uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Sazebník úhrad

Městská část Brno-sever stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 17 zákona tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

1.    Pořízení kopií a tisků

a)      černobílé kopírování na kopírovacích strojích a černobílý tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný

         

1,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

         

2,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

2,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

         

3,00 Kč/A3

b)      barevné kopírování na kopírovacích strojích a barevný tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný

         

3,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

         

6,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

6,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

         

12,00 Kč/A3

c)       pořízení kopií a tisků v jiném formátu

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou bude městská část Brno-sever u tohoto poskytovatele za pořízení kopie či tisku povinna uhradit.

d)      skenování

formát A4 jednostranný

         

1,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

2,00 Kč/A3

 

2.    Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu)

         

 
6,00 Kč

1 ks DVD-R (bez obalu)

         

 
6,00 Kč

 

3.    Odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby:

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené

         

dle platných tarifů České pošty, s.p.

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené

         

dle platných tarifů České pošty, s.p.

c) jiné

         

dle platných tarifů České pošty, s.p.

 

4.    Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou celou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 200,00 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

 

5.    V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městskou částí Brno-sever se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

6.    Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,00 Kč, nebude úhrada požadována.

 

 

Sazebník byl schválen Radou městské části Brno-sever na 8/75. schůzi Rady městské části Brno-sever 17.02.2021 a nabývá účinnosti 01.03.2021.