uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

 

2

Kód

3

Pojmenování (název) životní situace

Občan, který si chce podat žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou

4

Základní informace k životní situaci

V domech s pečovatelskou službou seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje občasnou pomoc jiné fyzické osoby. Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení z důvodu akutní infekční nemoci nebo občané, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, který vyžaduje občasnou pomoc jiné fyzické osoby, opatrovník, pověřená osoba na základě plné moci .

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan může požádat může požádat MMB nebo obec, ve které má trvalý pobyt, o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb. ÚMČ Brno-sever provede v domácnosti žadatele sociální šetření. Zprávu ze šetření, žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou zašle na MMB – Odbor dispozic s majetkem, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. O umístění do domu s pečovatelskou službou rozhoduje MMB – Odbor dispozic s majetkem, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

7

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan požádá o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb. O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb v písemné formě. Pro uzavírání smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Občan je povinen před uzavřením smlouvy předložit poskytovateli posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou občan žádá,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,

c) zdravotní stav občana vylučuje poskytnutí takové sociální služby.

8

Na které instituci životní situaci řešit

MMB – Odbor dispozic s majetkem

Jednotlivé domy s pečovatelskou službou viz. seznam domů s pečovatelskou službou

9

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MMB – Odbor disposic s majetkem

ÚMČ Brno-sever

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost včetně vyjádření lékaře. Výměr důchodu.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy žádosti včetně tiskopisu „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele“ jsou k dispozici na MMB – Odbor dispozic s majetkem nebo na ÚMČ Brno-sever.

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úhrada praktickému lékaři za vyplnění tiskopisu

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občan je zařazen do seznamu čekatelů na umístění do domu s pečovatelskou službou

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16

Elektronická služba, kterou lze využít

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
  • vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění

18

Jaké jsou související předpisy

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21

Nejčastější dotazy

Jaká je čekací doba pro umístění do domu s pečovatelskou službou? 4 – 5 let

22

Další informace

Jednotlivé domy s pečovatelskou službou

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

MMB – Odbor dispozic s majetkem

ÚMČ Brno-sever

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

Občan, který si chce podat žádost o umístění v domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem. Návod řešení: viz bod 6

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

ÚMČ Brno-sever, oddělení sociálních věcí, Bratislavská 70, 601 47 Brno

26

Kontaktní osoba

Viz bod 9

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2007

28

Popis byl naposledy aktualizován

11.10.2007

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace