2. ZMČ rozhoduje i o dalších věcech, stanoví-li tak zákon.


Článek 3
Svolání zasedání ZMČ

1. ZMČ se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání se konají na území městské části Brno-sever (dále jen MČ Brno-sever). Zasedání ZMČ svolává starosta v souladu s ročním harmonogramem schváleným ZMČ, případně k projednání naléhavých záležitostí.

2. Starosta je povinen svolat zasedání ZMČ, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZMČ, nebo hejtman Jihomoravského kraje. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Úřadu městské části Brno-sever (dále jen ÚMČ). Požadavek na svolání ZMČ se podává písemně starostovi s uvedením předmětu jednání.

3. Nesvolá-li starosta zasedání ZMČ dle předcházejících bodů, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen ZMČ.

4. Zasedání ZMČ jsou veřejná.


Článek 4

Účast na zasedání ZMČ

1. Zasedání ZMČ se zúčastňují povinně členové ZMČ. Pokud se ze závažných důvodů na jednání nemůže člen ZMČ dostavit, je povinen se omluvit starostovi, případně asistence starosty. Předčasný odchod ze zasedání oznamují členové ZMČ předsedajícímu.

2. Účast na zasedání stvrzují členové ZMČ při příchodu svým podpisem na prezenční listinu.

3. Členové ZMČ se zasedání mohou účastnit i distančně za podmínek stanovených v článku 15.

4. Zasedání ZMČ se dále účastní povinně tajemník ÚMČ (dále jen tajemník), a to s hlasem poradním, vedoucí odborů a vedoucí právního oddělení odboru organizačního ÚMČ, v době jejich nepřítomnosti jejich zástupci.

5. Zasedání se dále na pozvání účastní ředitelé organizací zřízených nebo založených MČ Brno-sever, vedoucí organizačních složek MČ Brno-sever, a to zejména v případě, že se projednává materiál, který se týká činnosti jimi řízené organizace nebo organizační složky.


Článek 5

Příprava zasedání ZMČ

1. Program zasedání ZMČ připravuje Rada městské části Brno-sever (dále jen RMČ).

2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZMČ mají jeho členové, RMČ a výbory ZMČ (dále též předkladatel).

3. Zasedání svolává starosta písemným pozváním. Pozvání se doručí elektronicky spolu s navrženým pořadem jednání a písemnými materiály pro jednání ZMČ všem jeho členům 7 dnů před datem konání.

4. Distribuce materiálů členům ZMČ probíhá elektronickou formou prostřednictvím úložiště.

5. Doba, místo a navržený program jednání ZMČ zveřejní ÚMČ alespoň 7 dní před zasedáním ZMČ na úřední desce ÚMČ a na webových stránkách MČ Brno-sever. O době a místu jednání ZMČ dále ÚMČ zpravidla informuje v informačním bulletinu Severník.


Článek 6
Program zasedání ZMČ

1. Návrh programu zasedání ZMČ předkládá jménem RMČ ke schválení předsedající a zahájí rozpravu k navrženému programu zasedání.

2. Návrhy na zařazení dalších bodů do programu zasedání ZMČ mohou být podány předkladateli po zahájení zasedání při projednávání programu zasedání ZMČ. Takové body musí mít písemnou formu a musí k nim být připraveny materiály obsahující alespoň návrh usnesení.

3. Každý člen ZMČ může předsedajícímu navrhnout vyřazení některého bodu z programu zasedání, případně navrhnout přeřazení bodů programu zasedání.

4. O zařazení, vyřazení či přeřazení bodů programu zasedání rozhoduje ZMČ hlasováním. Na závěr projednání programu nechá předsedající hlasovat o programu jako celku bez další rozpravy.
Nejsou-li námitky či požadavky na samostatné hlasování, hlasuje se o zařazení, vyřazení či přeřazení bodů programu zasedání v rámci hlasování o programu jako celku.

5. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání ZMČ na program zasedání rozhodne ZMČ hlasováním.


Článek 7
Zahájení a řízení zasedání ZMČ

1. Zasedání řídí předsedající, kterým je starosta nebo místostarosta, popřípadě jiný starostou pověřený člen ZMČ. Předsedající zahajuje a řídí zasedání ZMČ, vyhlašuje výsledky hlasování, přerušuje a ukončuje jednání ZMČ a dbá o to, aby jednání mělo důstojný průběh.

2. Předsedající zahajuje zasedání v určený čas v případě, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZMČ. Není-li tomu tak, je předsedající oprávněn ohlásit odklad zahájení, maximálně však o 30 minut po době určené pro začátek zasedání.

3. Předsedající při zahájení konstatuje, zda ZMČ je nebo není usnášeníschopné.

4. Jestliže ZMČ není při zahájení usnášeníschopné, předsedající zasedání ZMČ ukončí a starosta svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se konalo do 15 dnů. Takto se postupuje i v případě, klesl-li počet přítomných členů ZMČ v průběhu jednání na méně než polovinu jeho členů.

5. Po zahájení zasedání předsedající určí zapisovatele zápisu a ZMČ schválí dva ověřovatele zápisu. Ověřovatelé zápisu sledují průběh zasedání ZMČ a svým podpisem ověřují správnost a úplnost zápisu z tohoto zasedání.

6. Předsedající sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání ZMČ. Pokud byly proti tomuto zápisu vzneseny námitky, sdělí, kdo námitku podal a obsah námitek. O těchto námitkách rozhodne ZMČ.

7. Jestliže bude v průběhu zasedání ZMČ předložen návrh na změnu již přijatého bodu usnesení, lze tak učinit pouze revokací původního usnesení. Postup je shodný jako při přijetí nového bodu usnesení.

8. ZMČ v průběhu zasedání používá systém hlasovacího a komunikačního zařízení. Členovi ZMČ je přidělena hlasovací karta, kterou se přihlásí prostřednictvím zařízení. Pomocí zařízení se členové ZMČ přihlašují do rozpravy, hlasují a odhlašují ze systému.

9. V případě, kdy systém hlasovacího zařízení není možné použít, zajišťují sčítání hlasů dvě osoby, a to zaměstnanci ÚMČ nebo členové ZMČ určení předsedajícím.


Článek 8
Průběh rozpravy, přerušení, ukončení zasedání

1. Jednání o věci zařazené na pořad zasedání uvede zpravidla její předkladatel nebo zpracovatel. Poté předsedající zahájí rozpravu.

2. Průběh projednávání jednotlivých bodů, rozprava k nim se řídí dále uvedeným s tím, že v případě volby starosty, místostarosty nebo člena RMČ jsou stanovena tato pravidla: 5 minut na osobní projev navrženého kandidáta, 5 minut na dotazy kladené mu z řad členů ZMČ.

3. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem mají:
a) členové ZMČ,
b) tajemník,
c) čestní občané města Brna,
d) občané MČ Brno-sever, kteří dosáhli věku 18 let,
e) fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území MČ Brno-sever nemovitost,
f) fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními příslušníky, jsou v MČ Brno-sever přihlášeny k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena.

Občané a fyzické osoby hodlající vystoupit sdělí svůj záměr zapisovateli nebo tajemníkovi, kteří o tom informují předsedajícího. Občané a fyzické osoby uvedené v článku 8 bodu 3 písm. d) – f) prokazují splnění podmínek uvedených v tomto bodu zapisovateli nebo tajemníkovi.

4. Povinnost poskytnout informace k projednávaným věcem mají:
a) k dané problematice příslušní vedoucí odborů ÚMČ, nebo jejich zástupci,
b) k dané problematice příslušní ředitelé, nebo jejich zástupci, organizací založených nebo zřízených MČ Brno-sever a vedoucí organizačních složek zřízených MČ Brno-sever.

5. Požádá-li na zasedání ZMČ o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, primátor města Brna, jím určený zástupce nebo zástupce orgánu Jihomoravského kraje, musí mu být uděleno.

6. Členové ZMČ a tajemník se mohou hlásit o slovo v průběhu rozpravy pomocí elektronického hlasovacího zařízení. V případě, že elektronické hlasovací zařízení není možné použít, hlásí se o slovo zvednutím ruky. Ostatní osoby uvedené v článku 8 bodu 3 se mohou hlásit o slovo v průběhu rozpravy prostřednictvím zapisovatele nebo tajemníka. Dále může být na návrh některého z členů ZMČ uděleno slovo kterémukoliv hostu, jestliže o udělení slova ZMČ rozhodne hlasováním.

7. Předsedající dává slovo nejdříve přihlášeným členům ZMČ a následně ostatním přihlášeným osobám, a to v pořadí, jak se do rozpravy přihlásili.

8. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka. Ruší-li někdo opakovaně zasedání, může být předsedajícím vyzván k pořádku. Pokud nedojde k obnovení pořádku, může předsedající zasedání na nezbytně nutnou dobu přerušit.

9. Ten, komu předsedající neudělil slovo, nemůže na zasedání vystoupit.

10. Ten, komu bylo předsedajícím slovo uděleno, má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se řečník od projednávané věci nebo překročí-li stanovenou dobu, může na to být předsedajícím upozorněn a po opětovném upozornění mu může být slovo odňato. O případných námitkách řečníka k odnětí slova rozhodne ZMČ hlasováním bez rozpravy.

11. Kdo není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, přítomen v zasedací místnosti, ztrácí své pořadí. Není-li přítomen do doby, kdy je o věci zahájeno hlasování, ztrácí i nárok na udělení slova.

12. Ke slovu je možno se přihlásit, dokud předsedající neudělil závěrečné slovo nebo pokud nestanovil konec rozpravy. Předsedající ukončí rozpravu, není-li již přihlášen další člen ZMČ, nebo jestliže o tom ZMČ rozhodlo hlasováním.

13. Při jednání ZMČ o téže věci nelze, s výjimkou předsedajícího, osob uvedených v článku 8 bodu 4 a předsedů klubů ZMČ, mluvit vícekrát než dvakrát, s maximální dobou vystoupení vždy 3 minuty, u předkladatele 6 minut. Předsedající může tuto dobu podle závažnosti projednávané záležitosti prodloužit.

14. Členové ZMČ mohou v rozpravě přednášet k projednávaným otázkám pozměňující a doplňující návrhy, případně navrhnout stažení bodu. Pozměňující a doplňující návrhy musí mít bezprostřední logickou návaznost na obsah projednávané věci a musí z nich být zřejmé, na čem se má ZMČ usnést. Tyto návrhy předávají členové ZMČ písemně předsedajícímu prostřednictvím zapisovatele nebo tajemníka. Předsedající může řečníka požádat, aby svůj návrh upřesnil. O případné námitce některého člena ZMČ, že pozměňující či doplňující návrh usnesení ani po případném upřesnění, neodpovídá obsahu projednávané věci, nechá předsedající hlasovat bez rozpravy.

15. Jestliže je v rozpravě přednesen pozměňovací či doplňující návrh, může kterýkoli člen ZMČ navrhnout přerušení projednávání věci. O návrhu na přerušení projednávané věci rozhodne ZMČ bez rozpravy.

16. Předkladatel původního i pozměňovacího či doplňujícího návrhu může svůj návrh vzít zpět, pokud ZMČ nepřikročí k hlasování o něm.

17. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen ZMČ kdykoliv, nesmí však být přerušován ten, kdo hovoří. O tomto návrhu nechá předsedající hlasovat bez rozpravy, a to po předchozím oznámení, kdo je ještě do rozpravy přihlášen. Po rozhodnutí o ukončení rozpravy, již mají právo na udělení slova pouze ti, kdo byli do rozpravy před jejím ukončením přihlášeni. Předkladatel má přitom právo na závěrečné slovo.

18. Člen ZMČ, který se v průběhu rozpravy přihlásí k technické poznámce nebo k odpovědi, dostane neprodleně slovo. Jeho vystoupení nesmí překročit jednu minutu. V opačném případě mu předsedající může odejmout slovo.

19. Z jiných důvodů, než jsou uvedeny v článku 8 bodu 8 a v článku 13 bodu 2, přeruší předsedající jednání na základě rozhodnutí ZMČ. Předsedající rozhodne, v jakém termínu se bude v jednání pokračovat.

20. Předsedající prohlásí zasedání ZMČ za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.


Článek 9
Hlasování

1. K platnému usnesení nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZMČ.

2. Právo hlasovat o projednávaných otázkách mají pouze členové ZMČ.

3. O každém návrhu rozhoduje ZMČ hlasováním. Před ním upozorní předsedající, že bude přikročeno k hlasování a v případě potřeby dá zjistit počet přítomných členů ZMČ. Návrhy na usnesení se podávají písemně před zahájením hlasování. Po zahájení hlasování o písemně odevzdaných návrzích se již k jednotlivým návrhům nevede další rozprava.

4. V případě, že je navrženo stažení bodu, hlasuje o tomto návrhu ZMČ přednostně.

5. Na návrh člena ZMČ se o jednotlivých částech návrhu hlasuje odděleně. Dojde-li k oddělenému hlasování, schvalují se pouze jednotlivé části návrhu usnesení a o návrhu jako celku se již nehlasuje.

6. Byly-li k předloženému návrhu předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Poté se hlasuje o případných doplňujících návrzích, které nerozporují ani nijak nepozměňují přijatý návrh. Vylučuje-li přijatý návrh další pozměňovací návrhy, o těchto se již nehlasuje.

7. O návrzích týkajících se způsobu projednávání se hlasuje před projednáváním věcí.

8. ZMČ hlasuje veřejně, tajně hlasuje, pokud si tento způsob určí hlasováním.

9. Veřejně se hlasuje elektronickým hlasovacím zařízením. Každému členu ZMČ je přidělena hlasovací karta, kterou se přihlásí prostřednictvím hlasovacího zařízení. Za přítomného při hlasování se považuje člen ZMČ, který je v době vymezené pro hlasování přihlášen stanoveným způsobem prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. Člen ZMČ hlasuje v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování, tak, že v době vymezené pro hlasování stiskne příslušné tlačítko hlasovacího zařízení. Rozhodující pro součet hlasů jsou údaje z hlasovacího zařízení.

10. Veřejně, pouze zvednutím ruky, se hlasuje v případech, kdy elektronické hlasovací zařízení není možné použít. Hlasuje se v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování. Sčítání hlasů se zajišťuje dle článku 7 bodu 9 a výsledek se sděluje předsedajícímu.

11. Pokud ZMČ rozhodne o tajném hlasování, hlasuje se hlasovacími lístky. Sčítání v tomto případě zajišťují sčitatelé hlasů, které schválí ZMČ. V případě voleb zajišťují sčítání hlasů členové volební komise.

12. V případě voleb určí ZMČ hlasováním, zdali bude volba veřejná nebo tajná, a schválí členy volební komise. Volby se řídí schváleným volebním řádem.

13. Vznese-li kterýkoli člen ZMČ bezprostředně po hlasování pochybnosti o správnosti součtu hlasů, opakuje předsedající hlasování.

14. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti návrhu a počet zdržujících se. Současně sdělí, zda bylo či nebylo usnesení přijato.

15. Jestliže ZMČ při projednávání bodu programu nepřijme usnesení, předsedající ukončí projednávání tohoto bodu.


Článek 10
Zápis

1. O průběhu zasedání ZMČ se do 10 dnů po ukončení zasedání pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZMČ, schválený pořad jednání ZMČ, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Součástí zápisu jsou i záznamy o jmenovitém hlasování k jednotlivým projednávaným bodům.

2. Proti zápisu může člen ZMČ podat písemné námitky nejpozději do zahájení následujícího zasedání ZMČ. O námitkách rozhodne toto zasedání ZMČ.

3. Námitky proti zápisu mohou členové ZMČ podávat písemně k rukám starosty.

4. Ze zasedání ZMČ se pořizuje zvukový záznam za účelem pořízení zápisu. Za účelem informování veřejnosti probíhá ze zasedání ZMČ přímý audiovizuální přenos na webových stránkách MČ Brno-sever. O pořizování zvukového záznamu a audiovizuálního přenosu informuje předsedající při zahájení zasedání.

5. Zápis se v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zveřejňuje na webových stránkách MČ Brno-sever. Zveřejnění zabezpečuje kancelář úřadu.

6. Zápis je uložen k nahlédnutí v kanceláři úřadu. Elektronická verze zápisu se distribuuje členům ZMČ prostřednictví úložiště.


Článek 11
Usnesení

1. Usnesení jsou přijímána k jednotlivým bodům programu zasedání ZMČ a musí obsahově odpovídat výsledkům projednávané věci. Závěry, opatření a způsoby kontroly musí být formulovány adresně a s termíny plnění.

2. Usnesení se vyhotovují písemně a do 10 dnů po zasedání se zasílají elektronickou formou členům ZMČ a všem subjektům, kterých se usnesení týkají nebo kterým jsou usneseními uloženy, případně doporučeny úkoly. Kancelář úřadu dále zabezpečuje zaslání usnesení ZMČ Magistrátu města Brna.

3. Usnesení se v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zveřejňují na webových stránkách MČ Brno-sever a souhrnný přehled přijatých usnesení v informačním bulletinu Severník. Zveřejnění zabezpečuje kancelář úřadu.

4. Plnění usnesení ZMČ zabezpečuje tajemník ÚMČ.


Článek 12
Dotazy, návrhy, připomínky a podněty členů ZMČ a občanů

1. V průběhu zasedání ZMČ se mohou členové ZMČ a osoby uvedené v článku 8 bodu 3 písm. d) – f) dotazovat, vznášet návrhy, připomínky a podněty v době, která je k tomu určena pořadem jednání. Pro členy ZMČ se doporučuje předjednat nejprve věc s příslušným členem ZMČ, který je odpovědný za zabezpečování úkolů v příslušné oblasti výkonu samosprávy, s tajemníkem či s vedoucím odboru dle konkrétní věci.

2. Pro řečníky platí pravidla stanovená v článku 8 v bodech 9 až 13.

3. Členové ZMČ mají právo vznášet dotazy mimo členy ZMČ rovněž na tajemníka a osoby uvedené v článku 8 bodu 4. Obsah dotazu se může týkat kterékoliv záležitosti ve věci působnosti dotazovaného.

4. Dotazovaný je povinen podat vysvětlení, jakmile je mu uděleno slovo. Není-li přítomen nebo pokud obsah dotazu vyžaduje, aby záležitost byla prověřena, musí být dotaz tazateli písemně odpovězen do 30 dnů po skončení zasedání ZMČ.

5. Odpovědi je nutno podat vždy, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění.

6. Dotazy, návrhy, připomínky či podněty přednesené či předané na zasedání ZMČ zastupiteli nebo občany se zaznamenávají v zápise. O dotazech, návrzích, připomínkách a podnětech, u kterých je vyžadována písemná odpověď, a o způsobu jejich vyřízení je vedena evidence v kanceláři úřadu.


Článek 13
Kluby členů ZMČ

1. Členové ZMČ se podle svého politického zaměření nebo příslušnosti k politickým stranám a hnutím mohou sdružovat v politických klubech. Každý člen ZMČ může být členem pouze jednoho politického klubu.

2. Předsedové politických klubů tvoří politické grémium, které ve sporných bodech jednání vede dohadovací řízení. Na dohadovací řízení předsedající přeruší zasedání ZMČ na dobu nezbytně nutnou.

3. Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jiný pověřený člen klubu.

4. Předseda klubu písemně oznámí starostovi ustanovení klubu, jeho název a jména a příjmení členů ZMČ, kteří jsou jeho členy; během volebního období oznámí též jména členů ZMČ, kteří přestali být členy klubu, nebo se stali jeho novými členy. Starosta seznámí se složením klubů všechny členy ZMČ.


Článek 14
Střet zájmů

1. Člen ZMČ, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na rozhodování mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného, nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost ZMČ před zahájením jednání o věci. Oznámení je vždy součástí zápisu ze zasedání ZMČ.

2. Veřejný funkcionář je povinen při jednání ZMČ, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednávání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než ZMČ přistoupí k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu ze zasedání ZMČ.


Článek 15
Distanční účast členů ZMČ

1. Za mimořádných epidemických okolností je jednání ZMČ možné uskutečnit také při distanční účasti některých členů ZMČ, a to prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference), při němž musí být možné jednoznačné ztotožnění člena ZMČ prostřednictvím obrazu i zvuku a interakce s ostatními členy ZMČ a přítomnou veřejností, byla-li tato možnost účasti avizována v pozvánce dle článku 5 bodu 3.

2. Člen ZMČ, který se chce účastnit jednání ZMČ distančně, musí nejméně 48 hodin před zahájením zasedání o tuto možnost požádat starostu, který informuje kancelář úřadu o distanční účasti člena ZMČ.

3. Distanční účast člena ZMČ není možná v případě jeho první účasti na zasedání ZMČ, na kterém skládá slib.

4. Distanční účast člena ZMČ zaznamená zapisovatel v prezenční listině u jména přítomného poznámkou přítomen distančně.

5. Člen ZMČ, který se zasedání ZMČ účastní distančně, potvrzuje svoji účast přihlášením se do vzdálené jednotky hlasovacího zařízení, prostřednictvím níž se zároveň hlásí do rozpravy či k technické poznámce, hlasuje a odhlašuje se.

6. Není-li člen ZMČ, který se zasedání ZMČ účastní distančně, připojen v době, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí pořadí.

7. Člen ZMČ, který se zasedání ZMČ účastní distančně, hlasuje v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování, tak, že v době vymezené pro hlasování klikne na příslušné tlačítko vzdálené jednotky hlasovacího zařízení.

8. Člen ZMČ, který se zasedání ZMČ účastní distančně, se nemůže účastnit hlasování v případě, kdy ZMČ rozhodne o tajném hlasování.

9. Člen ZMČ, který se zasedání ZMČ účastní distančně, přednese návrhy na usnesení, pozměňující a doplňující návrhy ústně a současně je zašle písemně na e-mailovou adresu tajemníka.

10. Ostatní ustanovení tohoto jednacího řádu se pro distanční účast členů ZMČ použijí přiměřeně.


Článek 16
Závěrečná ustanovení

1. Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu se ruší dříve schválený jednací řád.

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 04.02.2021.

3. Zastupitelstvo městské části Brno-sever schválilo tento jednací řád na svém zasedání dne 03.02.2021.


Zpracoval:                             Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                              tajemník


Za odbor organizační ověřil: Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                              tajemník


Vydal dne 03.02.2021:          Mgr. Martin Maleček v. r.
                                              starosta