uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zimní údržba místních komunikací - chodníků - 9. únor 2015

Od chvíle, kdy začal platit tzv. „chodníkový zákon", máme za sebou již pět zimních období. V prvním zimním období po nabytí účinnosti (16. 4. 2009) novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nám zima připravila jednu ze svých horších tváří - po velkém spadu sněhu se spustil déšť, který ve spojení se sněhem za vysokých mrazů ihned zmrzl. Další zimní období byla mírnější, přesto je technicky nemožné ošetřit všechny chodníky najednou, proto nejbezpečnějším a hlavně nejrychlejším způsobem stále zůstává to, že si před vlastním domem odmete sníh každý sám, odpovědnost zůstává na vlastníku místní komunikace, tedy na obci. Firmy sjednané úřadem se k údržbě daného chodníku můžou dostat, podle povětrnostní situace, třeba až druhý den po spadu sněhu.
Stručně objasněme principy zimní údržby:
Zimní období začíná dnem 1. 11. každého roku a končí 31. 3.
Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Rozděluje se do IV. tříd podle dopravního významu. Chodníky, tedy místní komunikace IV. třídy, jsou komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel nebo na kterých je umožněn smíšený provoz (tzn., chybí zde zvýšený chodníkový pruh).
Místní komunikace, které jsou naší městské části svěřeny do zimní údržby, jsou zařazeny do III. a IV. třídy. Podle již zmíněného zákona se místní komunikace udržují ve lhůtách třech pořadí důležitosti zařazených podle tříd dopravní důležitosti.
III. pořadí důležitosti má lhůtu pro zmírnění závad ve sjízdnosti způsobených povětrnostní situací do 48 hodin.
IV. třída má pořadí důležitosti – neudržované. Ale! O odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV. třídy k zajišťování jejich schůdnosti, rozhodují obce, v našem případě Magistrát města Brna, který za tímto účelem vydal vyhlášku č. 8/2007 ve znění pozdějších Nařízení Statutárního města Brna o schůdnosti místních komunikací.
Použili jsme slovíčko schůdnost a závada, co to je?
Schůdnost – místní komunikace jsou schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je „pohyb přizpůsobený povětrnostním situacím a jejich důsledkům", dále, stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací.
Závadou ve schůdnosti (sjízdnosti) se rozumí taková změna ve schůdnosti (sjízdnosti) místní komunikace, kterou nemůže chodec (řidič vozidla) předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Místní komunikace (chodníky), na kterých naše městská část zajišťuje zmírnění závad ve schůdnosti, musí být ve vlastnictví obce. Jedná se především o chodníky, které jsou součástí silnic (vedou podél silnice, nevadí, pokud se mezi nimi nachází pás silniční zeleně). Údržbu vstupů do domů provádí většinou domovní správa nebo společenství vlastníků (vzhledem k vlastnictví pozemku nebo stavby vydlážděného vstupu). Chodníky vedoucí napříč zelení nebo v parcích nemají status místní komunikace (chodníku). Jedná se většinou o zpevněnou plochu zeleně a zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích se na ně nevztahuje. O tom, zda budou nebo nebudou tyto plochy v zimním období udržovány, Vás budeme, jako každý rok, informovat pomocí informačních tabulek „V zimním období se cesta neudržuje". Bohužel nenechaví spoluobčané tyto informační tabulky ničí, a tak se poctiví občané o stavu údržby dozví až podle toho, jestli je cesta udržovaná či nikoliv. Finanční prostředky jsou potřeba především na udržované cesty a místní komunikace, rozhodně jimi nebudeme plýtvat na marný boj s obnovou informačních tabulí. Poctivým občanům se tímto omlouváme.
Náš zásah rozhodně nebude tak rychlý jako majitele domku, který vyběhne ven a zamete 10 m chodníku před domem. My někde musíme začít a někde skončit, některé úseky budou vynechané z důvodu překážky (špatně zaparkované auto, sloupy VO, apod.) a budou se muset dodělávat ručně, no a než se zmírní povětrnostní podmínky na více než 136 km chodníků chvilku to potrvá. Proto věříme, že naše vzájemná solidarita nám dokáže zpříjemnit toto roční období a Vaším přičiněním bude údržba rychlejší. 

Odbor životního prostředí a místního hospodářství
ÚMČ Brno-sever