uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Nová pravidla pro souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání - 22. červenec 2022

Rada městské části Brno-sever 11.05.2022 schválila nová pravidla pro vydávání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro osoby se ZTP, ZTP/P nebo zdravotně postižené bez ZTP, ZTP/P a také pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby s účinností od 16.05.2022.

Vyhrazené parkovací stání pro osoby ZTP, ZTP/P nebo zdravotně postižené bez ZTP, ZTP/P

Žadatelem o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání může být:

  • osoba s dlouhodobým a těžkým pohybovým postižením, která je řidičem motorového vozidla, má trvalé bydliště na území městské části Brno-sever, motorové vozidlo řídí zpravidla sama a pohybové postižení jí brání překonávat i menší vzdálenosti,
  • osoba s dlouhodobým a těžkým pohybovým postižením, která není řidičem motorového vozidla, má trvalé bydliště na území městské části Brno-sever a pohybové postižení jí brání překonávat i menších vzdáleností (důvodem k neřízení vozidla může být právě zdravotní postižení). Tato osoba sama neřídí, je však vždy doprovázena řidičem motorového vozidla, který zdravotně postižené osobě pomáhá a který má s touto osobou shodné bydliště,
  • osoba s dlouhodobým a těžkým jiným než pohybovým postižením (např. smyslovým, duševním, záchvatové stavy apod.), má trvalé bydliště na území městské části Brno-sever a trpí poruchou orientačních schopností nebo jinou poruchou či onemocněním, které jí brání v překonání i menších vzdáleností.

Osoby nezletilé a osoby omezené ve svéprávnosti žádají prostřednictvím zákonných nebo ustanovených zástupců.

O projednání souhlasu žádá žadatel odbor rozvoje, investic a majetku prostřednictvím vyplněného formuláře, který je ke stažení na internetových stránkách městské části (žádost o projednání souhlasu městské části se zřízením vyhrazeného parkování (pro osoby ZTP, ZTP/P nebo zdravotně postižené bez ZTP, ZTP/P)) a který obsahuje vyjádření odborného lékaře (nestačí vyjádření praktického lékaře), které je třeba doložit k tomuto formuláři. Také je nutno doložit kopii OP, ŘP, karty ZTP, ZTP/P, způsobilost k řízení motorových vozidel od 65 let, v případě, že za žadatele jedná opatrovník, doklad o ustanovení soudem, a v případě, že žadatel sám neřídí, tak kopii OP a ŘP řidiče. Souhlas městské části se zřízením vyhrazeného parkovacího stání podléhá schválení radou městské části a na jeho vydání nemá žadatel nárok. K nekompletním žádostem (zejména v případě absence vyjádření odborného lékaře) nelze vydat souhlas.
Žadatel také musí podat na odbor stavební žádost o vyhrazené parkovací stání, o níž rozhoduje silniční správní úřad. Podkladem pro vydání kladného rozhodnutí je výše uvedený souhlas městské části.

Vyhrazené parkovací stání pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby

Žadatelem o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání může být fyzická či právnická osoba, která na území městské části Brno-sever podniká nebo vykonává jinou činnost. Každá žádost je předmětem individuálního posouzení. Souhlas se vydává pouze s časovým omezením na provozní dobu provozovny a vyhrazené parkovací stání se musí vztahovat vždy k provozovně/místu vykonávání činnosti žadatele, který nemá jinou možnost parkování.
O projednání souhlasu žádá žadatel odbor rozvoje, investic a majetku prostřednictvím vyplněného formuláře, který je ke stažení na internetových stránkách městské části (žádost o projednání souhlasu městské části se zřízením vyhrazeného parkování (pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby)). Žadatel k této žádosti dokládá plnou moc k vyřizování žádosti a kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo registru živnostenského podnikání. I v tomto případě souhlas městské části se zřízením vyhrazeného parkovacího stání podléhá schválení radou městské části a na jeho vydání nemá žadatel nárok.
Žadatel také musí podat na odbor stavební žádost o vyhrazené parkovací stání, o níž rozhoduje silniční správní úřad. Podkladem pro vydání kladného rozhodnutí je výše uvedený souhlas městské části.