uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Posláním pečovatelské služby je poskytovat služby osobám bez omezení věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány ve vymezeném čase v domácnostech osob (terénní pečovatelské služba) nebo ve středisku osobní hygieny (ambulantní pečovatelská služba).

Denní kapacita: cca 650 osob
Okamžitá kapacita: 28 osob (jedná se o okamžitou maximální kapacitu, tzn., že v jeden okamžik můžeme zajistit pomoc a podporu současně 28 klientům najednou)

Cílem pracovníků pečovatelské služby je poskytovat kvalitní péči, která:
- podpoří a umožní klientovi zůstat co nejdéle v jeho přirozeném sociálním prostředí,
- zabezpečí plnohodnotný život klienta,
- naplní jeho osobní cíle,
- zachová přirozené sociální vazby a životní návyky

Pečovatelská služba je určena pro:
- osoby se sníženou soběstačností z důvodu: věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
- rodiny s dítětem/dětmi, trojčaty a vícerčaty,
- osoby, které bydlí v MČ Brno-sever, Obřany a Maloměřice, části Brno-střed, části Brna-Židenic.

Pečovatelské služby neposkytujeme:
- plně soběstačným osobám,
- osobám s infekčním či přenosným onemocněním,
- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci v nemocničním či psychiatrickém zařízení,
- osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách,
- osobám, které nebydlí v městských částech, pro které poskytujeme pečovatelské služby.

Zásady poskytované sociální služby:
- Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
- Informovanost zájemce o nabízené sociální službě
- Respektování vlastní volby klienta
- Dodržování práv a svobod klienta, zachování jeho důstojnosti
- Podpora zapojení klienta do běžného života společnosti
- Přistupování ke klientům jako k rovnocenným partnerům
- Individuální přístup ke klientům a poskytování služby dle osobních potřeb
- Podpora samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti klientů a nezbytná míra péče
- Vnímání osoby klienta ve všech souvislostech
- Spolupráce s rodinnými příslušníky

Pečovatelská služba je poskytována denně od 7:00 do 20:00 hod. Rozvoz obědů je realizován denně od 10:30 hod. do 13:30 hod.

Poskytované služby

Ceník úkonů pečovatelské služby

Zavedení služby

Ukončení služby

Formuláře a informace ke stažení

Kontakty