uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vyúčtování služeb pro nájemníky obecních bytů - 2. květen 2023

Vážení nájemníci,
k datu 30.04.2023 proběhla distribuce (vhozením do poštovních schránek, případně poštou) vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytu/nebytového prostoru za období roku 2022, zpracovaného v souladu s platnými zákony, vyhláškami a cenovými předpisy. Reklamace vztahující se k tomuto vyúčtování je možno podávat písemně do 31.05.2023, a to buď prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno, případně na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo přímo na e-mail zřízený pro tyto účely, a to: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
V případě, že jste k výše uvedenému datu vyúčtování neobdrželi, kontaktujte nás prosím na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vysvětlivky k vyúčtování

Vyúčtování služeb za rok 2022 bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 269/2015 Sb. Na základě těchto předpisů budou rozúčtovány jednotlivé služby.

Podle zákona č. 67/2013 Sb. se rozúčtovávají tyto služby:
Vodné stočné: z celkových fakturovaných nákladů poměrem náměrů vodoměrů na studenou vodu, případně podle počtu osob a směrných čísel potřeby vody (podle vyhlášky 120/2011 Sb.).
Úklid: 1.) podle hlášeného počtu osob z celkových fakturovaných nákladů, případně, 2.) nájemcům, kteří nezpřístupnili byt ve věci výměny vodoměrů ve dvou předem oznámených termínech, jsou v této položce naúčtovány náklady spojené s náhradním termínem.
Výtah: podle hlášeného počtu osob z celkových fakturovaných nákladů.
Komíny: náklady na kontroly a čištění jsou rozúčtovány cenou podle ceníku kominických služeb na revizi za byt.
Společná elektřina: podle hlášeného počtu osob z celkových fakturovaných nákladů.
STA: náklady na provoz jsou rozúčtovány rovným dílem na každý připojený byt, a to i v případě, že nájemce odebírá televizní signál z jiného zdroje.

Podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. se rozúčtovávají tyto služby:
Teplo: celková fakturovaná částka se dělí na základní (40 % – 50 %) a spotřební (50 % – 60 %) složku. Základní složka se počítá podle otopné podlahové plochy bytu. Spotřební složka se počítá podle náměrů osazených indikátorů tepelných nákladů. Korekce probíhá v rozmezí −20 % až +100 % a prakticky znamená sankce za porušování tepelné stability objektu (projektovaná teplota uvnitř objektu). Jako střední hodnota výpočtu korekce se používá průměr za danou zúčtovací jednotku (dům) v daném roce.
Teplá voda: náklady na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu. Náklady na tepelnou energii se dělí na základní (30 %) a spotřební (70 %) složku. Základní složka se počítá podle plochy pro ohřev teplé vody. Spotřební složka se počítá poměrem náměrů na vodoměrech, případně podle počtu osob a směrných čísel potřeby vody (podle vyhlášky 120/2011 Sb.).
Náklady na spotřebovanou vodu – kapalinu: poměrem náměrů na vodoměrech, případně podle počtu osob a směrných čísel potřeby vody (podle vyhlášky 120/2011 Sb.).
Dodávka tepla do výměníkových stanic od Tepláren Brno byla za kalendářní rok 2022 zajišťována poměrem 69 % z výroby na primárních zdrojích (kombinovaná výroba tepla a elektřiny), jejichž vstupní energií byl zemní plyn a 31 % z dodávky odpadního tepla ze SAKO Brno. V domovních plynových kotelnách byl primárním zdrojem tepla zemní plyn.
Obsahem ceny tepla je daň ze zemního plynu, daň z elektřiny, poplatky za znečištění ovzduší a platby za nákup povolenek CO2. Povinnost obchodování s povolenkami na emise CO2 se týká pouze zařízení s příkonem nad 20MW, tedy primárních zdrojů dodávajících teplo do soustavy centrálního zásobování teplem, dále cena tepla obsahuje poplatky za revize, kontroly a obsluhu zařízení.

Na formuláři vyúčtování může být uveden „STAV Z EVIDENCE“, tato položka obsahuje případné přeplatky nebo nedoplatky na nájemném, zálohách na služby a vyúčtování vzniklé z minulých období.

Přeplatky budou uvedeny v záporných („−“) hodnotách a nedoplatky v kladných („+“) hodnotách.

odbor bydlení ÚMČ Brno-sever