uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace

Škola vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny. Disponuje třemi budovami, kterými jsou ZŠ a MŠ Merhautova 37, detašované pracoviště ZŠ a MŠ Vranovská 17 a od 2. 9. 2019 detašované pracoviště MŠ Sýpka 26a se třemi třídami s kapacitou 75 dětí. Celkový počet tříd MŠ je 7 s kapacitou 184 děti.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje ZŠ celkem 566 žáků ve 36 třídách, včetně třech tříd přípravného ročníku. Pedagogové naší školy jsou odborníky na vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami. 192 žáků má různá doporučení Školského poradenského zařízení, 84 žáci pracují dle individuálního vzdělávacího programu. V 8 speciálních třídách se vzdělává 79 žáků se závažnými poruchami učení. Počet asistentů, kteří byli přiděleni žákům, jako podpůrné opatření je 26. Dalším podpůrným opatření pro tyto žáky je speciální pedagogická péče a pedagogická intervence.

Cílem základní školy je poskytovat dětem základní vzdělání a připravit je na život. Hlavním cílem naší školy je poskytovat dětem základní vzdělání, které je založeno na rovném přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Škola se snaží vytvářet každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby. Škola dlouhodobě poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření. Každému dítěti je poskytováno vše, co potřebuje, dle jeho možností, nadání a talentu.

Záměry naší školy jsou realizovány pro MŠ v ŠVP „RADOSTNÝ SVĚT DĚTÍ “, pro přípravné třídy „ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY“, pro ZŠ v ŠVP „DYNAMIKA“, podle kterého jsme začali učit ve školním roce 2007/2008.
Rovněž činnost 6 oddělení ŠD vychází ze „ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU“.

Usilujeme o vybudování moderní školy, ve které se žákům líbí, rády do ní chodí a cítí se v ní dobře. Učitelé jsou vzdělaní a motivovaní, jsou odborníci s mnohaletou praxí, účastní se velmi aktivně DVPP. Je mezi nimi také deset speciálních pedagogů. S prací učitelů jsou rodiče velmi spokojeni a často se na ně pro jejich erudovanost obracejí.

Od roku 2009/2010 plníme stanovené podmínky Otevřené školy. Od r. 2005 máme status fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Od r. 2005 jsme Tvořivou školou a od roku 2018 jsme Technickou školou. Ve výuce využíváme prvky daltonského školství. Od roku 2015/2016 jsme přihlášeni do projektu Obědy do škol zdarma. Ve školním roce 2019/2020 se stravuje 211 žáků.

Kapacita školní kuchyně je 1200 obědů, vyvážíme obědy do šesti MŠ v okolí a naši žáci si mohou vybírat ze dvou jídel. Pro žáky naší školy nabízíme i dopolední svačinky. V srpnu 2018 byl naší škole udělen titul KVALITNÍ ŠKOLA, který je platný po dobu tří let. Usilujeme o to, aby byly děti ve škole spokojené, cítily se dobře, a hlavně aby mohly veškerou svoji pozornost soustředit na výuku.

Od roku 2012/2013 pracují ve škole odborníci Školního poradenského pracoviště, jehož členy jsou psycholožka, speciální pedagogové, sociální pedagožka, dvě výchovné poradkyně a dvě metodičky prevence. Všichni odborníci jsou k dispozici žákům i rodičům. Díky tomuto pracovišti se staly již tradicí edukativně stimulační skupinky pro předškoláky a adaptační programy pro žáky 1. a přípravných ročníků.

V oblasti sportu se ve školním roce 2015/2016 uskutečnila rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu při budově Vranovská 17, na kterém sportují žáci naší školy jednak při výuce tělesné výchovy, ale také v rámci volnočasových aktivit a aktivit veřejnosti.

Ve třídách obou budov ZŠ máme ve všech třídách nainstalovány interaktivní tabule, se kterými pracují všichni učitelé školy. V obou budovách školy jsou čtyři tělocvičny.

Při škole pracuje řada zájmových kroužků. Velké oblibě se těší keramika, stolní tenis a deskov hry .V odpoledních hodinách se žáci školy mohou umělecky realizovat v DIVIDÝLKU. V rámci vyučování se děti účastní plavání, bruslení, lyžařských výjezdů a poznávacích zájezdů do Vídně (dle finančních možností rodičů). Pořádáme vánoční a velikonoční jarmarky, výlety, exkurze, divadelní představení, přednášky, besedy a každoročně ples školy, kde mají tradičně předtančení žáci 9. ročníků.

Všichni žáci naší školy jsou kvalitně připravováni ke studiu na středních školách. Prioritou je pro nás připravit žáky na SU a SOŠ.

Od školního roku 2016/2017 vyučujeme v jednom 1. ročníku matematiku dle Hejného metody.

V současné době jsou vzhledem ke stavebním úpravám budovy Vranovská 17 některé třídy 1. stupně provizorně umístěny v prostorách ZŠ Cacovická 4 a třídy MŠ Vranovská v prostorách ZŠ nám. Republiky 10.

Od září 2020 plánujeme změnu koncepce školy tak, aby přípravné ročníky, žáci prvního stupně , školní družina a školní jídelna byla umístěna v budově Merhautova 37 a žáci 2. stupně s nově vybudovaným suterénem školy, pěti odbornými učebnami a novými okny byli umístěni do budovy Vranovská 17.

Vážení rodiče, jestli Vás výše uvedené informace o naší škole zaujaly, přijďte nás i se svým dítětem KDYKOLIV NAVŠTÍVIT!

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsmerhautova.cz

Mateřská škola se nachází v budovách Merhautova 37 – dvě třídy, Vranovská 17 – dvě třídy, Sýpka 26a – tři třídy, z nichž jedna je specializovaná na výuku hudební výchovy.

zs ms merhautova 37