uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Česká pošta se vrací k běžnému provozu

Od pondělí 25. května 2020 se všechny pobočky České pošty vracejí k běžné provozní době, která platila před zavedením opatření proti šíření koronaviru. Na všech pobočkách bude také obnoven dřívější víkendový provoz. Od tohoto data bude také ukončena možnost odesílání roušek zdarma v průhledném obalu.

Většina poštovních poboček fungovala ve standardním režimu již od 4. 5. 2020. Výjimkou byly pošty tvořící tzv. kritickou infrastrukturu státu, které měly omezenou provozní dobu do 16 hodin od pondělí do pátku a v sobotu do 12 nebo 13 hodin. Další výjimkou byly pošty Praha 1 a Brno 2, kde byly hodiny pro veřejnost od pondělí do pátku do 18 hodin a v sobotu do 12 nebo 13 hod. O nedělích bylo doposud na všech poštách zavřeno.

S účinností od 25. 5. 2020 se všechny provozovny České pošty vracejí ke svým standardním hodinám pro veřejnost, včetně nedělních provozů. K tomuto datu se ruší také časové rozmezí pro obsluhu klientů starších 65 let (případně držitelů průkazu ZTP – P starších 50 let nebo pracovníků v pečovatelských službách).

Česká pošta od 19. března nabídla také doručování zásilek po České republice s rouškami zdarma, a to za podmínky, že zásilka byla zabalena v průhledném obalu a opatřena nápisem ROUŠKY. Adresát musel obsah zásilky dostat jako dar, nesměl za něj odesilateli platit či dávat jiné protiplnění. Poštovné zdarma se vztahovalo na posílání po České republice. Tato možnost taktéž končí k 25. 5. 2020.

Zákazníci poslali od 19. března do včerejšího dne zhruba 220 tisíc kusů zásilek s rouškami. Na poštovném tím ušetřili více než pět milionů korun. Děkujeme všem, kteří solidárně šili roušky pro své blízké, ale také pro pošťáky, a využívali doručovacích služeb České pošty.

Radnice vyšla vstříc nájemcům obecních bytů a nebytových prostor

Řada odvětví ekonomiky je nyní kvůli stávající koronavirové epidemii zcela ochromena. Podnikatelé často museli ze dne na den zavřít obchody, restaurace prodávají jen jídlo s sebou. Současná situace je pro řadu lidí po psychické i ekonomické stránce opravdu těžká a zasahuje do jejich každodenního života. Někteří již přišli o práci, jiným byla výrazným způsobem omezena pracovní činnost, nevíme, co přinesou další dny. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem Rada městské části Brno-sever 25. března 2020 schválila návrh opatření, kterými se vychází vstříc nájemcům bytů a nebytových prostor, kteří se nyní mohou ocitnout v problémech s hrazením svých smluvních závazků z důvodu ztráty nebo omezení příjmů, uzavření či jiného omezení pronajatých provozoven nebo jiných zařízení, které se nacházejí v domech ve správě městské části Brno-sever.
Opatření spočívají v neuplatňování sankce za pozdní uhrazení příslušné platby nájemného, vyplývající z uzavřené smlouvy či z ustanovení obecně závazného právního předpisu, s datem splatnosti v období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020. K uhrazení takové platby však musí dojít nejpozději do 30. 9. 2020. Opatření jsou směřována vůči nájemcům nebytových prostor, staveb, pozemků, které jsou svěřeny do správy městské části Brno-sever, a dále bytů ve správě Brna-severu.
Tímto krokem chceme podnikatelům dát signál, že od městské části mohou v této těžké době očekávat pomoc a korektní přístup, nezapomínáme ani na udržení chodu menších firem. Snahou je jim v této situaci ulehčit a vytvořit předpoklady pro to, aby své provozy mohli po ukončení nouzového stavu co nejdříve obnovit.
Podmínkou neuplatňování sankčních poplatků za pozdní hrazení nájemného u bytů bude doložení dokladů prokazujících ztrátu zaměstnání v souvislosti se zavedenými opatřeními (výpověď od zaměstnavatele, zaevidování na úřadu práce apod. v době zavedených krizových opatření).
Nájemcům bytů nabízíme také pomoc ve formě konzultace s dluhovými referenty k maximální eliminaci dluhové pasti, ve které by se mohli ocitnout. U již uzavřených splátkových kalendářů na dlužné nájemné bude v případě neschopnosti splácení umožněn odklad těchto splátek. Eventuální prominutí sankčních poplatků bude řešeno individuálně.
Vedení radnice poměrně složitě jednalo, jaké postupy zvolit. Je důležité upozornit na to, že tato opatření nikterak neřeší jakékoliv odpouštění či snižování úhrad za úplatné užívání městského majetku, dále se odklad netýká platby za služby (energie, úklid atd.) spojené s nájemným. Celou problematiku bude radnice muset řešit komplexně v závislosti na dalším vývoji krizových opatření, celostátní legislativy, odškodňovacích mechanismů státu atd.

Znovuotevření mateřských škol městské části Brno-sever

Na tiskové konferenci konané dne 15. 4. 2020 bylo přislíbeno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a koordinátorem epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví ČR Rastislavem Maďarem, že do konce měsíce dubna budou zpracovány hygienické manuály pro jednotlivé oblasti školství. Pouze na základě takto stanovených požadavků bude možné posoudit, zda z epidemiologického hlediska lze znovuotevření MŠ zajistit.
Situace v rámci Brna je následující – soukromí provozovatelé mateřských škol nebo dětských skupin mohou na základě rozhodnutí Rady města Brna podle svého uvážení otevřít. O znovuotevření mateřských škol zřizovaných městem a městskými částmi dosud nebylo rozhodnuto. Z průzkumu týkajícího se předběžného zájmu o opětovné otevření mateřských škol v rámci městské části Brno-sever vyplynul většinový zájem rodičů o znovuobnovení předškolního vzdělávání pro jejich děti. Vedení městské části Brno-sever spolu s řediteli jednotlivých škol je připraveno zahájit provoz, ale bez metodického pokynu, ve kterém budou popsány podmínky potřebné k fungování zařízení nemohou o termínu znovuotevření rozhodnout.
Záměrem městské části Brno-sever je zahájit provoz jednotlivých mateřských škol souběžně s obnovením provozu 1. stupně základních škol, pravděpodobně tedy k datu 25. 5. 2020.
O znovuotevření jednotlivých mateřských škol zřizovaných městskou částí Brno-sever budete v dostatečném předstihu informováni řediteli těchto škol.
Jelikož se jedná o dostupné informace platné k 29. 4. 2020, sledujte proto prosíme, průběžně aktuální situaci týkající se znovuotevření mateřských škol na webových stránkách jednotlivých mateřských škol i na www.sever.brno.cz.

Souhrn informací k aktuální situaci související se šířením koronaviru SARS-CoV-2

Všichni máme stejný cíl, zkusme ho společně dosáhnout

Vážení obyvatelé městské části Brno-sever,

zažíváme v těchto dnech a hodinách omezení, která nemají od doby druhé světové války obdoby. Cílem těchto opatření, stavu nouze a aktuálně karantény, je zastavit šíření koronavirové nákazy. Vím, že chybějí roušky a respirátory. Ale to zásadní, co pomůže k zastavení nebo alespoň zásadnímu zpomalení šíření nákazy je, když bude každý dodržovat vyhlášená omezení. Všichni bychom se chtěli vrátit do normálního fungování, je na nás všech, na každém z nás, jak rychle se to podaří. Pokud tedy opravdu nemusíme, nevycházejme z domu, nevyhledávejme kontakt s druhými lidmi. Především ti, kteří jsou nejohroženější skupinou, tedy naši senioři. V případě potřeby využijte nabídky k pomoci – od městské části, města Brna, dobrovolníků Masarykovy univerzity a dalších.

Jen pokud budeme každý za sebe v těchto dnech odpovědní, tak budou mít nynější omezení smysl a zůstanou relativně krátkodobá. Doporučení a zásady už jsme všichni slyšeli, zkusme je dodržet. Pokud budete venčit své psy, dělejte to co možná nejkratší dobu a vyhněte se kontaktu s jinými. Do obchodů choďme co nejméně. Mějte ohled i na ty, kteří zajišťují, často bez potřebného vybavení chod zásobování potravinami, ale také lékařskou péči, hromadnou dopravu. Ti všichni si zaslouží velké poděkování, stejně jako stovky dobrovolníků, kteří se hlásí „do služby“.

Z reakcí většiny z vás je patrné, že berete situaci s naprostou vážností, a tak k ní i přistupujete. A to je velkým příslibem, že se nám společně podaří dosáhnout cíle, zastavení koronaviru a návratu k normálnímu životu.

Za samosprávu městské části vám za tento přístup děkuji

Martin Maleček, starosta

Základní informace

Provoz ÚMČ Brno-sever se vrací do běžného režimu

Od 01.07.2020 se ruší veškerá předchozí omezení provozu ÚMČ Brno-sever. Úřední hodiny se tak vrací do standardního režimu bez regulace vstupu do budov úřadu. Vstup je možný již i bez ochranných prostředků dýchacích cest a všechny agendy jsou vykonávány v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení. Nadále zůstávají rozmístěny stojany pro dezinfekci rukou u vstupních prosklených dveří v budově úřadu na Bratislavské 70 a u vstupu do klientských prostor v budově úřadu na Bratislavské 71.

Místní poplatek ze psů

Česká pošta

Dopravní podnik města Brna

Školství

Životní prostředí

Nabídky služeb a pomoci

Sbírky

Ostatní

Omezení provozu ÚMČ Brno-sever

V návaznosti na aktuální situaci související s koronavirovou nákazou trvá omezení provozu Úřadu městské části Brno-sever do 09.04.2020.