uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Volby 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Informace Ministerstva vnitra k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 se budou konat na území České republiky ve dvou dnech:

V pátek 20. října  2017 se bude hlasovat v době od 14,00 hodin do 22,00 hodin.

V sobotu 21. října 2017 se bude hlasovat v době od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 21. října 2017, dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky - lze činit pouze jménem jejího držitele;

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnemvoleb, tj. do 13. října 2017.

- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16 hodin.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 17. října 2017. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

sidla volebnich okrsku 2017

Seznam volebních okrsků s příslušnými ulicemi

Sídla volebních okrsků v MČ Brno-sever:

 

Mendelova univerzita, Zemědělská 1

Okrsek 20001: Drobného 40 do konce sudá, Erbenova, Fišova 21-27 lichá, Fišova 24-38 sudá

Okrsek 20002: Ant. Slavíka lichá, Černopolní 33 do konce lichá, Drobného 12-38 sudá, Fišova 2-22 sudá, Fišova 1-19 lichá, Helfertova 1-9 lichá, Martinkova, Schodová

Okrsek 20003: Černopolní 36-54 sudá, Durďákova 37-55 lichá, Durďákova 52-68 sudá, Lesnická 13-39 lichá, Lužova, Muchova, Tomanova, Trávníky 1-31 lichá, Trávníky 2-12 sudá, Zemědělská 2-26 sudá, Zemědělská 1-3 lichá

Okrsek 20004: Antala Staška, Babičkova, Lesnická sudá, Provazníkova 2-18 sudá, Zemědělská 28-68 sudá, Zemědělská 5-27 lichá

 

ZŠ Merhautova  37

Okrsek 20005: Hoblíkova 16-26 sudá, Kladivova sudá, Merhautova 1-13 lichá, Ryšánkova 1-9 lichá, Slepá 23-29 sudá i lichá                              

Okrsek 20006: Černopolní 1-8 sudá i lichá, Durďákova 2-4 sudá, Francouzská 7-101 lichá, Jugoslávská 5-19 lichá, Jugoslávská  4-6 sudá, Merhautova 2-46 sudá, Slepá 15-22 sudá i lichá

Okrsek 20007: Helfertova 21-33 lichá, Helfertova 14-34 sudá, Hoblíkova 11-39 lichá, Hoblíkova 28-34 sudá, Jugoslávská 21-45 lichá, Jugoslávská 18-36 sudá, Lesnická l-11 lichá, Ryšánkova 2-10 sudá, Slepá 36-48 sudá, Žampachova                                                       

Okrsek 20008: Antonína Slavíka sudá, Černopolní 9, Černopolní 10-34 sudá, Drobného 2-10 sudá, Durďákova 1-35 lichá, Durďákova 6-48 sudá, Helfertova 4-12 sudá, Helfertova 11-19 lichá, Hoblíkova 1-9 lichá, Hoblíkova 2-14 sudá, Kunzova, nám. 28. října 13-19, Slepá 31-37 lichá, Traubova sudá     

                     

ZŠ Vranovská 17

Okrsek 20009: Bratislavská 65 do konce lichá, Bratislavská 68 do konce sudá, Cejl 71-105 lichá, Cejl 115-123 lichá, Cejl 66 do konce sudá, Soudní, Svitavské nábř. 15-17, Tkalcovská lichá

Okrsek 20010: Auerswaldova, Jana Svobody, Jugoslávská 1-3 sudá i lichá, Merhautova 62–68 sudá, Trávníčkova, Vranovská 1-23 lichá, Vranovská 2-32 sudá, Zubatého       

Okrsek 20011: Helfertova 37-45 lichá, Helfertova 36-50 sudá, Jugoslávská 38-58 sudá,  Merhautova 37-61 lichá, Merhautova 70-88 sudá, Sýpka, Těsnohlídkova                    

Okrsek 20012: Cejl 107-113 lichá, Francouzská 103-107 lichá, Francouzská 64-94 sudá, Hvězdová sudá, Přadlácká, Spolková  

                                                          

ZŠ Janouškova

Okrsek 20013: Alešova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova 1-17 lichá, Krkoškova 2-20 sudá, Novotného, Pflegrova, Pospíšilova, Sládkova, Zátiší                                         

Okrsek 20014: Bieblova 1-27 lichá, Mathonova 22 do konce sudá, Třída generála Píky

Okrsek 20015: Bieblova 2-40 sudá                                                

Okrsek 20016: náměstí SNP

                                                                      

ZŠ Jugoslávská 126

Okrsek 20017: Klidná, Kohoutova, Kotěrova, Merhautova 157 do konce lichá, Merhautova 200 do konce sudá, Slezákova

Okrsek 20018: Bendlova, Hansmannova, Klecandova, Krkoškova 22 do konce sudá, Krkoškova 19 do konce lichá, Provazníkova 5-45 lichá, Ševcova     

Okrsek 20019: Maškova, Merhautova 129-155 lichá, Merhautova 182-198 sudá, Provazníkova 47-59 lichá, Provazníkova 42-88 sudá

 

ZŠ Zemědělská 29

Okrsek 20020: Břenkova, Jugoslávská 95-123 lichá, Jugoslávská 126-154 sudá, Mathonova 1-25 lichá, Mathonova 2-20 sudá, Provazníkova 20-40 sudá, Zemědělská 29 do konce lichá, Zemědělská 72 do konce sudá

Okrsek 20021: Demlova, Jugoslávská 57-93 lichá, Jugoslávská 60-124 sudá, Merhautova 63-95 lichá, Merhautova 90-126 sudá, Trávníky 35-83 lichá, Trávníky 14-76 sudá, Volejníkova, Zdráhalova

Okrsek 20022: Merhautova 97-127 lichá, Merhautova 128-180 sudá, Tišnovská 77-169 lichá, Tišnovská 94-168 sudá, Venhudova

 

SPŠCH Vranovská 65

Okrsek 20023: Husovická, Mostecká, Sekaninova 1-10, Svitavská, Svitavské nábř. 31, Tišnovská 2-44 sudá, Tišnovská 5-37 lichá, Vranovská 27-49 lichá, Vranovská 34-54 sudá

Okrsek 20024: Dačického, Jilemnického, Nováčkova 1-10 sudá i lichá, Nováčkova 11-21 lichá, Rotalova 1-20, Svitavské nábř. 49-57, Tišnovská 39-73 lichá, Tišnovská 46-92 sudá, Vranovská 51-63 lichá, Vranovská 56-70 sudá

 

ZŠ nám. Republiky 10

Okrsek 20025: Dukelská tř. 65 do konce, Gargulákova, Lieberzeitova, Musilova, Nováčkova 12- 56 sudá, Nováčkova 23-45 lichá, Rotalova 22 do konce, Třebízského, Vranovská 65-115 lichá, Vranovská 72-120 sudá

Okrsek 20026: Bratří Mrštíků, Dukelská tř. 7-63, Elgartova, Hálkova, Kaloudova, nám. Republiky, Netušilova, Nováčkova 47 -75 lichá, Nováčkova 58-76 sudá, Provazníkova 61-81 lichá, Provazníkova 90-94 sudá, Sportovní nábřeží, Tomkovo nám.

           

ZŠ Cacovická 4

Okrsek 20027: Buchtova, Cacovická, Horymírova, Hořejší, Lozíbky, Míčkova, Nouzová, Písečník, Rovinka, Skryjova, Soběšická 1-77 lichá, Soběšická 2-90 sudá, Valchařská 

 

Taneční konzervatoř, Nejedlého 3 

Okrsek 20028: Holubova, Marie Majerové, Okružní 1-21 lichá, Seifertova 2-8 sudá, Soběšická 79 do konce lichá, Soběšická 92 do konce sudá, Studená, Vyhlídka, Husovice č. e. 10        

Okrsek 20029: Barvy, Nejedlého 2 do konce sudá, Seifertova 12 do konce, Lesná č. e. 161

Okrsek 20030: Heleny Malířové                                                                

Okrsek 20031: Halasovo nám., Nezvalova                                                            

Okrsek 20032: Arbesova, Nejedlého 1, Šrámkova 

                                                          

ZŠ Blažkova 9

Okrsek 20033: Majdalenky, Okružní 29-39 lichá                                                  

Okrsek 20034: Brechtova                                                                                      

Okrsek 20035: Blažkova, Ježkova, Nejedlého 3 do konce lichá                           

Okrsek 20036: Haškova                                                      

Okrsek 20037: Dusíkova, Kupkova, Plachtova, Šalounova, Španielova                                                              

 

ZŠ Milénova 14

Okrsek 20038: Slavíčkova, Třískalova                                           

Okrsek 20039: Brožíkova                                       

Okrsek 20040: Ibsenova, Loosova 11 do konce, Milénova                                   

Okrsek 20041: Fillova, Vaculíkova                        

Okrsek 20042: Jurkovičova, Loosova 1-10

                                   

Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21

Okrsek 20043: Čekanková, Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova, Trtílkova, U Antoníčka, Zvonková, Lesná č. e. 1                                    

 

ZŠ Zeiberlichova 49

Okrsek 20044: Drápelova, Habrová, Jetelová, Klarisky, Kobylín, Lovecká, Malinová, Mokrohorská, Na kovárně, Rozárka, Rygle, Školní, U Dubu, Útěchovská 49 do konce lichá, Útěchovská  72 do konce sudá, Weissova, Zdislavina, Zeiberlichova 35 do konce lichá, Zeiberlichova 44 do konce sudá, Zkratka, Soběšice č. e. 52, 57, 105, 113                                                                                

Okrsek 20045: Borová, Dohnalova, Klokočí, Loučná, Malý Růženec, Melatín, Na klínku, Na rychtě, Pod kaplí, Růženec, Síčka, Soběslavova, Štěpánkova, Útěchovská 1-47 lichá, Útěchovská 2-70 sudá, Velkomoravská, Výzkumní, Zeiberlichova 1-33 lichá, Zeiberlichova 2- 42 sudá, Soběšice č. e. 6, 10, 22, 23, 25, 28, 38, 141, 155

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Počet členů OVK

pocet clenu ovk 2017

Zasedání OVK

zasedani ovk 2017

Hlasování na voličský průkaz

Hlasování na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017.

- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16 hodin.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Žádost o voličský průkaz

Referendum 2016

Oznámení o době a místě konání místního referenda

Usnesení Zastupitelstva města Brna o vyhlášení místního referenda

Místní referendum

Ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2016 společně s volbami do krajských zastupitelstev proběhne na území města Brna hlasování ve věci modernizace železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“.

Místního referenda se mohou zúčastnit jen státní občané ČR nebo cizinci s trvalým pobytem na území města Brna (dále jen oprávněná osoba).

Informace k vydávání hlasovacích průkazů: 
(Hlasovací průkaz pro referendum platí jen pro hlasování na území města Brna). 
Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsána, vydá obecní úřad na její žádost hlasovací průkaz. 
Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu ode dne vyhlášení referenda: 
• písemným podáním osobně, 
• písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem oprávněné osoby doručeným na adresu úřadu, 
• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby,
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Žádost shora uvedenými způsoby musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů před konáním místního referenda, tj. do 30. 9. 2016.

• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována.
O vydání hlasovacího průkazu osobním podáním lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 5. října 2016 do 16.00 hodin.

Oprávněná osoba může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech konání místního referenda okrskovou komisi o hlasování mimo hlasovací místnost do přenosné hlasovací schránky.

Hlasovací lístky pro místní referendum obdrží oprávněná osoba v hlasovací místnosti.

Počet členů místní komise

referendum 2016 clenove mk

Počet členů okrskové komise

referendum 2016 clenove ok

Odměna za výkon funkce člena a předsedy komise

referendum 2016 odmena

Výsledky

Volby 2016

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů 2016

Informace Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev krajů

Volby do krajských zastupitelstev

Ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2016 proběhnou na území České republiky volby do krajských zastupitelstev.

V pátek 7. 10. 2016 se bude hlasovat v době od 14,00 hodin do 22,00 hodin.
V sobotu 8. 10. 2016 se bude hlasovat v době od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Právo volit do zastupitelstva obce má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen v obci, která náleží do územního obvodu kraje, k trvalému pobytu.
Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České republiky nebude hlasování umožněno.

Hlasovací lístky obdrží každý volič nejpozději 3 dny před konáním voleb. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, může volič ve volební místnosti požádat o novou sadu hlasovacích lístků.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, má možnost požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu od okamžiku vyhlášení krajských voleb:
• žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář.
Ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku jako úkon pro účely využití volebního práva. 
• žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče
• žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Žádost shora uvedenými způsoby musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. 9. 2016.

• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována.
O vydání voličského průkazu osobním podáním lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 5. října 2016 do 16.00 hodin.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

volebni okrsky 2016

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Počet členů OVK

pocet clenu ovk 16

Výsledky

Volby 2014 - Zastupitelstva obcí a Senát PČR

Výplata odměny za členství v OVK

Výplata odměny za členství v OVK bude probíhat na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70 (4. patro, dveře č. 77 - personální oddělení) v následujících termínech:
telefonní kontakt: 545 542 211

úterý   18. 11. 2014     12.00 - 15.00
středa  19. 11. 2014     8.00 - 16.30
čtvrtek 20. 11. 2014     8.00 - 14.30
pátek   21. 11. 2014     8.00 - 12.30
pondělí 24. 11. 2014     8.00 - 16.30

přestávka na oběd     12.00 - 12.45

Odměnu je nutné převzít v těchto termínech na ÚMČ osobně nebo na základě plné moci.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR

Starosta MČ Brno – sever podle § 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:

1. Volby do zastupitelstva obcí a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne:             
                                               10. 10. 2014   od 14,00 – 22,00 hodin
                                               11. 10. 2014   od   8,00 – 14,00 hodin
V případě, že v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR nebude žádný z kandidátů zvolen, proběhne druhé kolo voleb v těchto dnech:
                                               17. 10. 2014   od 14,00 – 22,00 hodin
                                               18. 10. 2014   od   8,00 – 14,00 hodin

2. Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adresách v následujících ulicích je místem konání voleb:
Mendelova univerzita, Zemědělská 1
Okrsek 20001: Drobného 40 do konce sudá, Erbenova, Fišova 21-27 lichá, 24-38 sudá
Okrsek 20002: Ant. Slavíka lichá, Černopolní 33 do konce lichá, Drobného 12-38 sudá, Fišova 2-22 sudá, Fišova 1-19 lichá, Helfertova 1-9 lichá, Martinkova, Schodová
Okrsek 20003: Černopolní 36-54 sudá, Durďákova 37-55 lichá, Durďákova 52-68 sudá, Lesnická 13-39 lichá, Lužova, Muchova, Tomanova, Trávníky 1-31 lichá, Trávníky 2-12 sudá, Zemědělská 2-26 sudá, Zemědělská 1-3lichá
Okrsek 20004: Antala Staška, Babičkova, Lesnická sudá, Provazníkova 2-18 sudá, Zemědělská 28-68 sudá, Zemědělská 5-27 lichá           
ZŠ Merhautova  37
Okrsek 20005: Hoblíkova 16-26 sudá, Kladivova sudá, Merhautova 1-13 lichá, Ryšánkova 1-9 lichá, Slepá 23-29 sudá i lichá                                
Okrsek 20006: Černopolní 1-8 sudá i lichá, Durďákova 2-4 sudá, Francouzská 7-101 lichá, Jugoslávská 5-19 lichá, Jugoslávská  4-6 sudá, Merhautova 2-46 sudá, Slepá 15-22 sudá i lichá
Okrsek 20007: Helfertova 21-33 lichá, Helfertova 14-34 sudá, Hoblíkova 11-39 lichá, Hoblíkova 28-34 sudá, Jugoslávská 21-45 lichá, Jugoslávská 18-36 sudá, Lesnická l-11 lichá, Ryšánkova 2-10 sudá, Slepá 36-48 sudá, Žampachova                                                 
Okrsek 20008: Antonína Slavíka sudá, Černopolní 9, Černopolní 10-34 sudá, Drobného 2-10 sudá, Durďákova 1-35 lichá, Durďákova 6-48 sudá, Helfertova 4-12 sudá, Helfertova 11-19 lichá, Hoblíkova 1-9 lichá, Hoblíkova 2-14 sudá, Kunzova, nám. 28. října 13-19, Slepá 31-37 lichá, Traubova sudá                          
ZŠ Vranovská 17
Okrsek 20009: Bratislavská 65 do konce lichá, Bratislavská 68 do konce sudá, Cejl 71-105 lichá, 115-123 lichá, Cejl 66 do konce sudá, Soudní, Svitavské nábř. 15-17, Tkalcovská lichá
Okrsek 20010: Auerswaldova, Jana Svobody, Jugoslávská 1-3 sudá i lichá, Merhautova 62–68 sudá, Trávníčkova, Vranovská 1-23 lichá, Vranovská 2-32 sudá, Zubatého       
Okrsek 20011: Helfertova 37-45 lichá, Helfertova 36-50 sudá, Jugoslávská 38-58 sudá, Merhautova 37-61 lichá, Merhautova 70-88 sudá, Sýpka, Těsnohlídkova                   
Okrsek 20012: Cejl 107-113 lichá, Francouzská 103-107 lichá, Francouzská 64-94 sudá, Hvězdová sudá, Přadlácká, Spolková                                                                   
ZŠ Janouškova
Okrsek 20013: Alešova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova 1-17 lichá, Krkoškova 2-20 sudá, Novotného, Pflegrova, Pospíšilova, Sládkova, Zátiší                                     
Okrsek 20014: Bieblova 1-27 lichá, Mathonova 22 do konce sudá
Okrsek 20015: Bieblova 2-40 sudá                                                 
Okrsek 20016: náměstí SNP                                                           
ZŠ Jugoslávská 126
Okrsek 20017: Klidná, Kohoutova, Kotěrova, Merhautova 157 do konce lichá, Merhautova 200 do konce sudá, Slezákova
Okrsek 20018: Bendlova, Hansmannova, Klecandova, Krkoškova 22 do konce sudá, Krkoškova 19 do konce lichá, Provazníkova 5-45 lichá, Ševcova    
Okrsek 20019: Maškova, Merhautova 129-155 lichá, Merhautova 182-198 sudá, Provazníkova 47-59 lichá, Provazníkova 42-88 sudá
ZŠ Zemědělská 29
Okrsek 20020: Břenkova, Jugoslávská 95-123 lichá, Jugoslávská 126-154 sudá, Mathonova 1-25 lichá, Mathonova 2-20 sudá, Provazníkova 20-40 sudá, Zemědělská 29 do konce lichá, Zemědělská 72 do konce sudá
Okrsek 20021: Demlova, Jugoslávská 57-93 lichá, Jugoslávská 60-124 sudá, Merhautova 63-95 lichá, Merhautova 90-126 sudá, Trávníky 35-83 lichá, Trávníky 14-76 sudá, Volejníkova, Zdráhalova
Okrsek 20022: Merhautova 97-127 lichá, Merhautova 128-180 sudá, Tišnovská 77-169 sudá i lichá, Venhudova
SPŠCH Vranovská 65
Okrsek 20023: Husovická, Mostecká, Sekaninova 1-10, Svitavská, Svitavské nábř. 31, Tišnovská 2-44 sudá, Tišnovská 5-37 lichá, Vranovská 27-49 lichá, Vranovská 34-54 sudá
Okrsek 20024: Dačického, Jilemnického, Nováčkova 1-10 sudá i lichá, Nováčkova 11-21 lichá, Rotalova 1-20, Svitavské nábř. 49-57, Tišnovská 39-73 lichá, Tišnovská 46-92 sudá, Vranovská 51-63 lichá, Vranovská 56-70 sudá
ZŠ nám. Republiky 10
Okrsek 20025: Dukelská tř. 65 do konce, Gargulákova, Lieberzeitova, Musilova, Nováčkova 12- 56 sudá, Nováčkova 23-45 lichá, Rotalova 22 do konce, Třebízského, Vranovská 65-115 lichá, Vranovská 72-120 sudá
Okrsek 20026: Bratří Mrštíků, Dukelská tř. 7-63, Elgartova, Hálkova, Kaloudova, nám. Republiky, Netušilova, Nováčkova 47 -75 lichá, Nováčkova 58-76 sudá, Provazníkova 61-81 lichá, Provazníkova 90-94 sudá, Sportovní nábřeží, Tomkovo nám.                
ZŠ Cacovická 4
Okrsek 20027: Buchtova, Cacovická, Horymírova, Hořejší, Lozíbky, Míčkova, Nouzová, Písečník, Rovinka, Skryjova, Soběšická 1-77 lichá, Soběšická 2-90 sudá, Valchařská   
Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
Okrsek 20028: Holubova, Marie Majerové, Okružní 1-21 lichá, Seifertova 2-8 sudá, Soběšická 79 do konce lichá, Soběšická 92 do konce sudá, Studená, Vyhlídka, Husovice č.e.10  
Okrsek 20029: Barvy, Nejedlého 2 do konce sudá, Seifertova 12 do konce, Lesná č. e. 161
Okrsek 20030: Heleny Malířové                                                                 
Okrsek 20031: Halasovo nám., Nezvalova                                                            
Okrsek 20032: Arbesova, Nejedlého 1, Šrámkova                                                             
ZŠ Blažkova 9
Okrsek 20033: Majdalenky, Okružní 29-39 lichá                                                   
Okrsek 20034: Brechtova                                                                                       
Okrsek 20035: Blažkova, Ježkova, Nejedlého 3 do konce lichá                            
Okrsek 20036: Haškova                                                      
Okrsek 20037: Dusíkova, Kupkova, Plachtova, Šalounova, Španielova                                                               
ZŠ Milénova 14
Okrsek 20038: Slavíčkova, Třískalova                                           
Okrsek 20039: Brožíkova                                       
Okrsek 20040: Ibsenova, Loosova 11 do konce, Milénova                                    
Okrsek 20041: Fillova, Vaculíkova                         
Okrsek 20042: Jurkovičova, Loosova 1-10                                    
MK Okružní 21
Okrsek 20043: Čekanková, Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova, Trtílkova, U Antoníčka, Zvonková, Lesná č. e. 1                                            
ZŠ Zeiberlichova 490
Okrsek 20044: Drápelova, Habrová, Jetelová, Klarisky, Kobylín, Lovecká, Malinová, Mokrohorská, Na kovárně, Rozárka, Rygle, Školní, Útěchovská 49 do konce lichá, Útěchovská  72 do konce sudá, Weissova, Zdislavina, Zeiberlichova 35 do konce lichá, Zeiberlichova 44 do konce sudá, Zkratka, Soběšice č. e. 52, 57, 105, 113                                                                              
Okrsek 20045: Borová, Dohnalova, Klokočí, Loučná, Malý Růženec, Melatín, Na klínku, Na rychtě, Pod kaplí, Růženec, Síčka, Soběslavova, Štěpánkova, Útěchovská 1-47 lichá, Útěchovská 2-70 sudá, Velkomoravská, Výzkumní, Zeiberlichova 1-33 lichá, Zeiberlichova 2- 42 sudá, Soběšice č. e. 6, 10, 23, 25, 28, 141  
3. Právo volit do Zastupitelstva města Brna a ZMČ Brno-sever má státní občan České republiky, který je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu nebo státní občan jiného státu, který je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, za předpokladu, že jde o občana, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti. Pro druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.

V Brně dne 25. 9. 2014 

Ing. Rostislav Hakl
Starosta MČ Brno-sever

Volby do Zastupitelstva MČ Brno-sever, Zastupitelstva Města Brna a do Senátu Parlamentu České republiky

Informace k volbám do Zastupitelstva MČ Brno-sever, Zastupitelstva Města Brna a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014

Ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2014 proběhnou na území České republiky volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

Městská část Brno-sever spadá do volebního obvodu č. 60, kde se budou konat současně s volbami do zastupitelstev obcí i volby do Senátu Parlamentu České republiky.

V pátek 10. 10. 2014 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 11. 10. 2014 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Právo volit do zastupitelstva obce má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Právo volit do zastupitelstva obce má také občan členského státu Evropské unie, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb přihlášen v této obci k trvalému pobytu. Občan jiného členského státu EU musí požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů nejpozději do 8. října 2014 do 16,00 hod na ÚMČ Brno – sever, Bratislavská 70.
Volič jiného členského státu prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení k pobytu.

Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území ČR, nebude hlasování umožněno.

Do Senátu Parlamentu ČR má právo volit státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a má trvalé bydliště ve volebním obvodu, ve kterém byly tyto volby vyhlášeny.

Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude hlasování umožněno.

Hlasování na voličský průkaz

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR je možné vydat voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, voličský průkaz. Tento voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat ve kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Žádost o voličský průkaz
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Senátu jsou uvedeny v § 6a volebního zákona. Volební zákon v tomto ustanovení upravuje způsoby, jak lze již dnes požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to:
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 3. října 2014.

- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 8. října 2014 do 16 hodin

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 25. září 2014, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Hlasovací lístky obdrží každý volič nejpozději 3 dny před konáním voleb. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat o jiný hlasovací lístek.

V případě, že v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR nebude žádný z kandidátů zvolen, proběhne druhé kolo voleb v těchto dnech:

V pátek 17. 10. 2014 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 18. 10. 2014 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR nebudou dodávány do domovních schránek, volič je obdrží ve volební místnosti.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

     V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle § 15c písm. g),  a dle § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů oznamuji:

a) počet volebních okrsků v MČ Brno–sever :        45 volebních okrsků

b) sídlem volebních okrsků jsou pro:

okrsek č. 20001 - 20004                 Mendelova univerzita,  Zemědělská 1

okrsek č. 20005 - 20008                 ZŠ Merhautova 37

okrsek č. 20009 - 20012                 ZŠ Vranovská 17

okrsek č. 20013 - 20016                 ZŠ Janouškova 2

okrsek č. 20017 - 20019                 ZŠ Jugoslávská 126

okrsek č. 20020 - 20022                 ZŠ Zemědělská 29

okrsek č. 20023 - 20024                 SPŠCH, Vranovská 65

okrsek č. 20025 - 20026                 ZŠ nám. Republiky 10

okrsek č. 20027                              ZŠ Cacovická 4

okrsek č. 20028 - 20032                 Taneční konzervatoř, Nejedlého 3

okrsek č. 20033 - 20037                 ZŠ Blažkova 9

okrsek č. 20038 -20042                  ZŠ Milénova 14

okrsek č. 20043                              MK Okružní 21

okrsek č. 20044 - 20045                 ZŠ Zeiberlichova 49

 

V Brně dne: 5. 8. 2014

Ing. Rostislav Hakl
Starosta MČ Brno - sever

Seznam volebních okrsků s příslušnými ulicemi

Sídla volebních okrsků v MČ Brno-sever:

Mendelova univerzita, Zemědělská 1
Okrsek 20001:
Drobného 40 do konce sudá, Erbenova, Fišova 21-27 lichá, 24-38 sudá
Okrsek 20002: Ant. Slavíka  lichá, Černopolní 33 do konce lichá, Drobného 12-38 sudá, Fišova 2-22 sudá, Fišova 1-19 lichá, Helfertova 1-9 lichá, Martinkova, Schodová
Okrsek 20003: Černopolní 36-54 sudá, Durďákova 37-55 lichá, Durďákova 52-68 sudá, Lesnická 13-39 lichá, Lužova, Muchova, Tomanova, Trávníky 1-31 lichá, Trávníky 2-12 sudá, Zemědělská 2-26 sudá, Zemědělská 1-3 lichá                                            
Okrsek 20004: Antala Staška, Babičkova, Lesnická sudá, Provazníkova 2-18 sudá, Zemědělská 28-68 sudá, Zemědělská 5-27 lichá

ZŠ Merhautova 37
Okrsek 20005: Hoblíkova 16-26 sudá, Kladivova sudá, Merhautova 1-13 lichá, Ryšánkova 1-9 lichá, Slepá 23-29 sudá i lichá 
Okrsek 20006: Černopolní 1-8 sudá i lichá, Durďákova 2-4 sudá, Francouzská 7-101 lichá, Jugoslávská 5-19 lichá, Jugoslávská  4-6 sudá, Merhautova 2-46 sudá, Slepá 15-22 sudá i lichá
Okrsek 20007: Helfertova 21-33 lichá, Helfertova 14-34 sudá, Hoblíkova 11-39 lichá, Hoblíkova 28-34 sudá, Jugoslávská 21-45 lichá, Jugoslávská 18-36 sudá, Lesnická 1-11 lichá, Ryšánkova 2-10 sudá, Slepá 36-48 sudá, Žampachova                                                       
Okrsek 20008: Antonína Slavíka sudá, Černopolní 9, Černopolní 10-34 sudá, Drobného 2-10 sudá, Durďákova 1-35 lichá, Durďákova 6-48 sudá, Helfertova 4-12 sudá, Helfertova 11-19 lichá, Hoblíkova 1-9 lichá, Hoblíkova 2-14 sudá, Kunzova, Nám. 28. října 13-19, Slepá 31-37 lichá, Traubova sudá

ZŠ Vranovská 17
Okrsek 20009: Bratislavská 65 do konce lichá, Bratislavská 68 do konce sudá, Cejl 71-105 lichá, 115-123 lichá, Cejl 66 do konce sudá, Soudní, Svitavské nábř. 15-17, Tkalcovská lichá
Okrsek 20010: Auerswaldova, Jana Svobody, Jugoslávská 1-3 sudá i lichá, Merhautova 62–68 sudá, Trávníčkova, Vranovská 1-23 lichá, Vranovská 2-32 sudá, Zubatého
Okrsek 20011: Helfertova 37-45 lichá, Helfertova 36-50 sudá, Jugoslávská 38-58 sudá, Merhautova 37-61 lichá, Merhautova 70-88 sudá, Sýpka, Těsnohlídkova
Okrsek 20012: Cejl 107-113 lichá, Francouzská 103-107 lichá, Francouzská 64-94 sudá, Hvězdová sudá, Přadlácká, Spolková 

ZŠ Janouškova
Okrsek 20013: Alešova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova 1-17 lichá, Krkoškova 2-22 sudá, Novotného, Pflegrova, Pospíšilova, Sládkova, Zátiší                                         
Okrsek 20014: Bieblova 1-27 lichá, Mathonova, 22 do konce sudá, Třída Generála Píky
Okrsek 20015: Bieblova 2-40 sudá
Okrsek 20016: Náměstí SNP                                                                     

ZŠ Jugoslávská 126
Okrsek 20017: Klidná, Kohoutova, Kotěrova, Merhautova 157 do konce lichá, Merhautova 200 do konce sudá, Slezákova
Okrsek 20018: Bendlova, Hansmannova, Klecandova, Krkoškova 24 do konce sudá, Krkoškova 19 do konce lichá, Provazníkova 5-45 lichá, Ševcova
Okrsek 20019: Maškova, Merhautova 129-155 lichá, Merhautova 182-198 sudá, Provazníkova 47-59 lichá, Provazníkova 42-88 sudá

ZŠ Zemědělská 29
Okrsek 20020: Břenkova, Jugoslávská 95-123 lichá, Jugoslávská 126-154 sudá, Mathonova 1-25 lichá, Mathonova 2-20 sudá, Provazníkova 20-40 sudá, Zemědělská 29 do konce lichá, Zemědělská 72 do konce sudá
Okrsek 20021: Demlova, Jugoslávská 57-93 lichá, Jugoslávská 60-124 sudá, Merhautova 63-95 lichá, Merhautova 90-126 sudá, Trávníky 35-83 lichá, Trávníky 14-76 sudá, Volejníkova, Zdráhalova
Okrsek 20022: Merhautova 97-127 lichá, Merhautova 128-180 sudá, Tišnovská 77-169 sudá i lichá, Venhudova

SPŠCH Vranovská 65
Okrsek 20023: Husovická, Mostecká, Sekaninova 1-10, Svitavská, Svitavské nábř. 31, Tišnovská 2-44 sudá, Tišnovská 5-37 lichá, Vranovská 27-49 lichá,Vranovská 34-54 sudá
Okrsek 20024: Dacičckého, Jilemnického, Nováčkova 1-10 sudá i lichá, Nováčkova 11-21 lichá, Rotalova 1-20, Svitavské nábř. 49-57, Tišnovská 39-73 lichá, Tišnovská 46-92 sudá, Vranovská 51-63 lichá, Vranovská 56-70 sudá                                         

ZŠ nám. Republiky 10
Okrsek 20025: Dukelská tř. 65 do konce, Gargulákova, Lieberzeitova, Musilova, Nováčkova 12- 56 sudá, Nováčkova 23-45 lichá, Rotalova 22 do konce, Třebízského, Vranovská 65-115 lichá,Vranovská 72-120 sudá
Okrsek 20026: Bratří Mrštíků, Dukelská tř. 7-63, Elgartova, Hálkova, Kaloudova, Nám. Republiky, Netušilova, Nováčkova 47 -75 lichá, Nováčkova 58-76 sudá, Provazníkova 61-81 lichá, Provazníkova 90-94 sudá, Sportovní nábřeží, Tomkovo nám.                                

ZŠ Cacovická 4
Okrsek 20027: Buchtova, Cacovická, Horymírova, Hořejší, Lozíbky, Míčkova, Nouzová, Písečník, Rovinka, Skryjova, Soběšická 1-77 lichá, Soběšická 2-92 sudá,Valchařská  

Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
Okrsek 20028: Holubova, Marie Majerové, Okružní 1-21 lichá, Seifertova 2-8 sudá, Soběšická 79 do konce lichá, Soběšická 94 do konce sudá, Studená, Vyhlídka, Husovice č. e. 10
Okrsek 20029: Barvy, Nejedlého 2 do konce sudá, Seifertova 12 do konce, Lesná č. e. 161
Okrsek 20030: Heleny Malířové
Okrsek 20031: Halasovo nám., Nezvalova
Okrsek 20032: Arbesova, Nejedlého 1, Šrámkova                                                            

ZŠ Blažkova 9
Okrsek 20033: Majdalenky, Okružní 29-39 lichá
Okrsek 20034: Brechtova
Okrsek 20035: Blažkova, Ježkova, Nejedlého 3 do konce lichá
Okrsek 20036: Haškova
Okrsek 20037: Dusíkova, Kupkova, Plachtova, Šalounova, Španielova

ZŠ Milénova 14
Okrsek 20038: Slavíčkova, Třískalova
Okrsek 20039: Brožíkova
Okrsek 20040: Ibsenova, Loosova 11 do konce, Milénova
Okrsek 20041: Fillova, Vaculíkova
Okrsek 20042: Jurkovičova, Loosova 1-10                                    

MK Okružní 21
Okrsek 20043: Čekanková, Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova, Trtílkova, U Antoníčka, Zvonková, Lesná č. e. 1                                                

ZŠ Zeiberlichova 49
Okrsek 20044: Drápelova, Habrová, Jetelová, Klarisky, Kobylín, Lovecká, Malinová, Mokrohorská, Na kovárně, Rozárka, Rygle, Školní, Útěchovská 49 do konce lichá, Útěchovská 72 do konce sudá, Weissova, Zdislavina, Zeiberlichova 35 do konce lichá, Zeiberlichova 44 do konce sudá, Zkratka, Soběšice č. e. 52, 57, 105, 113
Okrsek 20045: Borová, Dohnalova, Klokočí, Loučná, Malý Růženec, Melatín, Na klínku, Na rychtě, Pod kaplí, Růženec, Síčka, Soběslavova, Štěpánkova, Útěchovská 1-47 lichá, Útěchovská 2-70 sudá, Velkomoravská, Výzkumní, Zeiberlichova 1-33 lichá, Zeiberlichova 2- 42 sudá, Soběšice č. e. 6, 10, 23, 25, 28, 141

Aplikace Kam mám jít volit

V souvislosti s letošní změnou volebních okrsků, ke které došlo na základě úpravy příslušných právních předpisů, připravilo město Brno mapovou aplikaci Kam mám jít volit.

Aplikace po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Počet členů OVK

R O Z H O D N U T Í

Podle § 15  písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a o změně některých zákonů

stanovuji v Městské části Brno-sever ve volebních okrscích č. 20001 – 20045

minimální  počet členů OVK, který činí:

6  č l e n ů

V Brně dne 5. 8. 2014

Ing. Rostislav Hakl
Starosta MČ Brno-sever

Zasedání OVK

zasedani ovk 9 2014

Oznámení o stanovení počtu zastupitelů, o vytvoření volebního obvodu a stanovení počtu podpisů na peticích

O Z N Á M E N Í

o stanovení počtu zastupitelů Zastupitelstva MČ Brno – sever, o vytvoření volebního obvodu a stanovení počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volební období 2014 – 2018 podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen volební zákon).

·        Počet členů Zastupitelstva městské části Brno – sever pro volební období 2014 – 2018 je 35 (§ 68 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění ).

·        Počet podpisů potřebných pro podporu nezávislého kandidáta: 924
Počet podpisů potřebných pro sdružení nezávislých kandidátů: 3 232

Ing. Olga Kafková
vedoucí Odboru vnitřních věcí

Oznámení registračního úřadu o stanovení počtu podpisů na peticích

O Z N Á M E N Í

R E G I S T R A Č N Í H O    Ú Ř A D U

o stanovení počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volební období 2014 – 2018 podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen volební zákon).

Počet podpisů potřebných pro podporu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva městské části Brno – sever je stanoven v souladu s § 21 odst. 4 volebního zákona, přičemž jeho výpočet byl proveden v souladu s přílohou volebního zákona, ve které je stanoveno:

·        pro nezávislého kandidáta: 2% z počtu obyvatel – zaokrouhleno na celá čísla směrem nahoru (§ 21 odst. 4 volebního zákona) tzn. 924 podpisů

·        pro sdružení nezávislých kandidátů: 7% z počtu obyvatel – zaokrouhleno na celá čísla směrem nahoru (§ 21 odst. 4 volebního zákona) tzn. 3 232 podpisů

Počet obyvatel Městské části Brno – sever k 1. lednu 2014 činí celkem 46 158 obyvatel.

Ing. Olga Kafková
vedoucí Odboru vnitřních věcí

Oznámení registračního úřadu o podávání kandidátních listin

O Z N Á M E N Í

R E G I S T R A Č N Í H O    Ú Ř A D U

o podávání kandidátních listin dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, v platném znění

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Brno – sever se podávají nejpozději dne 5. srpna 2014 do 16,00 hodin v budově ÚMČ Brno – sever, Bratislavská 70, 1. patro, kancelář tajemníka úřadu č. 21.

Ing. Olga Kafková
vedoucí Odboru vnitřních věcí

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí 2014

Informace Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev obcí

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2014

Vzor kandidátní listiny a vzor prohlášení kandidáta

Seznam registračních úřadů pro volby do Senátu PČR v Jihomoravském kraji

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do Zastupitelstva MČ Brno-sever

Oznámení termínu pro stanovení pořadí volebních stran losem

losovani volby 2014

Protokol o losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

volby protokol losovani 

Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-sever

Přehled telefonních čísel do volebních okrsků MČ Brno-sever

volební místo volební okrsek č. telefonní číslo
MENDELU Zemědělská 1 20001 601 571 525
20002 601 571 526
20003 601 571 527
20004 601 571 528
ZŠ Merhautova 37 20005 601 571 529
20006 601 571 542
20007 601 571 540
20008 601 571 549
ZŠ Vranovská 17 20009 601 571 550
20010 601 571 553
20011 601 571 522
20012 601 571 508
ZŠ Janouškova 2 20013 601 571 509
20014 601 571 510
20015 601 571 511
20016 601 571 530
ZŠ Jugoslávská 126 20017 601 571 531
20018 601 571 532
20019 601 571 533
ZŠ Zemědělská 29 20020 601 571 534
20021 601 571 512
20022 601 571 513
SPŠCH Vranovská 65 20023 601 571 514
20024 601 571 515
ZŠ nám. Republiky 10 20025 601 571 516
20026 601 571 517
ZŠ Cacovická 4 20027 601 571 518
TK Nejedlého 3 20028 601 571 519
20029 601 571 520
20030 601 571 521
20031 601 571 535
20032 601 571 536
ZŠ Blažkova 9 20033 601 571 537
20034 601 571 538
20035 601 571 544
20036 601 571 543
20037 601 571 547
ZŠ Milénova 14 20038 601 571 489
20039 601 571 545
20040 601 571 546
20041 601 571 541
20042 601 571 539
Místní klubovna Okružní 21 20043 601 571 490
ZŠ Zeiberlichova 49 20044 601 571 488
20045 601 571 548

ÚMČ Brno-sever

tel. č. 545 542 111
Ing. Olga Kafková tel. č. 545 542 264
Ing. Helena Přikrylová tel. č. 545 542 266
Radka Kovaříková tel. č. 545 542 118

Výsledky

Volby 2014 - Evropský parlament

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta MČ Brno – sever podle § 32 odst.2 zákona  č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

1. Volby do Evropského parlamentu se konají dne:
                                              23. 5. 2014      od 14,00 – 22,00 hodin
                                              24. 5. 2014      od   8,00 – 14,00 hodin

2. Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adresách v následujících ulicích je místem konání voleb:
Mendelova univerzita, Zemědělská 1
Okrsek 20001: Drobného 40 do konce sudá, Erbenova, Fišova 21-27 lichá, 24-38 sudá
Okrsek 20002: Ant. Slavíka  lichá, Černopolní 33 do konce lichá, Drobného 12-38 sudá, Fišova 2-22 sudá,
Fišova 1-19 lichá, Helfertova 1-9 lichá, Martinkova, Schodová
Okrsek 20003: Černopolní 36-54 sudá, Durďákova 37-55 lichá, Durďákova 52-68 sudá, Lesnická 13-3 lichá,Lužova, Muchova, Tomanova, Trávníky 1-31 lichá, Trávníky 2-12 sudá, Zemědělská 2-26 sudá, Zemědělská 1-3lichá
Okrsek 20004: Antala Staška, Babičkova, Lesnická sudá, Provazníkova 2-18 sudá, Zemědělská 28-68 sudá, Zemědělská 5-27 lichá           
ZŠ Merhautova  37
Okrsek 20005: Hoblíkova 16-26 sudá, Kladivova sudá, Merhautova 1-13 lichá, Ryšánkova 1-9 lichá, Slepá 23-29 sudá i lichá                                
Okrsek 20006: Černopolní 1-8 sudá i lichá, Durďákova 2-4 sudá, Francouzská 7-101 lichá, Jugoslávská 5-19 lichá, Jugoslávská  4-6 sudá, Merhautova 2-46 sudá, Slepá 15-22 sudá i lichá
Okrsek 20007: Helfertova 21-33 lichá, Helfertova 14-34 sudá, Hoblíkova 11-39 lichá, Hoblíkova 28-34 sudá, Jugoslávská 21-45 lichá, Jugoslávská 18-36 sudá, Lesnická 1-11 lichá, Ryšánkova 2-10 sudá, Slepá 36-48 sudá, Žampachova                                                 
Okrsek 20008: Antonína Slavíka sudá, Černopolní 9, Černopolní 10-34 sudá, Drobného 2-10 sudá,  Durďákova 1-35 lichá, Durďákova 6-48 sudá, Helfertova 4-12 sudá, Helfertova 11-19 lichá, Hoblíkova 1-9 lichá, Hoblíkova 2-14 sudá, Kunzova, Nám. 28. října 13-19, Slepá 31-37 lichá, Traubova sudá  
ZŠ Vranovská 17
Okrsek 20009: Bratislavská 65 do konce lichá, Bratislavská 68 do konce sudá, Cejl 71-105 lichá, 115-123 lichá, Cejl 66 do konce sudá, Soudní, Svitavské nábř. 15-17, Tkalcovská lichá
Okrsek 20010: Auerswaldova, Jana Svobody, Jugoslávská 1-3 sudá i lichá, Merhautova 62–68 sudá, Trávníčkova, Vranovská 1-23 lichá, Vranovská 2-32 sudá, Zubatého
Okrsek 20011: Helfertova 37-45 lichá, Helfertova 36-50 sudá, Jugoslávská 38-58 sudá,  Merhautova 37-61 lichá, Merhautova 70-88 sudá, Sýpka, Těsnohlídkova                   
Okrsek 20012: Cejl 107-113 lichá, Francouzská 103-107 lichá, Francouzská 64-94 sudá, Hvězdová sudá, Přadlácká, Spolková                                                                   
ZŠ Janouškova
Okrsek 20013: Alešova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova 1-17 lichá, Krkoškova 2-22 sudá, Novotného, Pflegrova, Pospíšilova, Sládkova, Zátiší                                     
Okrsek 20014: Bieblova 1-27 lichá, Mathonova 22 do konce sudá, Třída Generála Píky
Okrsek 20015: Bieblova 2-40 sudá                                                 
Okrsek 20016: Náměstí SNP                                                           
ZŠ Jugoslávská 126
Okrsek 20017: Klidná, Kohoutova, Kotěrova, Merhautova 157 do konce lichá, Merhautova 200 do konce sudá,Slezákova
Okrsek 20018: Bendlova, Hansmannova, Klecandova, Krkoškova 24 do konce sudá, Krkoškova 19 do konce lichá, Provazníkova 5-45 lichá, Ševcova   
Okrsek 20019: Maškova, Merhautova 129-155 lichá, Merhautova 182-198 sudá, Provazníkova 47-59 lichá, Provazníkova 42-88 sudá
ZŠ Zemědělská 29
Okrsek 20020: Břenkova, Jugoslávská 95-123 lichá, Jugoslávská 126-154 sudá, Mathonova 1-25 lichá, Mathonova 2-20 sudá, Provazníkova 20-40 sudá, Zemědělská 29 do konce lichá, Zemědělská 72 do konce sudá            
Okrsek 20021: Demlova, Jugoslávská 57-93 lichá, Jugoslávská 60-124 sudá, Merhautova 63-95 lichá, Merhautova 90-126 sudá, Trávníky 35-83 lichá, Trávníky 14-76 sudá, Volejníkova, Zdráhalova
Okrsek 20022: Merhautova 97-127 lichá, Merhautova 128-180 sudá, Tišnovská 77-169 sudá i lichá, Venhudova
SPŠCH Vranovská 65
Okrsek 20023: Husovická, Mostecká, Sekaninova 1-10, Svitavská, Svitavské nábř. 31, Tišnovská 2-44 sudá, Tišnovská 5-37 lichá, Vranovská 27-49 lichá,Vranovská 34-54 sudá
Okrsek 20024: Dacičckého, Jilemnického, Nováčkova 1-10 sudá i lichá, Nováčkova 11-21 lichá, Rotalova 1-20, Svitavské nábř. 49-57, Tišnovská 39-73 lichá, Tišnovská 46-92 sudá, Vranovská 51-63 lichá, Vranovská 56-7sudá
ZŠ nám. Republiky 10
Okrsek 20025: Dukelská tř. 65 do konce, Gargulákova, Lieberzeitova, Musilova, Nováčkova 12- 56 sudá, Nováčkova 23-45 lichá, Rotalova 22 do konce, Třebízského, Vranovská 65-115 lichá,Vranovská 72-120 sudá
Okrsek 20026: Bratří Mrštíků, Dukelská tř. 7-63, Elgartova, Hálkova, Kaloudova, Nám. Republiky, Netušilova, Nováčkova 47 -75 lichá, Nováčkova 58-76 sudá, Provazníkova 61-81 lichá, Provazníkova 90-94 sudá, Sportovní nábřeží, Tomkovo nám.                
ZŠ Cacovická 4
Okrsek 20027: Buchtova, Cacovická, Horymírova, Hořejší, Lozíbky, Míčkova, Nouzová, Písečník, Rovinka, Skryjova, Soběšická 1-77 lichá, Soběšická 2-92 sudá,Valchařská    
Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
Okrsek 20028: Holubova, Marie Majerové, Okružní 1-21 lichá, Seifertova 2-8 sudá, Soběšická 79 do konce lichá, Soběšická 94 do konce sudá, Studená, Vyhlídka, Husovice č.e.10  
Okrsek 20029: Barvy, Nejedlého 2 do konce sudá, Seifertova 12 do konce, Lesná č. e. 161
Okrsek 20030: Heleny Malířové                                                                 
Okrsek 20031: Halasovo nám., Nezvalova                                                            
Okrsek 20032: Arbesova, Nejedlého 1, Šrámkova                                                             
ZŠ Blažkova 9
Okrsek 20033: Majdalenky, Okružní 29-39 lichá                                                   
Okrsek 20034: Brechtova                                                                                       
Okrsek 20035: Blažkova, Ježkova, Nejedlého 3 do konce lichá                            
Okrsek 20036: Haškova                                                      
Okrsek 20037: Dusíkova, Kupkova, Plachtova, Šalounova, Španielova
ZŠ Milénova 14
Okrsek 20038: Slavíčkova,Třískalova                                            
Okrsek 20039: Brožíkova                                       
Okrsek 20040: Ibsenova, Loosova 11 do konce, Milénova                                    
Okrsek 20041: Fillova, Vaculíkova                         
Okrsek 20042: Jurkovičova, Loosova 1-10                                    
MK Okružní 21
Okrsek 20043: Čekanková, Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova, Trtílkova, U Antoníčka, Zvonková, Lesná č. e. 1                                            
ZŠ Zeiberlichova 49
Okrsek 20044: Drápelova, Habrová, Jetelová, Klarisky, Kobylín, Lovecká, Malinová, Mokrohorská, Na kovárně, Rozárka, Rygle, Školní, Útěchovská 49 do konce lichá, Útěchovská  72 do konce sudá, Weissova, Zdislavina, Zeiberlichova 35 do konce lichá, Zeiberlichova 44 do konce sudá, Zkratka, Soběšice č. e. 52, 57, 105, 113                                                                                
Okrsek 20045: Borová, Dohnalova, Klokočí, Loučná, Malý Růženec, Melatín, Na klínku, Na rychtě, Pod kaplí, Růženec, Síčka, Soběslavova, Štěpánkova, Útěchovská 1-47 lichá, Útěchovská 2-70 sudá, Velkomoravská, Výzkumní, Zeiberlichova 1-33 lichá, Zeiberlichova 2- 42 sudá, Soběšice č. e. 6, 10, 23, 25, 28, 141                                                            

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že má na území ČR trvalý pobyt.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

V Brně dne  29. 4. 2014                                                                                          

Ing. Rostislav Hakl
Starosta MČ Brno-sever

Volby do Evropského parlamentu

Volební okrsky
Upozorňujeme občany MČ Brno-sever, že od roku 2014 došlo na základě úpravy příslušných právních předpisů ke změně volebních okrsků.

Ulice MČ Brno-sever jsou nově rozčleněny do jednotlivých okrsků a volební okrsky nově očíslovány.
Informace o nově sestavených volebních okrscích naleznete na konci následujícího textu.

Informace k volbám do Evropského parlamentu v roce 2014

Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu.
V pátek 23. 5. 2014 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 24. 5. 2014 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky má:
- každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18. let a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
- občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a má po dobu nejméně 45 dnů na území ČR trvalý pobyt a současně podal žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději 13. 4. 2014 do 16,00 hod.

Voliči, který nebude zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní (§36 odst. 5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu).
To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popř. zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličské průkazy budou vydávány od 8. 5. 2014 – 21. 5. 2014 osobně voliči na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, nebo zaslány na uvedenou adresu.
Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat již v současné době, nejpozději však musí být doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května 2014 do 16.00 hod.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány každému voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb do domovních schránek. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, obdrží volič ve volební místnosti novou sadu hlasovacích lístků.

Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Další, podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Sídla volebních okrsků v MČ Brno-sever:

Mendelova univerzita, Zemědělská 1
Okrsek 20001:
Drobného 40 do konce sudá, Erbenova, Fišova 21-27 lichá, 24-38 sudá
Okrsek 20002: Ant. Slavíka  lichá, Černopolní 33 do konce lichá, Drobného 12-38 sudá, Fišova 2-22 sudá, Fišova 1-19 lichá, Helfertova 1-9 lichá, Martinkova, Schodová
Okrsek 20003: Černopolní 36-54 sudá, Durďákova 37-55 lichá, Durďákova 52-68 sudá, Lesnická 13-39 lichá, Lužova, Muchova, Tomanova, Trávníky 1-31 lichá, Trávníky 2-12 sudá, Zemědělská 2-26 sudá, Zemědělská 1-3 lichá                                            
Okrsek 20004: Antala Staška, Babičkova, Lesnická sudá, Provazníkova 2-18 sudá, Zemědělská 28-68 sudá, Zemědělská 5-27 lichá

ZŠ Merhautova 37
Okrsek 20005: Hoblíkova 16-26 sudá, Kladivova sudá, Merhautova 1-13 lichá, Ryšánkova 1-9 lichá, Slepá 23-29 sudá i lichá 
Okrsek 20006: Černopolní 1-8 sudá i lichá, Durďákova 2-4 sudá, Francouzská 7-101 lichá, Jugoslávská 5-19 lichá, Jugoslávská  4-6 sudá, Merhautova 2-46 sudá, Slepá 15-22 sudá i lichá
Okrsek 20007: Helfertova 21-33 lichá, Helfertova 14-34 sudá, Hoblíkova 11-39 lichá, Hoblíkova 28-34 sudá, Jugoslávská 21-45 lichá, Jugoslávská 18-36 sudá, Lesnická 1-11 lichá, Ryšánkova 2-10 sudá, Slepá 36-48 sudá, Žampachova                                                       
Okrsek 20008: Antonína Slavíka sudá, Černopolní 9, Černopolní 10-34 sudá, Drobného 2-10 sudá, Durďákova 1-35 lichá, Durďákova 6-48 sudá, Helfertova 4-12 sudá, Helfertova 11-19 lichá, Hoblíkova 1-9 lichá, Hoblíkova 2-14 sudá, Kunzova, Nám. 28. října 13-19, Slepá 31-37 lichá, Traubova sudá

ZŠ Vranovská 17
Okrsek 20009: Bratislavská 65 do konce lichá, Bratislavská 68 do konce sudá, Cejl 71-105 lichá, 115-123 lichá, Cejl 66 do konce sudá, Soudní, Svitavské nábř. 15-17, Tkalcovská lichá
Okrsek 20010: Auerswaldova, Jana Svobody, Jugoslávská 1-3 sudá i lichá, Merhautova 62–68 sudá, Trávníčkova, Vranovská 1-23 lichá, Vranovská 2-32 sudá, Zubatého
Okrsek 20011: Helfertova 37-45 lichá, Helfertova 36-50 sudá, Jugoslávská 38-58 sudá, Merhautova 37-61 lichá, Merhautova 70-88 sudá, Sýpka, Těsnohlídkova
Okrsek 20012: Cejl 107-113 lichá, Francouzská 103-107 lichá, Francouzská 64-94 sudá, Hvězdová sudá, Přadlácká, Spolková 

ZŠ Janouškova
Okrsek 20013: Alešova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova 1-17 lichá, Krkoškova 2-22 sudá, Novotného, Pflegrova, Pospíšilova, Sládkova, Zátiší                                         
Okrsek 20014: Bieblova 1-27 lichá, Mathonova, 22 do konce sudá, Třída Generála Píky
Okrsek 20015: Bieblova 2-40 sudá
Okrsek 20016: Náměstí SNP                                                                     

ZŠ Jugoslávská 126
Okrsek 20017: Klidná, Kohoutova, Kotěrova, Merhautova 157 do konce lichá, Merhautova 200 do konce sudá, Slezákova
Okrsek 20018: Bendlova, Hansmannova, Klecandova, Krkoškova 24 do konce sudá, Krkoškova 19 do konce lichá, Provazníkova 5-45 lichá, Ševcova
Okrsek 20019: Maškova, Merhautova 129-155 lichá, Merhautova 182-198 sudá, Provazníkova 47-59 lichá, Provazníkova 42-88 sudá

ZŠ Zemědělská 29
Okrsek 20020: Břenkova, Jugoslávská 95-123 lichá, Jugoslávská 126-154 sudá, Mathonova 1-25 lichá, Mathonova 2-20 sudá, Provazníkova 20-40 sudá, Zemědělská 29 do konce lichá, Zemědělská 72 do konce sudá
Okrsek 20021: Demlova, Jugoslávská 57-93 lichá, Jugoslávská 60-124 sudá, Merhautova 63-95 lichá, Merhautova 90-126 sudá, Trávníky 35-83 lichá, Trávníky 14-76 sudá, Volejníkova, Zdráhalova
Okrsek 20022: Merhautova 97-127 lichá, Merhautova 128-180 sudá, Tišnovská 77-169 sudá i lichá, Venhudova

SPŠCH Vranovská 65
Okrsek 20023: Husovická, Mostecká, Sekaninova 1-10, Svitavská, Svitavské nábř. 31, Tišnovská 2-44 sudá, Tišnovská 5-37 lichá, Vranovská 27-49 lichá,Vranovská 34-54 sudá
Okrsek 20024: Dacičckého, Jilemnického, Nováčkova 1-10 sudá i lichá, Nováčkova 11-21 lichá, Rotalova 1-20, Svitavské nábř. 49-57, Tišnovská 39-73 lichá, Tišnovská 46-92 sudá, Vranovská 51-63 lichá, Vranovská 56-70 sudá                                         

ZŠ nám. Republiky 10
Okrsek 20025: Dukelská tř. 65 do konce, Gargulákova, Lieberzeitova, Musilova, Nováčkova 12- 56 sudá, Nováčkova 23-45 lichá, Rotalova 22 do konce, Třebízského, Vranovská 65-115 lichá,Vranovská 72-120 sudá
Okrsek 20026: Bratří Mrštíků, Dukelská tř. 7-63, Elgartova, Hálkova, Kaloudova, Nám. Republiky, Netušilova, Nováčkova 47 -75 lichá, Nováčkova 58-76 sudá, Provazníkova 61-81 lichá, Provazníkova 90-94 sudá, Sportovní nábřeží, Tomkovo nám.                                

ZŠ Cacovická 4
Okrsek 20027: Buchtova, Cacovická, Horymírova, Hořejší, Lozíbky, Míčkova, Nouzová, Písečník, Rovinka, Skryjova, Soběšická 1-77 lichá, Soběšická 2-92 sudá,Valchařská  

Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
Okrsek 20028: Holubova, Marie Majerové, Okružní 1-21 lichá, Seifertova 2-8 sudá, Soběšická 79 do konce lichá, Soběšická 94 do konce sudá, Studená, Vyhlídka, Husovice č. e. 10
Okrsek 20029: Barvy, Nejedlého 2 do konce sudá, Seifertova 12 do konce, Lesná č. e. 161
Okrsek 20030: Heleny Malířové
Okrsek 20031: Halasovo nám., Nezvalova
Okrsek 20032: Arbesova, Nejedlého 1, Šrámkova                                                            

ZŠ Blažkova 9
Okrsek 20033: Majdalenky, Okružní 29-39 lichá
Okrsek 20034: Brechtova
Okrsek 20035: Blažkova, Ježkova, Nejedlého 3 do konce lichá
Okrsek 20036: Haškova
Okrsek 20037: Dusíkova, Kupkova, Plachtova, Šalounova, Španielova

ZŠ Milénova 14
Okrsek 20038: Slavíčkova, Třískalova
Okrsek 20039: Brožíkova
Okrsek 20040: Ibsenova, Loosova 11 do konce, Milénova
Okrsek 20041: Fillova, Vaculíkova
Okrsek 20042: Jurkovičova, Loosova 1-10                                    

MK Okružní 21
Okrsek 20043: Čekanková, Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova, Trtílkova, U Antoníčka, Zvonková, Lesná č. e. 1                                                

ZŠ Zeiberlichova 49
Okrsek 20044: Drápelova, Habrová, Jetelová, Klarisky, Kobylín, Lovecká, Malinová, Mokrohorská, Na kovárně, Rozárka, Rygle, Školní, Útěchovská 49 do konce lichá, Útěchovská 72 do konce sudá, Weissova, Zdislavina, Zeiberlichova 35 do konce lichá, Zeiberlichova 44 do konce sudá, Zkratka, Soběšice č. e. 52, 57, 105, 113
Okrsek 20045: Borová, Dohnalova, Klokočí, Loučná, Malý Růženec, Melatín, Na klínku, Na rychtě, Pod kaplí, Růženec, Síčka, Soběslavova, Štěpánkova, Útěchovská 1-47 lichá, Útěchovská 2-70 sudá, Velkomoravská, Výzkumní, Zeiberlichova 1-33 lichá, Zeiberlichova 2- 42 sudá, Soběšice č. e. 6, 10, 23, 25, 28, 141

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

            V souladu se zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle § 16c písm. f), oznamuji:

a) počet volebních okrsků v MČ Brno-sever :        45 volebních okrsků

b) sídlem volebních okrsků jsou pro:

okrsek č. 20001 - 20004         Mendelova univerzita,  Zemědělská 1

okrsek č. 20005 - 20008         ZŠ Merhautova 37

okrsek č. 20009 - 20012         ZŠ Vranovská 17

okrsek č. 20013 - 20016         ZŠ Janouškova 2

okrsek č. 20017 - 20019         ZŠ Jugoslávská 126

okrsek č. 20020 - 20022         ZŠ Zemědělská 29

okrsek č. 20023 - 20024         SPŠCH, Vranovská 65

okrsek č. 20025 - 20026         ZŠ nám. Republiky 10

okrsek č. 20027                      ZŠ Cacovická 4

okrsek č. 20028 - 20032         Taneční konzervatoř, Nejedlého 3

okrsek č. 20033 - 20037         ZŠ Blažkova 9

okrsek č. 20038 -20042          ZŠ Milénova 14

okrsek č. 20043                      MK Okružní 21

okrsek č. 20044 - 20045         ZŠ Zeiberlichova 49

 

V Brně dne: 7. 4. 2014

Ing. Rostislav Hakl
Starosta MČ Brno - sever

Seznam volebních okrsků s příslušnými ulicemi

Upozorňujeme občany MČ Brno-sever, že od roku 2014 došlo na základě úpravy příslušných právních předpisů ke změně volebních okrsků.
Ulice MČ Brno-sever jsou nově rozčleněny do jednotlivých okrsků a volební okrsky nově očíslovány.

Sídla volebních okrsků v MČ Brno-sever:

Mendelova univerzita, Zemědělská 1
Okrsek 20001:
Drobného 40 do konce sudá, Erbenova, Fišova 21-27 lichá, 24-38 sudá
Okrsek 20002: Ant. Slavíka  lichá, Černopolní 33 do konce lichá, Drobného 12-38 sudá, Fišova 2-22 sudá, Fišova 1-19 lichá, Helfertova 1-9 lichá, Martinkova, Schodová
Okrsek 20003: Černopolní 36-54 sudá, Durďákova 37-55 lichá, Durďákova 52-68 sudá, Lesnická 13-39 lichá, Lužova, Muchova, Tomanova, Trávníky 1-31 lichá, Trávníky 2-12 sudá, Zemědělská 2-26 sudá, Zemědělská 1-3 lichá                                            
Okrsek 20004: Antala Staška, Babičkova, Lesnická sudá, Provazníkova 2-18 sudá, Zemědělská 28-68 sudá, Zemědělská 5-27 lichá

ZŠ Merhautova 37
Okrsek 20005: Hoblíkova 16-26 sudá, Kladivova sudá, Merhautova 1-13 lichá, Ryšánkova 1-9 lichá, Slepá 23-29 sudá i lichá 
Okrsek 20006: Černopolní 1-8 sudá i lichá, Durďákova 2-4 sudá, Francouzská 7-101 lichá, Jugoslávská 5-19 lichá, Jugoslávská  4-6 sudá, Merhautova 2-46 sudá, Slepá 15-22 sudá i lichá
Okrsek 20007: Helfertova 21-33 lichá, Helfertova 14-34 sudá, Hoblíkova 11-39 lichá, Hoblíkova 28-34 sudá, Jugoslávská 21-45 lichá, Jugoslávská 18-36 sudá, Lesnická 1-11 lichá, Ryšánkova 2-10 sudá, Slepá 36-48 sudá, Žampachova                                                       
Okrsek 20008: Antonína Slavíka sudá, Černopolní 9, Černopolní 10-34 sudá, Drobného 2-10 sudá, Durďákova 1-35 lichá, Durďákova 6-48 sudá, Helfertova 4-12 sudá, Helfertova 11-19 lichá, Hoblíkova 1-9 lichá, Hoblíkova 2-14 sudá, Kunzova, Nám. 28. října 13-19, Slepá 31-37 lichá, Traubova sudá

ZŠ Vranovská 17
Okrsek 20009: Bratislavská 65 do konce lichá, Bratislavská 68 do konce sudá, Cejl 71-105 lichá, 115-123 lichá, Cejl 66 do konce sudá, Soudní, Svitavské nábř. 15-17, Tkalcovská lichá
Okrsek 20010: Auerswaldova, Jana Svobody, Jugoslávská 1-3 sudá i lichá, Merhautova 62–68 sudá, Trávníčkova, Vranovská 1-23 lichá, Vranovská 2-32 sudá, Zubatého
Okrsek 20011: Helfertova 37-45 lichá, Helfertova 36-50 sudá, Jugoslávská 38-58 sudá, Merhautova 37-61 lichá, Merhautova 70-88 sudá, Sýpka, Těsnohlídkova
Okrsek 20012: Cejl 107-113 lichá, Francouzská 103-107 lichá, Francouzská 64-94 sudá, Hvězdová sudá, Přadlácká, Spolková 

ZŠ Janouškova
Okrsek 20013: Alešova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova 1-17 lichá, Krkoškova 2-22 sudá, Novotného, Pflegrova, Pospíšilova, Sládkova, Zátiší                                         
Okrsek 20014: Bieblova 1-27 lichá, Mathonova, 22 do konce sudá, Třída Generála Píky
Okrsek 20015: Bieblova 2-40 sudá
Okrsek 20016: Náměstí SNP                                                                     

ZŠ Jugoslávská 126
Okrsek 20017: Klidná, Kohoutova, Kotěrova, Merhautova 157 do konce lichá, Merhautova 200 do konce sudá, Slezákova
Okrsek 20018: Bendlova, Hansmannova, Klecandova, Krkoškova 24 do konce sudá, Krkoškova 19 do konce lichá, Provazníkova 5-45 lichá, Ševcova
Okrsek 20019: Maškova, Merhautova 129-155 lichá, Merhautova 182-198 sudá, Provazníkova 47-59 lichá, Provazníkova 42-88 sudá

ZŠ Zemědělská 29
Okrsek 20020: Břenkova, Jugoslávská 95-123 lichá, Jugoslávská 126-154 sudá, Mathonova 1-25 lichá, Mathonova 2-20 sudá, Provazníkova 20-40 sudá, Zemědělská 29 do konce lichá, Zemědělská 72 do konce sudá
Okrsek 20021: Demlova, Jugoslávská 57-93 lichá, Jugoslávská 60-124 sudá, Merhautova 63-95 lichá, Merhautova 90-126 sudá, Trávníky 35-83 lichá, Trávníky 14-76 sudá, Volejníkova, Zdráhalova
Okrsek 20022: Merhautova 97-127 lichá, Merhautova 128-180 sudá, Tišnovská 77-169 sudá i lichá, Venhudova

SPŠCH Vranovská 65
Okrsek 20023: Husovická, Mostecká, Sekaninova 1-10, Svitavská, Svitavské nábř. 31, Tišnovská 2-44 sudá, Tišnovská 5-37 lichá, Vranovská 27-49 lichá,Vranovská 34-54 sudá
Okrsek 20024: Dacičckého, Jilemnického, Nováčkova 1-10 sudá i lichá, Nováčkova 11-21 lichá, Rotalova 1-20, Svitavské nábř. 49-57, Tišnovská 39-73 lichá, Tišnovská 46-92 sudá, Vranovská 51-63 lichá, Vranovská 56-70 sudá                                         

ZŠ nám. Republiky 10
Okrsek 20025: Dukelská tř. 65 do konce, Gargulákova, Lieberzeitova, Musilova, Nováčkova 12- 56 sudá, Nováčkova 23-45 lichá, Rotalova 22 do konce, Třebízského, Vranovská 65-115 lichá,Vranovská 72-120 sudá
Okrsek 20026: Bratří Mrštíků, Dukelská tř. 7-63, Elgartova, Hálkova, Kaloudova, Nám. Republiky, Netušilova, Nováčkova 47 -75 lichá, Nováčkova 58-76 sudá, Provazníkova 61-81 lichá, Provazníkova 90-94 sudá, Sportovní nábřeží, Tomkovo nám.                                

ZŠ Cacovická 4
Okrsek 20027: Buchtova, Cacovická, Horymírova, Hořejší, Lozíbky, Míčkova, Nouzová, Písečník, Rovinka, Skryjova, Soběšická 1-77 lichá, Soběšická 2-92 sudá,Valchařská  

Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
Okrsek 20028: Holubova, Marie Majerové, Okružní 1-21 lichá, Seifertova 2-8 sudá, Soběšická 79 do konce lichá, Soběšická 94 do konce sudá, Studená, Vyhlídka, Husovice č. e. 10
Okrsek 20029: Barvy, Nejedlého 2 do konce sudá, Seifertova 12 do konce, Lesná č. e. 161
Okrsek 20030: Heleny Malířové
Okrsek 20031: Halasovo nám., Nezvalova
Okrsek 20032: Arbesova, Nejedlého 1, Šrámkova                                                            

ZŠ Blažkova 9
Okrsek 20033: Majdalenky, Okružní 29-39 lichá
Okrsek 20034: Brechtova
Okrsek 20035: Blažkova, Ježkova, Nejedlého 3 do konce lichá
Okrsek 20036: Haškova
Okrsek 20037: Dusíkova, Kupkova, Plachtova, Šalounova, Španielova

ZŠ Milénova 14
Okrsek 20038: Slavíčkova, Třískalova
Okrsek 20039: Brožíkova
Okrsek 20040: Ibsenova, Loosova 11 do konce, Milénova
Okrsek 20041: Fillova, Vaculíkova
Okrsek 20042: Jurkovičova, Loosova 1-10                                    

MK Okružní 21
Okrsek 20043: Čekanková, Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova, Trtílkova, U Antoníčka, Zvonková, Lesná č. e. 1                                                

ZŠ Zeiberlichova 49
Okrsek 20044: Drápelova, Habrová, Jetelová, Klarisky, Kobylín, Lovecká, Malinová, Mokrohorská, Na kovárně, Rozárka, Rygle, Školní, Útěchovská 49 do konce lichá, Útěchovská 72 do konce sudá, Weissova, Zdislavina, Zeiberlichova 35 do konce lichá, Zeiberlichova 44 do konce sudá, Zkratka, Soběšice č. e. 52, 57, 105, 113
Okrsek 20045: Borová, Dohnalova, Klokočí, Loučná, Malý Růženec, Melatín, Na klínku, Na rychtě, Pod kaplí, Růženec, Síčka, Soběslavova, Štěpánkova, Útěchovská 1-47 lichá, Útěchovská 2-70 sudá, Velkomoravská, Výzkumní, Zeiberlichova 1-33 lichá, Zeiberlichova 2- 42 sudá, Soběšice č. e. 6, 10, 23, 25, 28, 141

Aplikace Kam mám jít volit

V souvislosti s letošní změnou volebních okrsků, ke které došlo na základě úpravy příslušných právních předpisů, připravilo město Brno mapovou aplikaci Kam mám jít volit.

Aplikace po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Vydávání voličských průkazů

Vydávání voličských průkazů

Ve volbách do Parlamentu bude možno volit také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém" volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky.

K tomu, aby volič mohl volit na voličský průkaz, musí podle § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon"), požádat o jeho vydání.

Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat již v současné době, nejpozději však musí být doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května 2014 do 16.00 hod

Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Úředně ověřený podpis voliče se vyžaduje i v případě, že jeho žádost o vydání voličského průkazu doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba.

Voličské průkazy pro volby do Parlamentu EU, které se uskuteční ve dnech 23. a 24.  5. 2014 se vydávají na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno ve IV. poschodí, dveře č. 70.

od 8. 5. 2014 do 21. 5. 2014

Pondělí, Středa                  od 8.00 do 17.00 hod.
Úterý, Čtvrtek                    od  8.00 do 14.30 hod.
Pátek                                   od  8.00 do 13.30 hod.

Upozornění:
Dne 21. 5. 2014 se budou voličské průkazy vydávat do uzavření stálých seznamů voličů, tj. do 16.00 hod.

Počet členů OVK

R O Z H O D N U T Í     

Podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně  některých zákonů

stanovuji  v Městské části Brno–sever ve volebních okrscích č. 20 001 – 20 045
v souladu s paragrafem 16  písm. c

minimální  počet členů OVK, který činí:

5  č l e n ů

V Brně dne 24. 3. 2014

Ing. Rostislav Hakl
Starosta MČ Brno - sever

Zasedání OVK

pozvanka zas ovk ep 14

Ustavující schůze OVK

Časový harmonogram ustavujících schůzí OVK MČ Brno-sever

30. 4. 2014

pro volby do Evropského parlamentu

 

          9,00 -   9,30 hod                  20001, 20002, 20003, 20004, 20005

          9,30 – 10,00 hod                 20006, 20007, 20008, 20009, 20010

         10,00 – 10,30 hod                20011, 20012, 20013, 20014, 20015

         10,30 – 11,00 hod                20016, 20017, 20018, 20019, 20020

         11,00 – 11,30 hod                20021, 20022, 20023, 20024, 20025

         12,30 – 13,00 hod                20026, 20027, 20028, 20029, 20030

         13,00 – 13,30 hod                20031, 20032, 20033, 20034, 20035

         13,30 – 14,00 hod                20036, 20037, 20038, 20039, 20040

         14,00 – 14,30 hod                20041, 20042, 20043, 20044, 20045

Výsledky