uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Jednací řád Rady MČ Brno-sever - 11. červenec 2012

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Rady městské části Brno-sever (dále jen RMČ) upravuje přípravu, průběh jednání, způsob usnášení, kontrolu plnění usnesení a zabezpečování úkolů RMČ.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje RMČ hlasováním.

Článek 2
Pravomoc RMČ

 1. RMČ je výkonným orgánem městské části Brno-sever v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá RMČ Zastupitelstvu městské části Brno-sever (dále jen ZMČ).
 2. RMČ připravuje návrhy pro jednání ZMČ a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
 3. Rozsah pravomocí RMČ je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zejména v § 99 – 102a) a Statutem města Brna.

Článek 3
Svolání schůze RMČ

 1. RMČ se schází v souladu se schváleným harmonogramem či v mimořádných termínech podle potřeby. Schůze RMČ svolává starosta písemným pozváním nejpozději 7 dnů před termínem schůze, v jeho nepřítomnosti místostarosta.
 2. Pozvánku na schůzi připravuje kancelář úřadu. Pozvánka na schůzi musí obsahovat datum a místo konání schůze a navržený program jednání.

Článek 4
Účast na schůzi RMČ

 1. Schůze RMČ jsou neveřejné.
 2. Schůze RMČ se zúčastňují povinně členové RMČ. Pokud se ze závažných důvodů na jednání nemůže člen RMČ dostavit, je povinen se omluvit starostovi. Předčasný odchod ze schůze oznamují členové RMČ předsedajícímu.
 3. Účast na schůzi stvrzují členové RMČ při příchodu svým podpisem na prezenční listinu.
 4. Schůze RMČ se dále účastní povinně tajemník ÚMČ (dále jen tajemník), a to s hlasem poradním.
 5. RMČ může přizvat k jednání další osoby, jejichž přítomnost je potřebná. Takové pozvání může mít i trvalý ráz.

Článek 5
Příprava schůze RMČ

 1. Schůzi RMČ připravuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Koordinaci přípravy písemných materiálů pro jednání RMČ zajišťuje tajemník.
 2. RMČ jedná zpravidla na podkladě písemných materiálů předložených členy ZMČ, tajemníkem nebo komisí RMČ (dále jen předkladatel).
 3. Komise RMČ předkládají RMČ zápisy ze svého jednání.
 4. Pozvánku na schůzi doručí kancelář úřadu elektronicky spolu s písemnými materiály pro jednání všem členům RMČ nejpozději 7 dnů před termínem schůze.
 5. Distribuce materiálů členům RMČ probíhá elektronickou formou prostřednictvím úložiště.

Článek 6
Jednání RMČ

 1. Schůzi RMČ řídí předsedající, kterým je starosta nebo místostarosta, popřípadě jiný starostou pověřený člen RMČ.
 2. Předsedající zahajuje a řídí schůzi RMČ, vyhlašuje výsledky hlasování, přerušuje a ukončuje jednání RMČ a dbá o to, aby jednání mělo důstojný průběh.
 3. Po zahájení schůze RMČ předsedající určí zapisovatele zápisu. Předsedající dále určí dva ověřovatele zápisu z řad členů RMČ, kteří svým podpisem ověřují správnost a úplnost zápisu ze schůze RMČ.
 4. RMČ jedná podle programu, který si schválí na začátku jednání. Každý člen RMČ může navrhnout doplnění programu schůze, stažení některého bodu z programu schůze, případně navrhnout přeřazení bodů programu schůze. O takovém návrhu rozhoduje RMČ hlasováním. Na závěr projednání programu nechá předsedající hlasovat o programu schůze jako celku bez další rozpravy. Nejsou-li námitky či požadavky na samostatné hlasování, hlasuje se o zařazení, vyřazení či přeřazení bodů programu schůze v rámci hlasování o programu jako celku.
 5. O zařazení návrhů přednesených v průběhu schůze RMČ na program schůze rozhodne RMČ hlasováním.
 6. Jednání o věci zařazené na program schůze uvede zpravidla její předkladatel. Poté předsedající zahájí rozpravu, ve které dává slovo přihlášeným osobám v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásily.
 7. Na konci jednání mohou členové RMČ vznášet dotazy, náměty či připomínky starostovi, místostarostům, ostatním členům RMČ a tajemníkovi, na něž dotázaný odpovídá ihned nebo si může vyhradit zevrubnou odpověď při nejbližší schůzi RMČ nebo ve lhůtě 30 dnů, pokud si žadatel vyžádá písemnou odpověď.

Článek 7
Hlasování

 1. RMČ je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 2. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů RMČ.
 3. V případě, že je v průběhu jednání navrženo stažení bodu z programu schůze, hlasuje o tomto návrhu RMČ přednostně.
 4. Na návrh člena RMČ se o jednotlivých částech návrhu hlasuje odděleně. Dojde-li k oddělenému hlasování, schvalují se pouze jednotlivé části návrhu usnesení a o návrhu jako celku se již nehlasuje.
 5. Byly-li k předloženému návrhu předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Poté se hlasuje o případných doplňujících návrzích, které nerozporují ani nijak nepozměňují přijatý návrh. Vylučuje-li přijatý návrh další pozměňovací návrhy, o těchto se již nehlasuje.
 6. Hlasování probíhá zvednutím ruky. Hlasuje se v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti návrhu a počet zdržujících se. Současně sdělí, zda bylo či nebylo usnesení přijato, a v případě, že hlasování není jednomyslné, sdělí i jmenovité hlasování členů RMČ.

Článek 8
Usnesení a zápis ze schůze RMČ

 1. Usnesení vyhotovuje písemně zapisovatel, podepisuje starosta společně s místostarostou, případně jiným členem RMČ, a do 7 dnů po ukončení schůze se zasílají elektronickou formou členům RMČ i ZMČ, tajemníkovi, vedoucím odborů, případně dalším zaměstnancům ÚMČ.
 2. Usnesení se v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zveřejňují na webových stránkách městské části Brno-sever. Zveřejnění zabezpečuje kancelář úřadu.
 3. Kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení provádí tajemník ve spolupráci s dotčenými vedoucími odborů. Evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení vede kancelář úřadu.
 4. O průběhu schůze RMČ pořídí do 7 dnů po ukončení schůze zapisovatel zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede den a místo konání schůze, jména předsedajícího, ověřovatelů zápisu a zapisovatele, počet přítomných členů RMČ, schválený pořad jednání RMČ, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Součástí zápisu jsou i záznamy o jmenovitém hlasování k jednotlivým projednávaným bodům.
 5. Zápis je uložen k nahlédnutí v kanceláři úřadu. Elektronická verze zápisu se distribuuje členům RMČ i ZMČ prostřednictvím úložiště. Kancelář úřadu dále zabezpečuje zaslání zápisu Magistrátu města Brna.

Článek 9
Jednání RMČ distančním způsobem

 1. Jednání RMČ je možné uskutečnit také při distanční účasti všech nebo jenom některých členů RMČ nebo tajemníka, a to prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference), při němž musí být možné jednoznačné ztotožnění člena RMČ a tajemníka prostřednictvím obrazu i zvuku a interakce s ostatními členy RMČ a tajemníkem.
 2. Člen RMČ nebo tajemník, který se chce účastnit jednání RMČ distančně, musí předem o tuto možnost požádat starostu, který rozhodne, zda je taková účast možná, a informuje kancelář úřadu o distanční účasti člena RMČ nebo tajemníka. Distanční účast člena RMČ nebo tajemníka zaznamená zapisovatel v prezenční listině a v zápisu u jména přítomného poznámkou přítomen distančně.
 3. Starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, je oprávněn rozhodnout, že jednání RMČ se uskuteční pouze distančně. V takovém případě se v pozvánce a následně i v zápisu místo konání schůze nahradí informací, že se jednání RMČ uskuteční, respektive uskutečnilo prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference).

Článek 10
Střet zájmů

Člen RMČ je jako veřejný funkcionář povinen při jednání RMČ, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než RMČ přistoupí k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu ze schůze RMČ.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

 1. Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu se ruší jednací řád Rady městské části Brno-sever schválený na schůzi konané 21.08.2019.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti 01.01.2021.
 3. Rada městské části Brno-sever schválila tento jednací řád na své schůzi konané 09.12.2020.

Zpracoval:                             Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                              tajemník


Za odbor organizační ověřil: Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                              tajemník


Vydal dne 22.12.2020:          Mgr. Martin Maleček v. r.
                                              starosta