uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 30. listopad -0001

 Ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010 proběhnou na území České republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V pátek 28. 5. 2010 se bude hlasovat v době od 14 do 22 hodin.
V sobotu 29. 5. 2010 se bude hlasovat v době od 8 do 14 hodin.

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude hlasování umožněno.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Písemnou žádost o zaslání voličského průkazu je třeba opatřit ověřeným podpisem voliče a doručit na ÚMČ Brno-sever nejpozději 21. 5. 2010. Voličské průkazy budou vydávány od 13. 5. – 26. 5. 2010 osobně voliči na ÚMČ Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, nebo zaslány na uvedenou adresu.

Hlasovací lístky budou dodány každému voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb do domovních schránek. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, obdrží volič ve volební místnosti novou sadu hlasovacích lístků.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků budou zveřejněny v květnovém vydání Severníku.