uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Ukončení služby

(1) Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být podána písemně. Výpovědní doba pro výpověď Klientem činí 3 dny a počíná běžet následujícím dnem po předání výpovědi.

(2) Poskytovatel může vypovědět Smlouvu pokud:
a) Klient opakovaně (tj. alespoň dvakrát) porušil ustanovení této Smlouvy a jiných vnitřních předpisů a Poskytovatel vyčerpal všechny způsoby nápravy (zejména domluvu, písemné napomenutí). Opakovaným porušením této Smlouvy a jiných vnitřních předpisů se rozumí, když byl Klient na porušení pravidel písemně upozorněn v průběhu třiceti dnů předcházejících tomuto porušení, vč. poučení o možnosti ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany Poskytovatele.
b) Klient se choval zvlášť hrubým způsobem. Za zvlášť hrubý způsob je považováno zejména fyzické napadení zaměstnance Poskytovatele, verbální či sexuální obtěžování či agresivita, vyhrožování fyzickým napadením aj.
c) je Klient v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu nejméně 1 měsíc, tzn., že neuhradil sjednanou úhradu za příslušný kalendářní měsíc do konce následujícího kalendářního měsíce.
d) se strany nedohodnou dle čl. VII odst. 4 a Klient odmítne uzavřít Dodatek k této Smlouvě.

(3) Výpovědní doba pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) až c) činí 3 dny a počíná běžet následujícím dnem po předání výpovědi.

(4) Výpovědní doba pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. d) činí 30 dnů a počíná běžet následujícím dnem po předání výpovědi.

(5) Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to pouze v případě, kdy je zřejmé vzhledem ke všem okolnostem, že Klient nebude nebo nemůže již dále využívat poskytovaných služeb a zároveň Smlouvu nelze ukončit jinak. Závazek takto zaniká doručením výpovědi Klientovi.