uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Posláním pečovatelské služby je poskytovat služby osobám bez omezení věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány ve vymezeném čase v domácnostech osob (terénní pečovatelské služba) nebo ve středisku osobní hygieny (ambulantní pečovatelská služba).

Denní kapacita: cca 650 osob

Cílem pracovníků pečovatelské služby je poskytovat kvalitní péči, která:
- podpoří a umožní klientovi zůstat co nejdéle v jeho přirozeném sociálním prostředí,
- zabezpečí plnohodnotný život klienta,
- naplní jeho osobní cíle,
- zachová přirozené sociální vazby a životní návyky

Pečovatelská služba je určena pro:
- seniory, kteří dosáhli důchodového věku,
- občany, kteří z důvodu svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo částečné ztráty soběstačnosti, potřebují pomoc a podporu jiné osoby,
- rodiny s dětmi trojčaty a vícerčaty (rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí),
- občany, kteří bydlí v MČ Brno - sever, Obřany a Maloměřice, části Brno - střed, části Brna - Židenic.

Pečovatelské služby neposkytujeme:
- seniorům s infekčním či přenosným onemocněním,
- seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci v nemocničním či psychiatrickém zařízení,
- osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách,
- osobám, které nebydlí v městských částech, pro které poskytujeme pečovatelské služby.

Zásady poskytované sociální služby:
- Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
- Informovanost zájemce o nabízené sociální službě
- Respektování vlastní volby klienta
- Dodržování práv a svobod klienta, zachování jeho důstojnosti
- Podpora zapojení klienta do běžného života společnosti
- Přistupování ke klientům jako k rovnocenným partnerům
- Individuální přístup ke klientům a poskytování služby dle osobních potřeb
- Podpora samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti klientů a nezbytná míra péče
- Vnímání osoby klienta ve všech souvislostech
- Spolupráce s rodinnými příslušníky

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hod. Rozvoz obědů je realizován v pracovní dny v době od 10:30 hod. do 13:30 hod. O víkendech je rozvoz obědů realizován v době od 10:00 hod. do 13:00 hod. Ve státní svátky se rozvoz obědů nerealizuje, pokud státní svátek připadne na pracovní den.

Poskytované služby

Ceník úkonů pečovatelské služby

Zavedení služby

Ukončení služby

Formuláře a informace ke stažení

Kontakty