uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
č. j. JMK 86924/2013
ze dne 29. 7. 2013
o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Čl. I
Vyhlášení


Na základně ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


vyhlašuji


Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

Čl. II
Vymezené území


Doba zvýšeného nebezpečí požáru je vyhlašována pro celé území Jihomoravského kraje.

 

Čl. III
Důvod vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

 

Čl. IV
Podmínky požární bezpečnosti


1. V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň;
b) kouřit;
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.
2. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
a) lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m;
b) suché travní porosty;
c) plochy zemědělských kultur.

 

Čl. V
Účinnost


Toto rozhodnutí nabývá účinnosti uveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

 JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje