uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Materiály k aktuálnímu zasedání zastupitelstva

Materiály k 8/3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever

Datum: 27. února 2019
Místo: v sále Společenského centra Brno-sever, Okružní 21
Čas: 15:00

Navržený program zasedání:

1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení ověřovatelů zápisu, schválení sčitatelů hlasů, schválení návrhové komise, schválení programu)
2. Zápisy z výborů
3. 3. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2019
4. Poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti sportu a kultury
5. Proplacení nákladů na rekonstrukci nad 20.000,- Kč
6. Prominutí nájemného nad 20.000,- Kč
7. Žádost o prominutí nájmu společnosti StavMaChem, s.r.o. po dobu rekonstrukce
8. Směna částí pozemků p.č. 1344/4 a p.č. 1347/3 za pozemek p.č. 1347/60 a části pozemků p.č. 1346/1 a p.č. 1347/2 vše v k.ú. Lesná
9. Směna části pozemku p.č. 910/22 za část pozemku p.č. 910/24 oba v k.ú. Lesná
10. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
11. Změna přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2017 o pravidlech pro pohyb psů, v posledním znění
12. Prodej bytového domu Drobného 10, Brno
13. Čerpání Finančního plánu VHČ – Poliklinika Lesná za rok 2018
14. Francouzská 61 – dispozice s majetkem města
15. Dotazy, návrhy, připomínky a podněty

Dotazy, návrhy, připomínky a podněty občanů budou zařazeny od 15:30.