uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Ukončení služby

(1) Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být podána písemně. Výpovědní doba pro výpověď Klientem činí 3 dny a počíná běžet následujícím dnem po předání výpovědi.

(2) Poskytovatel může vypovědět Smlouvu pokud:

a) došlo ke změně poměrů Klienta, zejména zdravotního stavu a Poskytovatel již není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny Klient potřebuje a požaduje.
b) Klient opakovaně (tj. alespoň dvakrát) porušil ustanovení této Smlouvy, či Domácího řádu a jiných vnitřních předpisů, a Poskytovatel vyčerpal všechny způsoby nápravy (zejména domluvu, písemné napomenutí). Opakovaným porušením Domácího řádu a jiných vnitřních předpisů se rozumí, když byl Klient na porušení pravidel písemně upozorněn v průběhu třiceti dnů předcházejícím tomuto porušení, vč. poučení o možnosti ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany Poskytovatele.
c) Klient zvlášť hrubým způsobem narušil chod zařízení. Za zvlášť hrubý způsob narušení chodu je považováno zejména fyzické napadení jiného Klienta nebo zaměstnance Poskytovatele, krádež v zařízení Poskytovatele, verbální či sexuální agresivita, vyhrožování fyzickým napadení, úmyslné poškozování zařízení Poskytovatele, nebo vytváření nepřátelského prostředí v zařízení.
d) Klient zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu Poskytovatele.
e) je Klient v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu nejméně 1 měsíc, tzn., že neuhradil sjednanou úhradu za příslušný kalendářní měsíc do konce následujícího kalendářního měsíce.

(3) Výpovědní doba pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) až e) činí 3 dny a počíná běžet následujícím dnem po předání výpovědi.

(4) Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to pouze v případě, kdy je zřejmé vzhledem ke všem okolnostem, že Klient nebude nebo nemůže již dále využívat poskytovaných služeb a zároveň Smlouvu nelze ukončit jinak. Závazek takto zaniká doručením výpovědi Klientovi.

(5) Při ukončení poskytování služby dojde mezi Poskytovatelem a klientem k vypořádání závazků.