uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Zavedení služby

Sociální pracovník Poskytovatele při prvním kontaktu se zájemcem ověřuje, zda zájemce patří do okruhu osob, kterým odlehčovací službu poskytuje.

Sociální pracovník Poskytovatele podá zájemci základní informace o službě (okruhu osob, kterým je služba poskytována a kterým naopak není určena; o poslání služby, cíli služby, principech a zásadách). Sociální pracovník Poskytovatele zjišťuje potřeby, očekávání a osobní cíle zájemce, tj. aktivně se zajímá o to, co zájemce od Poskytovatele potřebuje, jak konkrétně by pomoc od Poskytovatele měla vypadat, jaké služby zájemce očekává a v jakém rozsahu.

V případě, že sociální pracovník Poskytovatele dojde k závěru, že služba nemůže být zájemci poskytnuta, ukončí rozhovor a zájemci v rámci základního sociálního poradenství doporučí vhodnější druh sociální služby nebo jinou službu (zájemci jsou předány kontakty na sociální nebo jiné služby).

Pokud sociální pracovník Poskytovatele dojde k závěru, že služba může být zájemci poskytnuta, předá zájemci tyto materiály:

- formulář „Žádost o poskytnutí pobytové odlehčovací služby“
- formulář „Posudek o zdravotním stavu;“ tento formulář není požadován, pokud je klient umístěn v nemocnici nebo v LDN, jako náhrada je brána propouštěcí zpráva
- formulář „Souhlas se zpracováním údajů“
- Základní informace o odlehčovací službě

Pokud zájemce nedokáže předložené formuláře vyplnit sám, pomůže mu sociální pracovník Poskytovatele.

Po podání žádosti provede sociální pracovník Poskytovatele sociální šetření, nebo domluví termín sociálního šetření.

Pokud je to z organizačních důvodů možné, účastní se sociálního šetření i pracovník odlehčovací služby (pracovník v sociálních službách, nebo zdravotnický pracovník). Během sociálního šetření zjišťuje sociální pracovník Poskytovatele potřeby žadatele a vyhodnocuje jejich možné naplnění službami, které nabízí Poskytovatel. V případě, že sociální pracovník Poskytovatele dojde během sociálního šetření k závěru, že služba nemůže být žadateli poskytnuta, ukončí rozhovor a žadateli v rámci základního sociálního poradenství doporučí vhodnější druh sociální služby nebo jinou službu (zájemci jsou předány kontakty na sociální nebo jiné služby).

V případě, že sociální šetření neprobíhá v zařízení Poskytovatele, nabídne sociální pracovník Poskytovatele žadateli možnost prohlídky zařízení Poskytovatele, nebo mu zařízení prezentuje ve fotoalbu. Pokud sociální šetření probíhá u Poskytovatele, provede sociální pracovník Poskytovatele žadatele po zařízení.

Záznam ze sociálního šetření je podkladem pro sepsání Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby.

Během sociálního šetření seznámí sociální pracovník Poskytovatele žadatele:

- s rozsahem poskytování služeb,
- se způsobem poskytování služeb,
- s podmínkami pro uzavření smlouvy,
- s individuálním plánováním,
- s funkcí klíčového pracovníka, 
- s výší a způsobem úhrad,
- s výpovědními důvody a s podmínkami ukončení smlouvy,
- s možnostmi, jak si stěžovat na kvalitu a způsob poskytování služeb,
- se způsoby, jak řešit nouzové a havarijní situace vzniklé při poskytování péče.

Na konci sociálního šetření domluví sociální pracovník Poskytovatele se žadatelem datum nástupu. Nástup do zařízení probíhá od pondělí do čtvrtka od 6:30 do 14:00 hod., (po domluvě je možný i v jiný den a čas).

V den nástupu je se žadatelem sepsána Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby (dále jen Smlouva). Přílohou Smlouvy je ceník poskytovaných služeb a Domácí řád. Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Během poskytování odlehčovací služby lze Smlouvu kdykoliv rozšířit o další služby, které Poskytovatel nabízí, nebo zúžit o služby, které již klient nepožaduje. Změny Smlouvy se provádí písemným dodatkem.