uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Stavební povolení pro komunikační stavby

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 083
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Stavební povolení na stavby komunikací
4 Základní informace k životní situaci Žádost o stavební povolení na komunikace musí být podána na příslušném formuláři.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Stavebník (investor), příp. zplnomocněný zástupce
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o stavební povolení podle §110 odst.1a2 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhl. č. 526/2006 Sb. musí obsahovat:

- Jméno (název),

- adresa (sídlo) stavebníka

- u právnické osoby je vhodné předložit výpis z obchodního rejstříku (IČO)

- druh, účel, místo stavby,

- předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby,

- u dočasné stavby dobu jejího trvání,

- parcelní čísla a druhy dotčených pozemků a sousedních pozemků,

- jméno (název), adresa a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky). Pozor stavbu a úpravu komunikace nelze provádět svépomocí.

-základní údaje o stavbě,

-seznam a adresy účastníků stavebního řízení, které jsou stavebníkovi známy

-orientační náklad na provedení stavby,

K žádosti se připojují:

- souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a (není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby).

- územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud jej jejich vydání tímto zákonem požadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby

- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

- projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část

-návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Veškeré podmínky pro povolování staveb jsou vymezeny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněním pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Obsah projektové dokumentace je podrobně upraven ve vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a ve vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Úřadu městské části Brno-sever, Odbor stavební, Bratislavská 70, 601 47 Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit

Stavební povolení pro komunikace a jejich součásti řeší vždy příslušný speciální stavební úřad následovně:

- Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy

- Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy

- Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) Magistrát města Brna, Odbor dopravy

- Ostatní místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ÚMČ Brno-sever, Odbor stavební.

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Stavební povolení pro komunikace lze vyřídit:
3. patro, dveře č. 50, Ing. Jaroslav Suchý

tel: 545 542 248 v úřední dny: Po a St 8:00 – 17:00 hodin.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, Odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za vydání rozhodnutí o stavebním povolení pro komunikace se správní poplatky vyměřují dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace uvedeno ve formuláři žádosti o stavební povolení – k dispozici fyzicky na Úřadu městské části Brno-sever, Odbor stavební nebo na elektron. stránkách úřadu.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16 Elektronická služba, kterou lze využít Žádost o rozhodnutí o zvláštním užívání nelze vyřídit elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje

-Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

-vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,

-zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18 Jaké jsou související předpisy a „klíčová slova“

-Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,

-Autorizace architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

-Technické požadavky na stavební výrobky,

-Posuzování vlivů na životní prostředí (E.I.A.),

-Katastr nemovitostí,

-Ochrana zemědělského půdního fondu,

-Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

-Správní řád (zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění)

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují V případě vydání rozhodnutí Úřadu městské části Brno-sever, Odboru stavebního, je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Magistrát města Brna, Odbor dopravy prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, Odboru stavebního (podáním na podatelnu úřadu)
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek stavebního povolení v souladu se zák. č. 183/2006, stavební zákon, v platném znění
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace  
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Příslušné informace lze získat i na speciálních stavebních úřadech na stavby komunikací Úřadů městské části města Brna, na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy a na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Mgr. Eva Ševečková, vedoucí odboru

26 Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Suchý, vedoucí oddělení dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství, tel: 545 542 248
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 9.4.2018
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace