uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Volby 2018

Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

Informace Ministerstva vnitra k volbě prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky

Informace k volbě prezidenta republiky

Volba prezidenta České republiky se koná na území České republiky ve dvou dnech:
V pátek 12. ledna 2018 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 13. ledna 2018 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná na území České republiky ve dvou dnech:
V pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části, újezdního úřadu.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 5. ledna 2018.

- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16. hodin.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

sidla volebnich okrsku 2018

Informace o době a místě konání volby

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Formulář žádosti o voličský průkaz

Počet členů OVK

pocet clenu ovk prezident 2018

Pozvánka  na 1. zasedání OVK

Pozvánka

V souladu s ustanovením § 14 odst.1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých  zákonů, starosta městské části Brno-sever

svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí č. 20 001-20 045 na den

20. 12. 2017

 

V 9,00   hodin              OVK č. 20001 - 20005                        

V 9,30   hodin               OVK č. 20006 - 20010

V 10,00 hodin             OVK č. 20011 - 20015

V 10,30 hodin              OVK č. 20016 - 20020

V 11,00 hodin              OVK č. 20021 - 20025

V 12,30 hodin              OVK č. 20026 - 20030

V 13,00 hodin              OVK č. 20031 - 20035

V 13,30 hodin              OVK č. 20036 - 20040

V 14,00 hodin              OVK č. 20041 - 20045

Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti ve III. poschodí  budovy ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70,

601 47 Brno.

           

Omluvu z účasti na 1. zasedání OVK nám sdělte neprodleně na telefonní čísla 545 542 266, 545 542 118 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Pokud se bez omluvy na 1. zasedání OVK nedostavíte, nebude s Vámi dále počítáno.

 

Mgr. Martin Maleček

starosta MČ Brno-sever