uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Komunální odpad plaťte převodem na účet, na úřad chodit nemusíte - 18. květen 2015

Magistrát města Brna doporučuje všem obyvatelům města Brna, aby poplatek za komunální odpad platili jednoznačně bankovním převodem na účet města. Je to zdaleka nejlepší a nejkomfortnější způsob platby, protože se vyhnete zbytečným frontám na pokladnách, a pokud máte internetové bankovnictví, můžete zaplatit převodem na účet přímo z domova. Na pokladně nelze platit platebními kartami.

Těm, kteří nemají možnost bankovního převodu, doporučuje MMB včasnou platbu, aby se vyhnuli čekacím lhůtám na pokladnách.

Výše místního poplatku na poplatníka a kalendářní rok 2015 činí 670 Kč, jeho splatnost je nejpozději do 31. května 2015.

Číslo účtu: 156304/5400
Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
Specifický symbol: 123 (pouze pro platbu za nemovitost)

Např. pokud se jedná o čtyřčlennou domácnost, doporučujeme provést čtyři bankovní převody a vždy uvést jako variabilní symbol rodné číslo konkrétního poplatníka, příp. je možno uhradit poplatek za všechny členy domácnosti jednou platbou pod variabilním symbolem plátce a následně zaslat správci poplatku tzv. oznámení společného zástupce, v němž plátce uvede identifikační údaje poplatníků, za které platbu odvedl. Oznámení společného zástupce lze vyplnit a odeslat na stránce: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-spravy-poplatku-za-komunalni-odpad/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-nakladani-s-komunalnim-odpadem/oznameni-od-spolecneho-zastupce---formular-k-odeslani.

Poplatek lze uhradit převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo v hotovosti na pracovištích MMB Šumavská 33 (budova A, 9. patro) a Malinovského náměstí 3 (přízemí).

Od poplatku jsou osvobozeni:
a) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby, kteří současně mají trvalý pobyt na území města,
b) fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, od 1. ledna 2011 i na adrese Hněvkovského 65),
c) třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let,
d) nezletilé fyzické osoby, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v jiném obdobném zařízení.