uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Pravidla pro poskytování a použití účelových dotací z rozpočtu MČ - 1. březen 2013

Rada MČ Brno-sever na svém zasedání dne 28. února 2013 schválila Pravidla pro poskytování a použití účelových dotací z rozpočtu městské části Brno-sever. 

 

Příloha č.1/2x  6/42.schůze RMČ Brno-sever, konané dne 28.02.2013

 

Pravidla pro poskytování A POUŽITÍ účelových dotací z rozpočtu

Městské části Brno-sever

(dále jen „Pravidla“)

 

      I.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit základní rámec a sjednotit postup při projednávaní, poskytování a využívání dotací z rozpočtu statutárního města Brno, městské části Brno-sever fyzickým nebo právnickým osobám.
 1. Dotace pro účely těchto Pravidel jsou finanční prostředky z rozpočtu městské části Brno-sever, které jsou schváleny Zastupitelstvem městské části Brno-sever v určitém objemu na stanovený účel, na jehož realizaci a rozvoji má městská část Brno-sever zájem.

II.        ŽÁDOST A OKRUH ŽADATELŮ

 1. Dotace jsou poskytovány pouze na základě žádosti.
 2. Žadatelem o dotaci může být zejména občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace, církevní organizace nebo jiná právnická či fyzická osoba (dále jen „žadatel“):
 • působící převážně v sociální oblasti či v sociálních služeb, registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, se sídlem či působností především na území městské části Brno-sever,
 • podporující činnost sportovních oddílů, konání sportovních akcí a závodů převážně na území městské části Brno-sever,
 • podporující zájmovou činnost a využití volného času převážně na území městské části Brno-sever,
 • pořádající společenské akce převážně na území městské části Brno-sever,
 • zabývající se péči o opuštěná a zatoulaná zvířata převážně na území městské části Brno-sever.

3. Věcně příslušnými odbory pro poskytování dotací se dle těchto Pravidel rozumí:

      a) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pro
          - dotace na sociální služby,
          - dotace žadatelům působící v oblasti národnostních menšin a v oblasti etnik,
          - dotace na projekty prevence kriminality, patologických jevů a protidrogové politiky,
          - dotace na činnost doplňující zdravotnické a sociální služby,
          - dotace na činnost podpory rodiny,

 b) Odbor školství a kultury pro 
    - dotace na projekty a provozní náklady v oblasti kultury a společenských akcí,
    - dotace na projekty a provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit a zájmové činnosti,
    - dotace na projekty a provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit.

       c) Odbor životního prostředí a místního hospodářství pro
          - dotace na péči o opuštěná a zatoulaná zvířata.
          - dotace na projekty a realizaci dětských hřišť a sportovišť.

Je-li žádost o dotaci podána na věcně nepříslušný odbor, ten ji postoupí bezodkladně k vyřízení věcně příslušnému odboru.

4. Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným nebo založeným statutárním městem Brnem nebo jednotlivými městskými částmi.

5. Žadatel předá žádost osobně nebo zašle písemně poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever popř. zašle datovou schránkou a to v termínu nejpozději do 30.09. roku, který předchází roku, na který je dotace požadována. Žádosti doručené po tomto termínu nebudou akceptovány. Ve všech případech je pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum doručení žádosti.

6. V žádosti musí být specifikován účel, pro který má být dotace poskytnuta a konkrétní výše dotace.
Žadatel dále předloží následující přílohy:

 • doklad prokazující existenci žadatele,
 • věcně a srozumitelně formulovaný popis programu, projektu, činnosti, služby nebo jiné aktivity s jasně určeným cílem (dále jen projekt),
 • finanční rozvahu projektu včetně plánovaných celkových výdajů a příjmů,
 • doklad o aktuálním bankovním spojení,
 • stanovy sdružení popř. doklad o ustanovení statutárního zástupce žadatele resp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy,
 • čestné prohlášení, že žadatel ke dni podání žádosti je/není v úpadku, je/není proti němu zahájeno insolvenční řízení, bylo/nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, je/není v likvidaci, dle jeho znalostí je/není proti němu veden výkon rozhodnutí nebo exekuce, má/nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, nebo dluh na daních či sociálním a zdravotním pojištění,
 • kopii registrace podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění , která nabyla účinnosti nejpozději dne 31.12.2013.

S ohledem na účel dotace mohou být požadovány i další doklady, které je k žádosti nutno doložit. Podané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí.

7. Věcně příslušný odbor posoudí podanou žádost o poskytnutí dotacehlediska dodržení formálních náležitostí žádosti a dodržení termínu podání. V případě nedostatků v žádosti nebo jejích přílohách, případně jiných nesrovnalostí vyzve věcně příslušný odbor k jejich odstranění. Žadatel je povinen žádost opravit či doplnit nejpozději do 3 týdnů od doručení takové výzvy.

8. Na přiznání dotace nevzniká žadateli podáním žádosti právní nárok.

      III.         POSTUP PŘI PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI A SCHVÁLENÍ DOTACE

 1. Žádost o dotaci nejprve projedná příslušná Komise Rady městské části, která poté Radě městské části doporučí, zda a v jaké výši doporučuje poskytnout žadateli dotaci.
 2. Schválení smlouvy je předloženo Radě městské části popř. Zastupitelstvu městské části po schůzi příslušné Komisesouladu se z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a Statutem města Brna.
 3. Dotace je poskytována na základě písemné smlouvy, která stanoví podrobnější podmínky pro užití dotace.
 4. Důvody neposkytnutí dotace se nesdělují. Žadatelé, kterým dotace nebyla schválena, jsou o této skutečnosti písemně informováni.

      IV.         POUŽITÍ DOTACE

 1. Použití, vyúčtování či vrácení dotace a jejich termíny se řídí podmínkami konkrétní smlouvy o poskytnutí dotace, těmito Pravidly a obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,platném znění, zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů , v platném znění, zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, od 01.01.2014 zákonem č. 255/20012 Sb., o kontrole, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a předpisy EU zejména v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a nařízení Komise ES č. 1998/2006.
 2. Žadatel, jemuž byla schválena dotace, poskytne věcně příslušnému odboru potřebnou součinnost k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
  Příjemce dotace je dále pak povinen umožnit zástupcům věcně příslušného odboru nebo jinému kontrolnímu orgánu průběžně i následně kontrolovat realizaci projektu, provést kontrolu účetnictví a kontrolu dodržování účelu poskytnuté dotace a jiných podmínek konkrétní smlouvy.
 3. Poskytnutá dotace je vždy účelově vázána. Konkrétní účel je vymezen ve smlouvě o poskytnutí dotace a musí být ze strany příjemce dodržen.
 4. Dotaci lze použít, nestanoví-li konkrétní smlouva jinak,  nejpozději však do 31.12. příslušného roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.
  Poskytnuté finanční prostředky lze užít pouze v příslušném roce a nesmí být převáděny do roku následujícího.
 5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dotaci nelze použít na reprezentaci, tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění, cestovní náhrady a výdaje spojené se zahraničními cestami, odměny statutárních a kontrolních orgánů žadatele, na mzdy a odměny zdravotnických a sociálních pracovníků vč. odvodů, na stravné a jízdné zaměstnanců, členské příspěvkynárodních i mezinárodních institucích, splátky finančních závazků a leasingové splátky, odpisy majetku, tvorbu kapitálového jmění (zisku), rekondiční a rehabilitační pobyty, pokuty a sankce, výzkum a vývoj, nespecifikované výdaje, tj. výdaje, které nelze účetně doložit a které nesouvisí s poskytovanou službou, akcí, nebo činností, na dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám, na pokuty, penále a sankce a na náklady na provedení účetního auditu.
 6. Podpisem smlouvy o poskytnutí dotace se příjemce zavazuje takédodržování všech podmínek stanovených v těchto Pravidlech.

      V.         PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato Pravidla jsou závazná, nestanoví-li smlouva o poskytnutí dotace jinak.
 2. Žadatel popř. příjemce dotace je povinen bezodkladně písemně oznámit poskytovateli jakoukoli změnuposkytnutých údajích o organizaci, jejich statutárních orgánech, kontaktních údajích, IČ, DIČ aj. v předložené žádosti nebo čestném prohlášení.
 3. Tato Pravidla jsou účinná od 01. 03. 2013 a vztahují se na žádosti o dotace poskytované od roku 2014.
  Tato Pravidla se nevztahují na žádosti o dotace poskytované v roce 2013.
 4. Tato Pravidla byla schválena na 6/42. schůzi Rady městské části Brno-sever konané dne 28. 02. 2013.