uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace

Škola se nachází v příjemném prostředí na sídlišti Lesná, v sousedství lesoparku Čertova rokle, ve velmi klidném a zdravém prostředí. Tvoří ji jednopatrové pavilony, které obklopují malé atrium. V jednotlivých pavilonech jsou umístěny kmenové učebny, odborné učebny, školní jídelna, kuchyň a tělocvična. Celá škola je po kompletní rekonstrukci. Ve všech budovách byla instalována nová plastová okna, v učebnách elektricky ovládané větrací světlíky a stínící technika. Dále byl zateplen celý plášť budovy a moderně vybavena a zrekonstruována školní kuchyně.

Škola zahrnuje následující zařízení:

- mateřskou školu se 3 běžnými třídami a 1 třídou pro děti se závažnými poruchami řeči
- základní školu s 25 třídami (14 na 1. stupni a 11 na 2. stupni)
- školní družinu s 8 odděleními
- moderní školní kuchyni s jídelnou

Mateřská škola

Mateřská škola s celodenním provozem se nachází na ulici Nejedlého a navštěvuje ji 92 dětí. Má tři běžné třídy a jednu speciální logopedickou. Cílem školy je vytvořit klidné, pohodové a podnětné prostředí pro další vývoj dětí. Různými aktivitami podněcujeme nápaditost, tvořivost a fantazii dětí a snažíme se rozvíjet jejich individuální předpoklady a vlohy. Těsná spolupráce se základní školou přispívá k bezproblémovému přestupu do 1. třídy. Děti se mohou seznamovat při společných hodinách se školním prostředím i učitelkami základní školy. Škola také připravuje pro zájemce předškoláků edukativně stimulační skupinky. Součástí mateřské školy je i velká zahrada vybavena pískovišti, průlezkami, koloběžkami a dalšími herními prvky, které podporují aktivity a hru dětí při pobytu venku.

Základní škola

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání "Škola pro život". Podle tohoto programu vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy, od 6. tříd probíhá rozšířená výuka německého jazyka. Kromě jazyků na naší škole probíhá výuka výpočetní techniky od 5. do 9. třídy. Učitelé se vzdělávají v akreditovaných seminářích podle jejich zájmu o danou problematiku. Ve škole se utvořil tým pedagogů, který spolupracuje při naplňování cílů, jejichž smyslem je vybudovat přátelskou, otevřenou, komunitní školu. Ve výuce jsou uplatňovány moderní výukové metody, jako je využívání výpočetní techniky, skupinová práce, dramatická výchova a projektové vyučování. Styl výuky staví na co nejlepším poznání osobnosti každého žáka. To je také jeden z důvodů, proč na škole probíhá projekt Pohádková škola, určený budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Značná péče je věnována dětem se specifickými vývojovými poruchami. Na škole pracuje školní poradenské pracoviště a školní psycholog.

Většina tříd na prvním stupni vyjíždí do škol v přírodě, pro žáky 6. tříd jsou připravovány vždy v září společné adaptační kurzy a v červnu sportovně poznávací pobyt v Chorvatsku. Každoročně zajištujeme pro žáky 7. ročníků lyžařský kurz a pro žáky 8. a 9. ročníků zájezdy do Osvětimi, Berlína nebo Anglie.

Samozřejmostí jsou dvě učebny informatiky s rychlým přístupem k internetu i zasíťování všech budov WIFI signálem. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy, školní kuchyňka, sportovně – relaxační místnost a čítárna. Několik učeben je vybavených interaktivní tabulí a všechny učebny se postupně vybavují projekční technikou. Škola má možnost využívat víceúčelové sportovní hřiště pod školou. Vstupní hala školy s malým jevištěm je využívána také pro kulturní akce určené pro žáky a veřejnost. Žáci devátých ročníků mají možnost navštěvovat kroužek Příprava na přijímací zkoušky na střední školu, které vedou naši učitelé. Po vyučování se mohou žáci účastnit různých zájmových útvarů v oborech keramika, flétna, sportík, míčové hry, šachy, logopedie, angličtina a Věda nás baví. Probíhá u nás i výuka nepovinného předmětu náboženství. Rozvíjíme kulturní rozhled našich žáků, podporujeme společné návštěvy výstav, koncertů, divadla. Účastníme se sportovních akcí a turnajů.

Děti z nižších ročníků mohou navštěvovat školní družinu, která pro ně připravuje zajímavý program. Provoz začíná v 6.30 a končí v 16.30 hodin. Paní vychovatelky se mohou dětem věnovat v pěkně zařízených hernách a třídách. Všechny děti mají k dispozici různé hry, které každým rokem doplňujeme podle potřeby.

Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol, Šablony a podílí se na projektech města Brna.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsblazkova.cz

Mateřská škola se nachází v budově Nejedlého 13.

tel.: 548 520 796

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ms-nejedleho.webnode.cz

leteckyskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skola vstuptrida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telocvicnakuchyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hernazak kuchynka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, aktuality

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, aktuality

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

zahrnuje následující zařízení:

- dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem o kapacitě 50 dětí
- základní škola s 24 třídami (15 na 1. st., 9 na 2.st. - 550 žáků)
- školní družina, která má 8 oddělení
- moderní výdejny stravy v obou budovách školy

Mateřská škola

Škola uplatňuje ve výchovně-vzdělávací činnosti prvky „daltonského plánu“, které pozitivně ovlivňují její kvalitu. Děti jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti, úctě a spolupráci. Učitelky podporují sebedůvěru dětí a vedou je k sebehodnocení. Předškoláci se zábavnou formou věnují jednu hodinu týdně anglickému jazyku, na což navazuje výuka angličtiny od první třídy ZŠ.
Činnost MŠ vychází vstříc zájmům rodičů a dětí, jimž nabízí různé zájmové aktivity. Náležitá pozornost je věnována preventivní logopedické péči. K sounáležitosti dětí i rodičů se školou přispívají nejrůznější společné akce (mikulášská nadílka, vánoční dílna, velikonoční dílna, oslava Dne matek, výlety apod.).
Všechny učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikovány a mají dostatečnou praxi pro kvalitní práci s dětmi.

Škola připravuje zájemce z řad budoucích prvňáků v přípravných edukativně stimulačních skupinách.

Základní škola

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu "Od hraní k učení".

V nejnižších ročnících pracují s dětmi nejzkušenější, typově vhodně vybrané učitelky prvního stupně.
Od 1. ročníku se vyučuje anglický jazyk 2 hodiny týdně, od 3. ročníků je hodinová dotace pro cizí jazyk 3 hodiny týdně. Jako druhý cizí jazyk jsou u nás vyučovány ruština a němčina. Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní pedagogové cizích jazyků.
Většina tříd prvního stupně vyjíždí do škol v přírodě, pro nově vytvořené 6. třídy organizujeme v září společné adaptační pobyty.

V provozu je moderní učebna informatiky s rychlým připojením na Internet, kde probíhá výuka předmětů zaměřených na Informatiku a výuka ve vybraných hodinách dalších předmětů. Máme k dispozici také několik učeben vybavených interaktivními tabulemi, které využíváme zejména v cizích jazycích. Ostatní učebny jsou vybaveny projekční technikou.
Žáci, připravující se na přijímací zkoušky na střední školy z devátých ročníků, mají možnost rozšířené přípravy ve stěžejních předmětech v rámci pravidelných lekcí, jejichž náplň je úzce zaměřena na přípravu k přijímačkám.

V systému volitelných předmětů si žáci volí z nabídky několika předmětů. Jsou to zábavná chemie, design a konstruování, dramatická výchova, technické konstrukce, environmentální praktika a konverzace z anglického jazyka.

Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí jsou i školní psycholog a speciální pedagogové.

Realizují se zájezdy do Rakouska, Německa a do Anglie. Pokračuje spolupráce s partnerskou školou v Badenu.

Tradiční jsou vystoupení na akci Brněnské Vánoce a Olympijský den - celoškolní sportovní akce.

Každoročně zajišťujeme kvalitní lyžařský kurs pro žáky sedmých ročníků, v posledních letech na Dolní Moravě.

Mimo vyučování je možno navštěvovat různé další aktivity, např. keramiku na 1. stupni, sportovní hry na 1. i 2. stupni (basketbal, florbal, fotbal), sborový zpěv, náboženství, klub objevitelů, astronomický kroužek, klub deskových her, atletiku , čtenářské dílny.....

Zájmy dětí rozvíjejí také vychovatelky ve školní družině, kde pracují hudební, výtvarné a pracovní skupiny. Školní družina zabezpečuje podle vlastního ŠVP odpolední zájmové vzdělávání pro žáky prvních až čtvrtých ročníků.

Škola se řadu let podílí na projektech města Brna "Síť brněnských otevřených škol" a "Angličtina do škol".

Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS a v naší budově Zemědělská 29 se nachází jeho Informační centrum.

Probíhá spolupráce s klubem rodičů, zvláště při různých akcích - vánoční a velikonoční dílny, rozloučení se školním rokem a další.

Škola úzce spolupracuje s provozovateli dalších mimoškolních aktivit a organizačně se podílí na zajištění jejich činnosti v budovách školy ve spolupráci se školní družinou. Patří sem sportovní činnost atletického M&C klubu, výuka ZUŠ Jaroslava Kvapila a činnost hudební školy YAMAHA. Velkou výhodou je, že činnost těchto organizací navazuje na vyučování, popř. na chod ŠD, probíhá ve školních budovách a nezatěžuje rodiče starostmi spojenými s přesunem za zájmovou činností do jiných částí města.

Škola disponuje dvěma hřišti, z nichž hřiště před budovou Zemědělská 29 bylo v roce 2013 přebudováno na víceúčelový moderní sportovní areál.
Dvorana s jevištěm celoročně slouží jako galerie výtvarných děl žáků a uskutečňují se zde kulturní akce i pořady pro žáky. Také se zde v průběhu roku již tradičně uskutečňují vystoupení k příležitosti Vánoc (pro žáky) a Dne matek (i pro rodičovskou veřejnost).

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.maskola.cz

Mateřská škola se nachází v budově Zemědělská 29.

tel.: 545 428 521

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, aktuality

Hudební odpoledne družiny s Primaverou (26.04.2023)

Děti ze školní družiny MZŠ Zemědělská 18. dubna navštívily vystoupení a zkoušku dětského pěveckého sboru Primavera. Sbor, který v současné době přijímá nové členy, společně s dirigentem Jiřím Langem, přivítal děti ve své zkušebně v Kudelově ulici. Děti si s Primaverou zazpívaly, vyzkoušely si některé doprovodné hudební nástroje, naučily se písničku, a dokonce proběhla i soutěž o možnost vyzkoušet si dirigování se skutečnou taktovkou. Celé hudební odpoledne si užily jak děti ze školní družiny, tak i děti z Primavery. I nám dospělým zúčastněným toto setkání vykouzlilo úsměv na tváři. Primavero, děkujeme vám, moc se nám u vás líbilo.

primavera 1

primavera 2

MZŠ Zemědělská pomáhá (14.04.2023)

Heslo „Zemědělská pomáhá“ se v tomto školním roce stalo na Masarykově základní škole a Mateřské škole, Zemědělská 29 tradicí. V prosinci s nápadem pomoci tam, kde je třeba, přišli žáci školního parlamentu. Před Vánocemi společně se spolužáky a vyučujícími uspořádali na školním hřišti vystoupení školního sboru spojené s rozsvícením vánočního stromečku. Při této akci si příchozí mohli koupit občerstvení (připravené žáky a učitelkami 1. stupně) a drobné vánoční výrobky. Celý výtěžek byl věnován nadaci Krtek, která sídlí nedaleko naší školy a pomáhá onkologicky nemocným dětem.
V lednu se naši deváťáci stali dobrovolníky v Tříkrálové sbírce, o měsíc později se zapojili do sbírky Diecézní charity Brno – Sladké skutky, jejíž výtěžek pomáhá mj. lidem, kteří utekli před agresorem. V dubnu pak žáci pomohli prodejem magnetek, propisek a záložek v Srdíčkové sbírce nadace Život dětem. Charitativní činnost pro letošní školní rok ukončili 22. dubna, kdy se zapojili do Sbírky potravin.
Trochu jinak pak žáci pomáhali 31. března. Účastnili se akce Ukliďme Česko, a i přes nepřízeň počasí vyrazili na úklid okolí školy. Sesbírali odpadky v přilehlých ulicích a vyčistili park na Venhudově ulici a park Schreberovy zahrádky.
Odměnou za tyto aktivity jim byl dobrý pocit, že pomáhali.
Akce měly velký úspěch a určitě si je v budoucnu zopakujeme.

mzs pomaha 1

mzs pomaha 2

Den učitelů (14.04.2023)

Žáci z Masarykovy ZŠ a MŠ Brno na Zemědělské již tradičně potvrdili, že Den učitelů nemusí slavit pouze učitelé, ale že si ho může užít celá škola. V tento den tady totiž probíhá tzv. Den učitelů naruby. Žáci 6.–9. ročníku vystřídají 28. března vyučující prvního stupně a pro své mladší spolužáky si připravují hodiny plné zábavy. Malí žáčci si zasoutěžili v různých kvízech, a zopakovali si tak, co už umí. Jiní si zase se staršími spolužáky vyrobili třeba přívěsek na klíče nebo protáhli svá těla při sportovních hrách. Užili si všichni. Učitelé se na chvíli stali pozorovateli z opačné strany třídy, starší žáci si zkusili roli učitelů a malí byli nadšení, že je učí jejich kamarádi.
Všichni už se těší, až si zase za rok akci zopakují.

den ucitelu 2den ucitelu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


den ucitelu 3

Úspěch v pěvecké soutěži a Pohádkový karneval (11.04.2023)

Dne 8. března proběhlo na ZŠ Antonínská Městské kolo v pěvecké soutěži školních družin SUPERSTAR. Na 2. místě v kategorii chlapci 3. a 4. třída se umístil Patrik Maláč ze školní družiny na MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29. Gratulujeme!

hud soutez 1 hud soutez 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 24. března ve školní družině na MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 uskutečnil Pohádkový karneval. Na prvňáčky s krásnými maskami čekalo spousta hudby, tance a společných soutěží. Všichni si odpoledne moc užili a už se těší na další akci ve školní družině.

pohadkovy karneval 1

pohadkovy karneval 2

pohadkovy karneval 3

pohadkovy karneval 4

pohadkovy karneval 5

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace

Škola vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny. Disponuje třemi budovami, kterými jsou ZŠ a MŠ Merhautova 37, detašované pracoviště ZŠ a MŠ Vranovská 17 a od 2. 9. 2019 detašované pracoviště MŠ Sýpka 26a se třemi třídami s kapacitou 75 dětí. Celkový počet tříd MŠ je 7 s kapacitou 184 děti.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje ZŠ celkem 566 žáků ve 36 třídách, včetně třech tříd přípravného ročníku. Pedagogové naší školy jsou odborníky na vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami. 192 žáků má různá doporučení Školského poradenského zařízení, 84 žáci pracují dle individuálního vzdělávacího programu. V 8 speciálních třídách se vzdělává 79 žáků se závažnými poruchami učení. Počet asistentů, kteří byli přiděleni žákům, jako podpůrné opatření je 26. Dalším podpůrným opatření pro tyto žáky je speciální pedagogická péče a pedagogická intervence.

Cílem základní školy je poskytovat dětem základní vzdělání a připravit je na život. Hlavním cílem naší školy je poskytovat dětem základní vzdělání, které je založeno na rovném přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Škola se snaží vytvářet každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby. Škola dlouhodobě poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření. Každému dítěti je poskytováno vše, co potřebuje, dle jeho možností, nadání a talentu.

Záměry naší školy jsou realizovány pro MŠ v ŠVP „RADOSTNÝ SVĚT DĚTÍ “, pro přípravné třídy „ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY“, pro ZŠ v ŠVP „DYNAMIKA“, podle kterého jsme začali učit ve školním roce 2007/2008.
Rovněž činnost 6 oddělení ŠD vychází ze „ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU“.

Usilujeme o vybudování moderní školy, ve které se žákům líbí, rády do ní chodí a cítí se v ní dobře. Učitelé jsou vzdělaní a motivovaní, jsou odborníci s mnohaletou praxí, účastní se velmi aktivně DVPP. Je mezi nimi také deset speciálních pedagogů. S prací učitelů jsou rodiče velmi spokojeni a často se na ně pro jejich erudovanost obracejí.

Od roku 2009/2010 plníme stanovené podmínky Otevřené školy. Od r. 2005 máme status fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Od r. 2005 jsme Tvořivou školou a od roku 2018 jsme Technickou školou. Ve výuce využíváme prvky daltonského školství. Od roku 2015/2016 jsme přihlášeni do projektu Obědy do škol zdarma. Ve školním roce 2019/2020 se stravuje 211 žáků.

Kapacita školní kuchyně je 1200 obědů, vyvážíme obědy do šesti MŠ v okolí a naši žáci si mohou vybírat ze dvou jídel. Pro žáky naší školy nabízíme i dopolední svačinky. V srpnu 2018 byl naší škole udělen titul KVALITNÍ ŠKOLA, který je platný po dobu tří let. Usilujeme o to, aby byly děti ve škole spokojené, cítily se dobře, a hlavně aby mohly veškerou svoji pozornost soustředit na výuku.

Od roku 2012/2013 pracují ve škole odborníci Školního poradenského pracoviště, jehož členy jsou psycholožka, speciální pedagogové, sociální pedagožka, dvě výchovné poradkyně a dvě metodičky prevence. Všichni odborníci jsou k dispozici žákům i rodičům. Díky tomuto pracovišti se staly již tradicí edukativně stimulační skupinky pro předškoláky a adaptační programy pro žáky 1. a přípravných ročníků.

V oblasti sportu se ve školním roce 2015/2016 uskutečnila rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu při budově Vranovská 17, na kterém sportují žáci naší školy jednak při výuce tělesné výchovy, ale také v rámci volnočasových aktivit a aktivit veřejnosti.

Ve třídách obou budov ZŠ máme ve všech třídách nainstalovány interaktivní tabule, se kterými pracují všichni učitelé školy. V obou budovách školy jsou čtyři tělocvičny.

Při škole pracuje řada zájmových kroužků. Velké oblibě se těší keramika, stolní tenis a deskov hry .V odpoledních hodinách se žáci školy mohou umělecky realizovat v DIVIDÝLKU. V rámci vyučování se děti účastní plavání, bruslení, lyžařských výjezdů a poznávacích zájezdů do Vídně (dle finančních možností rodičů). Pořádáme vánoční a velikonoční jarmarky, výlety, exkurze, divadelní představení, přednášky, besedy a každoročně ples školy, kde mají tradičně předtančení žáci 9. ročníků.

Všichni žáci naší školy jsou kvalitně připravováni ke studiu na středních školách. Prioritou je pro nás připravit žáky na SU a SOŠ.

Od školního roku 2016/2017 vyučujeme v jednom 1. ročníku matematiku dle Hejného metody.

V současné době jsou vzhledem ke stavebním úpravám budovy Vranovská 17 některé třídy 1. stupně provizorně umístěny v prostorách ZŠ Cacovická 4 a třídy MŠ Vranovská v prostorách ZŠ nám. Republiky 10.

Od září 2020 plánujeme změnu koncepce školy tak, aby přípravné ročníky, žáci prvního stupně , školní družina a školní jídelna byla umístěna v budově Merhautova 37 a žáci 2. stupně s nově vybudovaným suterénem školy, pěti odbornými učebnami a novými okny byli umístěni do budovy Vranovská 17.

Vážení rodiče, jestli Vás výše uvedené informace o naší škole zaujaly, přijďte nás i se svým dítětem KDYKOLIV NAVŠTÍVIT!

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsmerhautova.cz

Mateřská škola se nachází v budovách Merhautova 37 – dvě třídy, Vranovská 17 – dvě třídy, Sýpka 26a – tři třídy, z nichž jedna je specializovaná na výuku hudební výchovy.

zs ms merhautova 37