uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Odbory

Tajemník

Tajemník ÚMČ Brno-sever

Mgr. Michal Lipovský

tel.: 545 542 207, 532 151 207
mobil: 739 324 065
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sekretariát tajemníka

Sylvie Urbánková

tel.: 545 542 288, 532 151 288
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizační schéma

os umc 01072021

 

os osb 01042020

Odbor bydlení

Kontakty pro vyřízení:

 

Vedoucí odboru

 

Oddělení bydlení

Vedoucí oddělení

 • souhlas s administrativním sídlem firmy v bytě

Referent

 • pronájem nebytových prostor (garáže, reklamní plochy, parkovací místa)
 • pronájem zahrádek u bytových domů
 • žádosti o výměnu bytů
 • žádosti o souhlas s ubytováním cizince
 • žádosti o souhlas s podnájmem bytu
 • půdní vestavby
 • střešní nástavby

Referent

 • žádosti o souhlas s úpravami bytu
 • žádosti o refundaci
 • žádosti o prominutí nájemného
 • žádosti o slevy z nájemného
 • žádosti o součinnosti třetích osob

Referent

 • žádosti o prodloužení nájemních smluv
 • žádosti o společný nájem
 • změny/přechody nájemních smluv
 • žádosti o obnovení nájemního vztahu po uplynutí výpovědní doby

Referent

 • žádosti o přidělení bytu
 • žádosti o přisloučení bytu
 • žádosti o směnu bytu
 • byty zvláštního určení (sociální, služební)
 • půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna pro občany městské části

 

Oddělení právní

Vedoucí oddělení

Právník

Právník

Referent

 • žádosti o zrušení trvalého pobytu
 • příprava podkladů pro právníky odboru

Referent

 • žádosti o prominutí příslušenství k dluhu (sankční poplatky)
 • žádosti o splátkový kalendář
 • příprava podkladů pro právníky odboru

 

Oddělení správy budov

Jan Dolník, vedoucí oddělení

Referát technický
Kromě jiného vyřizuje požadavky nájemníků na opravy v bytě, v domě a ve společných prostorách domů.
Vyjádření k stavebnímu řízení z pozice vlastníka sousední nemovitosti.

Alena Wittgruberová, vedoucí referátu

Provozní technici:

Lucie Kozáková

Ing. Pavel Kupský

Pavlína Plevová

Ondřej Vals

Lenka Racková

Emil Vítek

Bc. Radomír Vavrouch

Rozdělení provozních techniků dle jednotlivých domů

Veronika Deutschová, technička

   • kontrola úprav bytu v režii nájemce

Kamila Lukášková, technička

Referát předpisu
Kromě jiného vyřizuje požadavky na vystavení evidenčních listů, přihlášení/odhlášení osob na služby, vyúčtování služeb.

Marcela Kejřová, vedoucí referátu

Předpisovatelky nájmu:

Yweta Dubská

Michaela Šikulová

Jarmila Šenkeříková

Referát ekonomický
Zajišťuje ekonomické záležitosti oddělení.

Bc. Šárka Šplíchalová, vedoucí referátu

Kristýna Sojková, referentka

Bc. Eva Mašnéglová, referentka

Zita Ševčíková, referentka

Ing. Michaela Pacherová, referentka

Lenka Zimová, hlavní účetní

 

Více informací týkajících se oblasti bydlení naleznete ZDE.

Odbor finanční

Kontakty pro vyřízení:

Příjem plateb v hotovosti:
pondělí 8.00 - 12 - 12:45 - 17.00 hod.
středa 8.00 - 12 - 12:45 - 17.00 hod.

Informace o rozpočtu MČ naleznete ZDE.

Odbor organizační

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení

 • vymáhání pohledávek z nájemného nebytových prostor a pozemků a záloh či vyúčtování za služby spojených s užíváním nebytových prostor, které nebyly uhrazeny na základě upomínky
 • vymáhání pohledávek z pokut uložených odbory Úřadu městské části Brno-sever
 • vymáhání pohledávek z místních poplatků vyměřených odbory Úřadu městské části Brno-sever
 • exekuci pohledávek podle pravomocných rozhodnutí soudů, kterými se stanoví povinnost dlužníka zaplatit dlužnou částku
 • agenda místních poplatků ze psů
 • agenda místních poplatků z pobytu

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
Evidence a realizace výběrových řízeních

KANCELÁŘ ÚŘADU
Centrální evidence stížností a petic
Informatik

Odbor rozvoje, investic a majetku

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vedoucí odboru

Adresa pro hlavní e-mailovou komunikaci s odborem

Oddělení sociálních věcí

Vedoucí oddělení

Oddělení zajišťuje pomoc při řešení sociálních dopadů exekuce, řešení naléhavých oznámení od různých oznamovatelů, odpovědi na dotazy z odboru správních činností MMB týkající se řízení ve věci zrušení trvalého pobytu, přijímání žádostí a šetření žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, poskytování sociálního poradenství, spolupracuje s nestátními organizacemi působícími v sociální a zdravotní oblasti, rozhodování v 1. stupni správního řízení o ustanovení a uvolnění zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení včetně dohledu nad plněním povinností zvláštního příjemce, výkon funkce opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti, podávání návrhů na omezení svéprávnosti, vykonávání kontroly výkonu opatrovnické funkce u opatrovanců, kterým vykonává opatrovnickou funkci jiná osoba stanovená soudem, zastupování osoby, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, obstarává sociální pohřby občanů ve smyslu zvláštních předpisů, provádí kontroly dodržování povinností stanovených zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění, řeší v 1. stupni správního řízení správní delikty dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění, sleduje významná jubilea občanů MČ, zajišťuje blahopřání a eventuální návštěvy jubilantů.

Kontakty pro vyřízení:

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Vedoucí oddělení

 

ŘEŠENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA OSPOD

 

Sociálně právní ochranou dětí se rozumí zejména:
a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte,včetně ochrany jeho jmění
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti:
a) jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.
b) na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají školní docházku, požívají alkoholické nápoje, živí se prostitucí, spáchaly přestupek nebo trestný čin apod.),
d) které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu,
e) na kterých byl spáchán trestný čin,
f) které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců,
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu,
h) které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů, příp. jiných osob odpovědných za jejich výchovu
i) jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.
j) na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
k) které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají školní docházku, požívají alkoholické nápoje, živí se prostitucí, spáchaly přestupek nebo trestný čin apod.),
l) které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu,
m) na kterých byl spáchán trestný čin,
n) které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců,
o) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu,
p) které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů, příp. jiných osob odpovědných za jejich výchovu

Orgán sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) je také účastníkem (resp. kolizním opatrovníkem nezl. dítěte) v rámci soudních řízení o:
a) výkonu rodičovské zodpovědnosti pro dobu před i po rozvodu manželství rodičů
b) o zvýšení, snížení či zrušení výživného na nezl. dítě
c) úpravě styku dítěte s rodiči, prarodiči či sourozenci
d) schválení právního úkonu za nezl. dítě
e) určení či popření otcovství k nezl. dítěti
f) v dalších soudních řízeních, ve kterých nezl. děti nemohou být z důvodu možné kolize zájmů zákonných zástupců jimi zastoupeny

Pracovníci OSPODu:
1. kurátoři pro mládež (zabývají dětmi a mladistvými, kteří mají nějaký výchovný problém)
2. sociální pracovníci (řeší situace v rodinách)
 

Obvod je rozdělen podle ulic, ke každé ulici patří jeden sociální pracovník a kurátor pro mládež.

 

Vybraná kritéria Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro výkon agendy sociálně právní ochrany (dále jen „SPO")

Standard č. 1 – Místní a časová dostupnost

Kritérium 1a – Orgán SPO zajišťuje účinné poskytování SPO v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu

Sociálně-právní ochrana dětí (dále jen „SPOD“) je zajištěna srovnatelně v celé MČ Brno-sever.
Zaměstnanci mají možnost se vždy v případě potřeby dopravit včas do všech míst správního obvodu tak, aby nedocházelo k prodlevám při poskytování SPOD. K tomu využívají prostředky MHD nebo služební vozidlo úřadu.
Výkon SPOD je na ÚMČ Brno-sever dostupný pro děti, mladistvé, děti týrané a zneužívané, klienty se zdravotním handicapem, pro klienty s jazykovou bariérou, klienty sociálně vyloučené, oběti trestných činů.

 

Kritérium 1b – Doba výkonu SPO je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu SPO poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti. Osobní výkon SPOD je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.

Na ÚMČ Brno-sever je stanovena pružná pracovní doba od 06:30 do 18:00, v pátek od 06:30 do 16:00, úřední hodiny jsou pondělí a středa od 08:00 do 17:00.
Pevná pracovní doba v rámci pružné pracovní doby je stanovena pondělí, středa 08:00-17:00, úterý, čtvrtek 08:00-14:30, pátek 08:00-13:00.
V rámci pružné pracovní doby je stanovena pevná pracovní doba pro služební cesty a to 08:00-16:30.
Každý pracovník si individuálně dle potřeby (charakteru práce, požadavků klientů, součinnosti s jinými institucemi) stanovuje termíny pro rozdělení práce na práci v terénu, na úřadě v kanceláři, vymezuje si čas pro pohovory s dětmi, návštěvu soudních jednání a dalších činností souvisejících s výkonem sociálně právní ochrany dětí. Při této činnosti je vázán na jedné straně jasně danými termíny (termíny soudních jednání, termíny výslechů PČR, termíny pro vypracování konkrétních zpráv) a také smysluplností, návazností a plynulostí samotného výkonu SPO, s důrazem na často se měnící priority (např. změny termínů soudních a jiných jednání, prošetření akutních oznámení atd.)
Terénní práce probíhají mimo úřední hodiny, výjimku tvoří nenadálé události nebo nemožnost provést danou činnost v jiný den.
Činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) ÚMČ Brno-sever je specifikována Organizačním řádem ÚMČ.
V rámci běžné pracovní doby je zajištěna vzájemná zastupitelnost jednotlivých pracovníků (např. nepřítomnost z důvodu práce v terénu, urgentní řešení případu mimo úřad nebo přestávky na oběd). Zástup se řeší přepojením telefonní linky na zastupujícího pracovníka a jasným označením na dveřích kanceláře pro informaci klientům i dalším zaměstnancům úřadu. V souladu s vnitřním předpisem úřadu zapisují všichni pracovníci svůj pohyb mimo budovu do knihy docházky, s jasným uvedením navštíveného místa, čísla spisu Om (kterého se výkon práce týká) a uvedením času odchodu a příchodu.

V rámci města Brna je zajištěna pracovní pohotovost vždy jednou MČ pro celé Brno. Koordinátorem pohotovostí je OSP MMB, a to v součinnosti s orgány sociálně právní ochrany jednotlivých MČ – viz standardy MMB.

Pracovník vykonává pohotovost po pracovní době vždy jeden kalendářní týden. Pracovník vykonávající pohotovost v předchozím kalendářním týdnu ukončí výkon pohotovosti vždy v pondělí v 08:00, kdy začínají úřední hodiny na všech MČ Statutárního města Brna. Seznam pracovníků vykonávající pohotovosti je vypracován OSP MMB a rozesílán na všechny MČ elektronicky, tzn., že každý pracovník si v seznamu může najít jméno a příjmení, bydliště, domovskou MČ a pracovní telefonní číslo pracovníka vykonávajícího pohotovost v předchozím týdnu a také pracovníka, kterému v následujícím týdnu pohotovost předává. Pracovník vykonávající pracovní pohotovost přebere v pondělí během běžné pracovní doby od pracovníka vykonávající pohotovost v předchozím týdnu pohotovostní mobil, včetně příslušenství. Na konkrétní místo a čas předání se pracovníci operativně domluví.
Pověřený pracovník vykonávající pohotovost je k dispozici na mobilním telefonu nepřetržitě po ukončení pevné pracovní doby do začátku pracovní doby následujícího pracovního dne, tzn. zpravidla v pondělí a středa od 17:00 do 08:00, úterý a čtvrtek od 14:30 do 08:00, v pátek od 13:00 a o víkendu nepřetržitě do pondělí 08:00.
Pracovník vykonávající pohotovost má také k dispozici seznam pohotovostních soudců a vyšších soudních úředníků, které zasílá elektronicky na jednotlivé MČ koordinátor pohotovosti OSP MMB.
V případě, že pracovník v době pohotovosti přijme hovor na pohotovostním mobilu a v rámci pohotovosti provádí neodkladný výkon sociálně právní ochrany, sepíše o průběhu výkonu záznam. V rámci neodkladného výkonu SPOD zjistí pracovník vykonávající pohotovost jméno a příjmení dítěte a jeho trvalého bydliště. V následujícím pracovním dnu pracovník vykonávající pohotovost vyhledá dle místa trvalého bydliště dítěte místně příslušný OSPOD a telefonicky, osobně, případně elektronicky neprodleně předá informace a záznam z výkonu SPOD v době pohotovosti odpovědnému pracovníku pro jeho další řešení. V rámci pohotovosti zajišťuje pracovník neodkladné úkony a krizovou intervenci v zájmu dětí ve stejném rozsahu SPOD jako v běžnou pracovní dobu.
Pro výkon pracovní pohotovosti mají pracovníci MČ Brno-sever k dispozici z technického vybavení notebook a flashdisk, kde jsou uloženy základní formuláře potřebné pro akutní výkon SPOD. Pracovník vykonává pohotovost v místě svého bydliště a do místa výkonu SPOD se musí dopravit v době pohotovosti neprodleně. Vzhledem k tomu, že výkon pohotovosti se převážně zabezpečuje v nočních hodinách, může pracovník pro zajištění výkonu SPOD i vlastní bezpečnosti využít taxislužby.
Pracovní pohotovost se vykazuje na formuláři „Výkaz o práci“, který se následně odevzdá personálnímu oddělení úřadu, odpracované hodiny v rámci pracovní pohotovosti jsou pracovníkovi buď proplaceny, nebo si je může vybrat formou náhradního volna.

 

Standard č. 3 – Informovanost o výkonu SPOD

Kritérium 3b – OSPOD má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování SPOD ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

Viz Životní situace na webových stránkách MČ Brno-sever – www.sever.brno.cz

V případě, že specifická potřeba klienta je překážkou pro poskytnutí informací o sociálně právní ochraně, má pracovník možnost sjednat služby odborníků pro řešení tohoto specifického problému
Klientům, kteří potřebují ke komunikaci s pracovníkem OSPOD doplňkovou službu, např. přítomnost tlumočníka cizího jazyka či znakové řeči, zajistí pracovník OSPOD přítomnost takové osoby. Úhrada práce tlumočníka bude zajištěna na žádost OSPOD prostřednictvím finančních prostředků z OVV (žádost formou interního sdělení). Pracovníci mají k dispozici seznam tlumočníků, které lze pro takové případy použít.

1. Sociálně právní ochranou dětí se dle § 1 zák. č.359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o SPOD rozumí zejména:
a) ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

2. Sociálně právní ochrana se zaměřuje dle § 6 zák. č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů zejména na děti:
a) jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
b) na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají školní docházku, požívají alkoholické nápoje, živí se prostitucí, spáchaly přestupek nebo čin jinak trestný apod.)
d) které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu,
e) na kterých byl spáchán trestný čin
f) které jsou opakovaně rodiči umisťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, popř. násilím mezi dalšími fyzickými osobami
h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území ČR nacházejí bez doprovodu rodičů, příp. jiných osob odpovědných za výchovu

3.OSPOD je také účastníkem (resp. kolizním opatrovníkem nezl. dítěte) v rámci soudních řízení o:
a) výkonu rodičovské odpovědnosti po dobu před i po rozvodu manželství
b) o zvýšení, snížení či zrušení výživného na nezl. dítě
c) úpravě styku dítěte s rodiči, prarodiči či jinými vztahovými osobami
d) schválení právního jednání za nezl. dítě
e) určení či popření otcovství k nezl. dítěti
f) v dalších soudních řízeních, ve kterých nezl. děti nemohou být z důvodu možné kolize zájmů zákonných zástupců jimi zastoupeny

4. Pokud nastane situace, která nasvědčuje tomu, že se jedná o dítě uvedené v bodě 2, oznamuje tuto skutečnost:
a) rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezl. dítěte
b) samo nezl. dítě, a to i bez vědomí rodičů
c) školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány, které při své činnosti zjistí potřebu výkonu sociálně právní ochrany k určitému dítěti
d) orgány činné v trestním a přestupkovém řízení (PČR, MP, státní zastupitelství, soudy apod.)
e) každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti, příp. na skutečnosti uvedené v bodě 2. písm a) – h) a to i anonymně

5. Podmínky a postup OSPOD pro řešení určité životní situace
Nezbytné je oznámení životní situace na OSPOD (to může učinit rodič, dítě, osoba odpovědná za výchovu či kterákoliv jiná osoba) ve formě písemné, telefonické nebo ústně. Následně začne OSPOD v dané věci jednat. Postup je vždy individuální dle dané situace, přizpůsobený potřebám klienta a okolnostem.
Obecně platí, že OSPOD shromáždí v opatrovnickém spisu co nejvíce informací týkajících se uvedené záležitosti a ve spolupráci s klientem pak následně hledá nejvhodnější řešení.
Zahájení řešení situace nastává po jejím oznámení, ke kterému může dojít jedním z výše uvedených způsobů dle bodu 4, případně může OSPOD zahájit řešení situace nezl. dítěte z vlastního podnětu, pokud zjistí, že dochází k situacím dle bodu 2.

6. Místně příslušné OSPOD je dle trvalého pobytu nezl. dítěte, kterého se situace týká.
Pro nezl. děti mající trvalé bydliště na území MČ Brno-sever je místně příslušný ÚMČ Brno-sever, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Bratislavská 70, Brno.
Pracovníci OSPOD jsou rozděleni na kurátory pro mládež, ti se zabývají dětmi a mladistvými, kteří mají nějaký výchovný problém a sociální pracovníky, kteří řeší situace v rodinách.
Obvod je rozdělen podle ulic, ke každé ulici patří jeden sociální pracovník a jeden kurátor pro mládež.
Aktuální seznam pracovníků a kontaktů na ně včetně seznamu svěřených ulic je umístěn na webových stránkách MČ Brno-sever – www.sever.brno.cz/kontakty-na-odbory/66-odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/50 a zadat jméno konkrétního pracovníka

7. Potřebné doklady, formuláře a poplatky
Pro zahájení výkonu sociálně právní ochrany dětí není nutné předkládání dokladů, teprve v průběhu řešení konkrétní situace bývá nutné doložit průkaz totožnosti, rodné listy dětí, rozsudky soudů atd.
Před zahájením výkonu sociálně právní ochrany dětí klienti nemusí vyplňovat žádné standardizované formuláře.
Sociálně právní ochrana dětí je poskytovaná bezplatně.

8. Lhůty pro vyřízení, dotčení účastníci řešení životní situace
Lhůty (mimo případů správního řízení) nejsou stanoveny. Situace se řeší bezodkladně. Pro správní řízení platí lhůty dle správního řádu – zák. č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Situace nezletilého se řeší vždy komplexně, proto mohou být do řešení zapojeni nejen nezl. děti a jejich rodiče, ale i jiné osoby odpovědné za výchovu, dále různé instituce, jako školy a školská zařízení, odborná zařízení poskytující krizovou intervenci, policie ČR, soudy, probační a mediační služba, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, střediska výchovné péče, manželské a rodinné poradny, dětské diagnostické ústavy, dětské domova a další. Po výše jmenovaných je ze strany OSPOD vyžadovaná součinnost při řešení dané situace.

9. Využití elektronické služby:
Každý pracovník OSPOD disponuje e-mailovou adresou, tyto jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu. Pro komunikaci lze využít i centrální adresu úřadu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10. Právní předpisy, podle kterých OSPOD postupuje:
- z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
- usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR,
- sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte,
- z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
- z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- z. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních,
- z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,
- z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
- z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
- z. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
- z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
- z. č. 141/1961 Sb., trestní řád,
- z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vše ve znění pozdějších předpisů.

11. Opravné prostředky, stížnosti a jejich uplatnění
Samotný výkon SPOD není správním řízením. Postup dle správního řádu upravuje zákon o SPD pouze ve vyjmenovaných případech. V těchto případech pak lze použít opravné prostředky proti vydanému rozhodnutí v souladu se správním řádem – lze se odvolat k Magistrátu města Brna, prostřednictvím ÚMČ Brno-sever.
Stížnost na výkon samotné SPOD může dotčená osoba podat písemně na konkrétního pracovníka přes podatelnu na odbor sociálních věcí a zdravotnictví nebo přímo k vedoucí odboru – viz Standard č. 13 a, b.
Písemnou stížnost na výkon oddělení SPOD může občan podat na Odbor sociální péče MMB, Koliště 19, Brno.
Stížnosti lze podávat i elektronickou formou.

 

Standard č. 4 – Personální zabezpečení výkonu sociálně právní ochrany dětí

Kritérium 4a – Určený počet pracovních míst
 – viz organizační schéma úřadu

Výkon práce SPOD zajišťují aktuálně čtyři kurátoři pro mládež a osm sociálních pracovníků. Jedna sociální pracovnice vykonává současně funkci vedoucí oddělení SPOD.
Na jednoho sociálního pracovníka připadá kolem 80 živých spisů, na kurátora 40 živých spisů.

 

Kritérium 4c – OSPOD má v rámci stanovené organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu SPOD, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu SPOD.

Uplatnění specializace: nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, § 109 a 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vše ve znění pozdějších předpisů.

Obecné předpoklady pro výkon funkce sociálního pracovníka OSPOD jsou stanoveny v § 110 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výhodou pracovníka je řidičský průkaz, vykonaná zkouška zvláštní odborné způsobilosti, počítačová gramotnost nebo jazyková vybavenost.
K osobnostním předpokladům pro výkon práce patří psychická odolnost vůči stresu, samostatnost a komunikativnost.

1. Charakter práce kurately pro děti a mládež

Kurátor plní úkol orgánu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, provádí sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný a s dětmi páchajícími přestupky.
V rámci vlastní pracovní náplně vykonává zejména:
1. Provádí sociálně výchovnou prevenci a sociální práci s problémovými jedinci a skupinami, prevenci negativních sociálních jevů, činnost kurátora pro mladistvé.
2. Vykonává státní správu na úseku sociálně-právní ochrany dětí a mládeže podle platných právních předpisů.
3. Vykonává sociálně-právní poradenství, sociální práci s problémovými rodinami, skupinami nebo jednotlivci.
4. Poskytuje sociálně-právní, výchovné, případně psychologické poradenství dětem i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a
5. Pracuje s dobrovolnými nestátními organizacemi v této oblasti. Vede evidenci obtížně vychovatelných dětí a spolupracuje při jejich výchově. Jedná se o děti a mladistvé s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, agresivita, útěky z domova, alkoholismus, toxikomanie, prostituce apod.).
6. Vede rejstříky závadové činnosti nezletilých do 15 let, trestné činnosti mladistvých a rejstřík dětí a mladistvých s výchovnými problémy.
7. Na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podává zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu. K tomu využívá individuálních pohovorů, šetření poměrů, informací obecních úřadů, státních orgánů, škol, školských a zdravotnických zařízení, zaměstnavatele apod.
8. Zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení (výslech, konfrontace, seznámení s výsledky vyšetřování atd.). Zúčastňuje se hlavního líčení a veřejného zasedání v trestních věcech mladistvých, kde aktivně využívá svá práva daná zákonem, včetně opravných prostředků.
9. Navrhuje soudu vydání předběžného opatření dle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje součinnost při výkonu rozhodnutí.
10. Provádí dohled stanovený soudem.
11. Účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích. Podává zprávy o nezletilých a mladistvých, kteří se dopustili přestupku. K tomu využívá individuálních pohovorů, šetření poměrů, informací orgánů státní správy a samosprávy, školských a zdravotnických zařízení, zaměstnavatelů apod.
12. Spolupracuje s vazebními věznicemi a věznicemi pro mladistvé a se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní nebo ochranná výchova. Je povinna alespoň 1x za 3 měsíce navštívit dítě, které je ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Dále sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, je povinna nejméně 1x za 6 měsíců tyto děti navštívit.
13. Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje v prvoinstančně o výchovných opatřeních (napomenutí, dohled, omezení). Sleduje účinnost těchto opatření, vede rejstřík správních rozhodnutí.
14. Vede evidenci dětí v souladu se spisovou směrnicí MPSV č.j. 2013/26780-21 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené OSPOD
15. Účastní se výchovných komisí pořádaných školskými zařízeními, které se týkají závažnějších výchovných problémů dětí ve školách zejména v době plnění povinné školní docházky.
16. Spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní nebo ochranná výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny.
17. Pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy a mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti. V zájmu nezletilých pomáhá při zajišťování dokladů, řešení bytové otázky, vzdělání, pedagogicko-psychologické diagnostiky, zaměstnání apod.
18. Poskytuje komplexní odbornou sociální pomoc v případech, kdy není mladistvý odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odsouzení atd.).
19. V zájmu výchovně problémových dětí a mladistvých spolupracuje se soudy, orgány represe, zdravotními a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, orgány státní správy, charitativními a jinými organizacemi, iniciuje trestní stíhání rodičů, omezení nebo zbavení rodičovské způsobilosti.
20. Na základě dožádání zajišťuje zastupování místně příslušného okresního úřadu v přípravném řízení a v řízení před soudem.
21. Plní úkoly vyplývající ze zákona č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě ČR a z trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a trestního řádu č. 141/1961 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů (tzn. intenzivní péče o mladistvé zařazené do resocializačních programů nebo nad kterými je stanoven dohled, spolupráce s poskytovateli resocializačních programů). Plní úkoly vyplývající z dalších právních předpisů.
22. Účastní se vzdělávacích akcí, na které je vyslána zaměstnavatelem.
23. V pracovně – právních vztazích se řídí platnými právními předpisy a předpisy zaměstnavatele (pracovní řád).
24. V řízení v trestních věcech mladistvých:
- Spolupracuje s policejními orgány, se soudy pro mládež a státními zástupci
- účastní se hlavního líčení a veřejného zasedání, činí návrhy a dává vyslýchací otázky
- zjišťuje poměry mladistvého a vypracovává podrobné zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech mladistvého a jeho aktuální životní situaci
- podává návrhy příslušnému soudu na opravné prostředky ve prospěch mladistvého, na upuštění od výkonu ochranné výchovy, na propuštění z ochranné výchovy, na podmíněné umístění mladistvého mimo výchovné zařízení, na prodloužení ochranné výchovy a na změnu ochranné výchovy
25. Je účastníkem řízení o uložení opatření dítěti mladšího než 15 let

Charakter práce sociálního pracovníka SPOD:

Sociální pracovník zajišťuje sociálně –právní ochranu dětí, vyhodnocuje situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, tvoří individuální plány ochrany dítěte, organizuje případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, poskytuje sociální práci a koordinuje řešení případů ohrožených dětí. Vykonává poručenství a opatrovnictví dětí.

V rámci vlastní pracovní náplně vykonává zejména:
1. Zajišťuje odborné a specializované agendy na úseku péče o rodinu a dítě, vystupuje u soudních jednání, spolupracuje s příslušnými orgány a institucemi,
2. Vykonává státní správu I. stupně na úseku sociálně-právní ochrany dětí s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči,
3. Provádí analytickou, koncepční a metodickou činnost v individuální a skupinové sociální práci, samostatné nebo skupinové uplatňování metod sociální práce, samostatně zajišťuje sociální diagnózy a terapie, prosazuje sociální opatření, provádí poradenskou činnost
4. V rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené, pomáhá rodičům při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě (např. poskytuje pomoc při zajišťování dokladů, řešení bytové otázky, vzdělání, pedagogicko-psychologické diagnostiky, zaměstnání apod.), může rodičům uložit povinnost využít pomoci odborného poradenského zařízení,
5. Vytváří podmínky a organizuje výchovu k partnerským vztahům a rodinnému životu ve svém územním obvodu,
6. Vyhledává v součinnosti s orgány a institucemi, občanskými sdruženími a charitativními organizacemi rodiny s nezaopatřenými dětmi žijící v nepříznivých životních poměrech, které nemohou překonat bez pomoci společnosti, a pomáhá jim tyto nepříznivé životní poměry překonávat,
7. V zájmu dětí spolupracuje se soudy, orgány represe, zdravotními a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, orgány státní správy, charitativními a jinými organizacemi,
8. Vykonává funkci opatrovníka a poručníka nezletilých dětí, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, v rámci plnění funkce opatrovníka analyzuje dosavadní vývoj v rodinách, o výsledku podává soudu výchovnou zprávu obsahující stanovisko k návrhu, účastní se soudních jednání, v zájmu nezl. dětí iniciuje a realizuje uzavření mimosoudní dohody mezi rodiči, eventuálně mezi dalšími příbuznými, k úpravě poměrů nezl. dětí do doby pravomocného rozhodnutí soudu,
9. Podává podnět soudu k zahájení řízení o výchovném opatření, příp. podnět ke zrušení výchovného opatření, sleduje další vývoj dětí po skončení ústavní výchovy,
10. Podává návrh soudu na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, popř. pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti,
11. V naléhavých případech poskytuje okamžitou pomoc dětem, kterým hrozí vážná újma na zdraví či životě v důsledku nedostatečné péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, hrozí-li nebezpečí z prodlení, zasáhne v případech, když se dítě v důsledku onemocnění nebo úmrtí rodičů nebo jiných osob, zodpovědných za jejich výchovu, náhle ocitne bez péče nebo když dítě potřebuje okamžitou pomoc a rodiče nebo jiní občané mu ji neobstarají
12. Podává návrh soudu na vydání předběžného opatření dle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje součinnost při výkonu rozhodnutí.
13. Sleduje děti v péči jiných občanů než rodičů,
14. Provádí dohled nad dítětem, pokud byl soudem stanoven,
15. Informuje soudy a orgány činné v trestním řízení o rodičích nebo jiných osobách zodpovědných za výchovu a výživu dětí, kteří neplní výchovné a vyživovací povinnosti, příp. o osobách jinak ohrožujících vývoj, zdraví a život dítěte,
16. Po právní moci rozsudku o nařízení ústavní výchovy vyzývá rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte k předání dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy, podává soudu v této věci návrh na výkon rozhodnutí,
17. Sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, v ÚSP, v dalších ústavních zařízeních, sleduje rozvoj tělesných a duševních schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení, zjišťuje, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a rodiči,
18. Nejméně jednou za 3 měsíce navštíví dítě, kterému byla uložena ústavní výchova, případné porušení zákonných povinností ústavním zařízením oznámí příslušným orgánům,
19. Účastní se trestního řízení a přípravného řízení v případě, že nezl. děti jsou v postavení svědků nebo obětí trestného činu,
20. Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje prvoinstančně o výchovných opatřeních (napomenutí, dohled, omezení). Sleduje účinnost těchto opatření, vede rejstřík správních rozhodnutí.
21. Vede evidenci dětí v souladu se spisovou směrnicí MPSV č. j. 2013/26780-21 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené OSPOD
22. samostatně vykonává specializované agendy v péči o rodiny a děti, vede rejstřík dětí se syndromem CAN, pravidelně informuje Komisi sociálně-právní ochrany dětí při MMB a sleduje další vývoj dítěte,
23. Plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů,
24. Spolupracuje s Odborem sociální péče Magistrátu města Brna při výkonu státní správy v oblasti péče o dítě,
25. Dává návrh na poskytování pečovatelské služby rodinám s nezaopatřenými dětmi a úhradě za ni (zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
26. Navrhuje ustanovení zvláštního příjemce dávky v případech, kdy dosavadní příjemce ji nevyužívá, ve prospěch dítěte (zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení a zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, vše ve znění pozdějších předpisů),
27. Účastní se vzdělávacích akcí, na které je vyslána zaměstnavatelem,
28. V pracovně-právních vztazích se řídí platnými právními předpisy a předpisy zaměstnavatele (pracovní řád).

 

Standard č. 7 – Prevence

Kritérium 7a – OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

Vůdčím pravidlem pro činnost OSPOD je princip preventivního působení na rodinné vztahy, jsou-li zasaženy tak, že přichází v úvahu působení veřejné moci. Opatření SPOD jsou hierarchicky uspořádána ve vnitřně provázaný celek umožňující volbu nástrojů podle konkrétní situace, v níž se dítě nachází a podle intenzity ohrožení. Důraz je také kladen na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy, tj. prevence rizikového vývoje dětí a minimalizace důsledků působení sociálně patogenních vlivů.

1. Pracovníci OSPOD aktivně vyhledávají a monitorují děti, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje, tato činnost probíhá průběžně v rámci celistvé činnosti OSPOD.
V rámci terénní práce vyhledávají pracovníci ohrožené děti přímo v lokalitě, při místních šetřeních je vždy monitorováno i širší okolí domácnosti, klienti jsou dotazováni a nabádáni k tomu, aby sami upozorňovali na problematické situace ve svém okolí, kdy by bylo zapotřebí zásahu OSPOD ve prospěch nějakého dítěte.
V rámci preventivních aktivit je i širší společnost upozorňována na to, aby nebyla lhostejná k ohroženým dětem ve svém okolí a jakékoliv podezření bylo vždy neprodleně oznámeno k dalšímu prověření pracovníkům OSPOD. Toto se prezentuje např. formou výzev a článků v měsíčníku Severník.

2. Koordinace a tvorba podmínek pro preventivní aktivity – pracovníci OSPOD se aktivně podílí na multidisciplinárním plánování, monitoringu a činnostech týkajících se preventivních aktivit v lokalitě.

3. Pracovníci OSPOD aktivně pomáhají rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, projednávají s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednávají s dítětem nedostatky v jeho chování za účelem předcházení ohrožení dítěte ve větší intenzitě, nabízí možnosti aktivního trávení volného času, doučování atd. OSPOD také využívá široké škály spolupracujících organizací ze státního i neziskového sektoru – viz Standard 7b)

4. Pracovníci OSPOD sledují, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující. OSPOD činí pravidelná místní šetření v lokalitách, kde se schází např. riziková mládež, organizuje preventivní akce ve spoluúčasti PČR a MP v lokalitě ve večerních i nočních hodinách, provádí kontroly heren, barů, vytipovaných domů, v jejichž prostorách dvorů může docházet k aplikaci návykových látek, popř. k jinému závadovému jednání. Pravidelně probíhá kontrola rizikových míst v okolí řeky Svitavy za obchodním domem Albert, podél Svitavského nábřeží, vnitrobloky pavlačových domů v Husovicích atd.

5. Pracovníci OSPOD sledují nepříznivé vlivy působící na děti a jejich příčiny, činí opatření k eliminaci těchto vlivů. V rámci prevence primární, sekundární i terciární si OSPOD udržuje povědomí o veškerých vlivech působících na děti a mládež v lokalitě, za účasti PČR, Městského státního zastupitelství, probační a mediační služby a dalších organizací se snaží minimalizovat rizika, zabránit vzniku nových míst s vyšším výskytem kriminality, lokalizuje konkrétní místa a byty, ve kterých dochází k porušování zákona a preventivně působí na pachatele a další osoby tak, aby k takovým situacím docházelo co nejméně.

 

Standard č. 9 – Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Kritérium 9b  OSPOD zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými nebo právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.

Výkon SPOD je bez rozdílu zajištěn i klientům se specifickými potřebami.

V případě, že specifická potřeba klienta je překážkou pro poskytnutí sociálně právní ochrany, má pracovník možnost sjednat služby odborníků pro řešení tohoto specifického problému
Klientům, kteří potřebují ke komunikaci s pracovníkem OSPOD doplňkovou službu, např. přítomnost tlumočníka cizího jazyka či znakové řeči, zajistí pracovník OSPOD přítomnost takové osoby. Úhrada práce tlumočníka bude zajištěna na žádost OSPOD prostřednictvím finančních prostředků z OVV (žádost formou interního sdělení). Pracovníci mají k dispozici seznam tlumočníků, které lze pro takové případy použít.

Pracovník v rámci spolupráce s klientem umožní při jednání přítomnost i dalších odborníků či osob, které jsou pro zdárné řešení situace zapotřebí, jedná se např. o doprovod asistenta osob se závažnějším postižením, případně opatrovníka v případě osob omezených ve svéprávnosti. Přítomnost právního zástupce při jednání rodiče s pracovníkem OSPOD je možná pouze v případě písemného souhlasu klienta. Klient i zástupce jsou poučeni o nepřenositelnosti rodičovské odpovědnosti a povinnosti rodiče spolupracovat s orgánem SPOD, tedy že osobní jednání s rodičem není možné nahradit jednáním s jeho právním zástupcem.
Účast dalších odborníků při konání případových konferencí je upravena dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle § 10 odst. 3 písm. e).

 

Standard č. 13 – Vyřizování a podávání stížností

Kritérium 13a – OSPOD má zpracovaná pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.

Postup pro vyřizování stížností řeší interní směrnice č. 6/2015 a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů

OSPOD se zabývá i anonymní stížností, pokud se vztahuje k postupu práce s nezletilými nebo k závažným pracovním pochybením zaměstnanců při výkonu SPOD.

Jako podnět k prověření situace může sloužit i upozornění či sdělení, které nemá přímo formu stížnosti, nicméně upozorňuje na fakt, že pracovník při výkonu SPOD pochybil. (např. sdělení spolupracujících organizací, anonymní sdělení klientů apod.)

 

Kritérium 13b – OSPOD informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům i dalším osobám.

Zjednodušená verze pravidel je písemně zpracována a předávána klientům koordinátorem případu, tvoří součást poučení klientů při zahájení vzájemné spolupráce.

Postup pro podávání stížností: (verze je součástí „poučení pro klienty“ založená ve spise)

Pokud nejste spokojeni s:
- přístupem pracovníka OSPOD k Vám či vaší situaci
- způsobem řešení dané situace
- jinými skutečnostmi, které souvisejí s výkonem sociálně právní ochrany
máte možnost podat si stížnost, a to písemnou formou k rukám vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-sever. Pokud z písemného vyhotovení nebude patrné, k jaké konkrétní situaci stížnost směřuje, případně pokud bude třeba jí doplnit, budete vyzváni k jejímu doplnění. Podání můžete doplnit formou osobního rozhovoru, nebo písemně.
Při řešení stížnosti je vždy zohledněna vaše konkrétní situace, zejména se zaměřením na nezl. dítě. Postup vyřizování stížností je upraven vnitřní směrnicí úřadu č. 6/2015, v platném znění, všeobecně však platí, že vaše stížnost musí být vyřízena do 30 dnů od jejího doručení.
Směřuje-li stížnost k osobě pracovníka vykonávajícího ve vašem případě SPOD a žádáte-li jeho výměnu, do doby rozhodnutí o vyřízení stížnosti zůstává tento pracovník i nadále klíčovým pracovníkem určeným k výkonu SPOD ve vaší rodině.
Stěžujete-li si na podjatost celého OSPOD, obracejte se se svou stížností na nadřízený správní orgán – Magistrát města Brna, Odbor sociální péče – oddělení SPOD, Koliště 19, Brno.

 

Standard č. 14 – Návaznost výkonu SPOD na další subjekty

Kritérium 14a – OSPOD zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.

Magistrát města Brna vždy jednou do roka vydává informační katalog zachycující poskytování dostupné sociální služby a organizací poskytujících relevantní pomoc v rámci celého Brna, koordinátorem je Socio info centrum MMB, Koliště 19. Tento katalog je v dostatečném počtu k dispozici všem sociálním pracovnicím.

Zaměstnanci mají přehled o činnosti organizací specializujících se na sociální služby klientům, s přihlédnutím ke konkrétním specifikům potřeb jednotlivých klientů a jejich rodin. Mají přehled o podmínkách, za kterých je možné služby těchto organizací využít, mohou nabídnout klientům kontakt nebo jim kontakt přímo zprostředkovat.
Výběr služeb pro klienta je prováděn s ohledem na individuální plán ochrany dítěte a cíle v něm definované. Vhodné služby se klientovi nabízí tak, aby jejich využití bylo pro klienta reálné a korespondovalo se zájmem nezl. dětí.

 

Kritéria číslo:

5b – Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců

5d – Pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců

8a – 8d – Postupy při přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

9c, 9d – Metodiky vyhodnocování a individuálního plánování

10a – Postupy při kontrole

jsou k nahlédnutí u každé sociální pracovnice OSPOD v přízemí budovy ÚMČ Brno-sever, kancelář č. 2, 3, 6 a 8.

 

 

Pravidla pro poskytování a použití dotací z rozpočtu městské části Brno-sever naleznete ZDE.


Odbor stavební

S ohledem na krizová opatření vlády si dovolujeme požádat občany, aby upřednostňovali písemný nebo elektronický kontakt v případech, kdy je to možné. E-mailové kontakty na zaměstnance odboru stavebního naleznete ZDE. Děkujeme za pochopení.

 

Závazná stanoviska orgánu územního plánování

 

VYHLEDÁNÍ REFERENTA PODLE MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI K ULICÍM MĚSTSKÉ ČÁSTI

ADRESÁŘ ZAMĚSTNANCŮ ODBORU

 

ODDĚLENÍ PROVOZOVEN, STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ a ÚZEMNÍHO ROZVOJE

 • stavby spojené s podnikáním, zdravotnická zařízení a školy (mimo Soběšice)
 • změny v užívání staveb
 • kontroly staveb
 • stavební řízení
 • ohlašování a odstraňování staveb (převážně rodinné domy)
 • kontrolu staveb
 • územně plánovací informace a územní souhlasy
 • územní rozhodnutí
 • stanoviska k pronájmu, k prodeji nebo dělení pozemků
 • reklamní zařízení
 • územní plán a vyjadřování k záměrům výstavby
 • stavební povolení pro pevné prodejní stánky
 • kontrolu staveb

  Další referenti stavebního úřadu vyřizují:
 • stavební řízení
 • ohlašování a odstraňování staveb, kontrolu staveb
 • územně plánovací informace a územní souhlasy

  Sekretariát:
 • územní rozhodnutí
 • územní souhlasy a územně plánovací informace
 • stanoviska k pronájmu, k prodeji nebo dělení pozemků
 • reklamní zařízení
 • územní plán a vyjadřování k záměrům výstavby
 • kontrolu staveb

ODDĚLENÍ DOPRAVY, INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Stavby nebo rekonstrukce inženýrských sítí a místních komunikací, plynové, vodovodní a kanalizační přípojky v Soběšicích + přípojky elektro, vodní hospodářství - povrchové vody, výkon činnosti silničního správního úřadu, kontrolu staveb.
Výkon činností silničního správního úřadu, povolování uzavírek a zvláštní užívání komunikací, záborů a veřejných prostranství (výkopy, skládky materiálu, lešení, zařízení staveniště) na místních komunikacích, povolování vyhrazených parkovacích stání, povolování sjezdů z místních komunikací (vjezdy do garáží, nová napojení), správu daní a poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství za umístění stavebních zařízení, skládek stavebního materiálu, za vyhrazení trvalého parkovacího místa, vodní hospodářství - povrchové vody (studny), kontrolu staveb
Kontrolorku stavebního úřadu (stavby, zábory, výkopy, komunikace, zvláštní užívání komunikací),  vraky aut bez státních poznávacích značek (pouze evidence), povolení zvláštního užívání komunikací (zejm. pro havárie), kontrola staveb.

Odbor školství a kultury

Kontakty pro vyřízení:

Více informací o školách a školkách získáte ZDE.

Pravidla pro poskytování a použití dotací z rozpočtu městské části Brno-sever naleznete ZDE.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI RODIČI DĚTÍ Z MATEŘSKÝCH ŠKOL

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

Odbor vnitřních věcí

Vedoucí odboru

Oddělení přestupků

Vedoucí oddělení

Vyřizují: projednávání přestupků ve správním řízení na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, projednávání přestupků ve správním řízení na úseku kultury, rozhodování ve správním řízení o přestupcích proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě, projednávání přestupků proti veřejnému pořádku, projednávání přestupků křivého vysvětlení, projednávání přestupků proti občanskému soužití, projednávání přestupků (i pro městskou část Brno-Maloměřice a Obřany v rozsahu přílohy č. 2 Statutu města Brna)

Hospodářské oddělení

Vedoucí oddělení

Referentka oddělení

Zajišťují:

 • organizační a technické zabezpečení voleb
 • oznámení o shromáždění na území městské části

Ochrana obyvatelstva a požární ochrana

Referent ochrany obyvatelstva a služebních vozidel

Referentka požární ochrany

Úkoly ochrany obyvatelstva při přípravě na řešení předpokládaných mimořádných událostí (informování, varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití, dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému), opatření, s nimiž se podílí na záchranných a likvidačních pracích, přednášky k seznámení žáků, studentů, občanů, občanských sdružení, právnických a podnikajících fyzických osob s předpokládanými mimořádnými událostmi na území městské části a připraveností na ně, úkoly požární ochrany (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).

Více k ochraně obyvatelstva

Oddělení matriky

Aktuální informace ke konání svatebních obřadů

Vedoucí oddělení

referentka oddělení

 • vedení matriční agendy
 • rozhodování ve věci změny jména a příjmení
 • ověřování pravosti listin a podpisů (vidimace a legalizace)
 • nahlašování ztrát a odcizení občanských průkazů

Informace o obřadní síni

Průvodce životními událostmi (narození dítěte, změna trvalého pobytu, uzavření manželství, úmrtí) na Portálu občana

Czech POINT

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z Rejstříku trestů – Fyzická osoba / Právnická osoba
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Rejstříku živnostenského podnikání
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejná evidence)
 • Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH výpisy z Insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Základní registry
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Úschovna systému Czech POINT
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • CzechPOINT@office

Podatelna úřadu
Kontakt

Informační centrum úřadu
Informační centrum

Odbor životního prostředí

Kontakty pro vyřízení:

 • posuzování vhodnosti chovu hospodářských zvířat
 • zajištění celoplošné deratizace
 • projednávání stížostí a podnětů na úseku ochrany zvířat

Více informací o ekodvorech, spalování odpadů, dětských hřištích, černých skládkách nebo Národní síti záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody získáte ZDE.

Pravidla pro poskytování a použití dotací z rozpočtu městské části Brno-sever naleznete ZDE.