uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Kontakty

Bc. Kateřina Jílková vedoucí zařízení
(Po-Pá 6:30 – 15:00)
tel. 517 071 513
mob. 770 110 290
     
Bc. Iveta Maršálková  sociální pracovník
příjem žádostí, uzavírání smluv
tel. 517 071 515
mob. 776 628 088
     
Bc. Iveta Kvapilová ekonomka
(pokladní hodiny 
Po, St 8:00-10:00,
14:00-16:00, po
domluvě je možný
i jiný termín)
platby za stravu, úhrady vyúčtování
tel. 517 071 511 
     
Odlehčovací služby  pracovna personálu
(nepřetržitě)
tel. 517 071 517
mobil: 778 429 822 

Kontakty

Bc. Kateřina Jílková vedoucí
(Po-Pá 6:30 – 15:00)
tel. 517 071 513
mob. 770 110 290
     
Bc. Iveta Kvapilová ekonomka
(pokladní hodiny 
Po, St 8:00-10:00,
14:00-16:00, po
domluvě je možný
i jiný termín)
tel. 517 071 511
     

Mgr. Bernarda Vojáčková

Seznam ulic MČ Brno-sever, které spravuje p. Vojáčková ZDE.

sociální pracovnice
(Po-Pá 6:30-15:00)
tel. 517 071 514
     

Helena Magulová, DiS.

Seznam ulic MČ Brno-sever, které spravuje p. Magulová ZDE.

sociální pracovnice
(Po-Pá 6:30-15:00)
tel. 517 071 516 
     

Bc. Iveta Maršálková

Seznam ulic MČ Brno-sever, které spravuje p. Maršálková ZDE.

sociální pracovnice
(Po-Pá 6:30-15:00)
tel. 517 071 515
     

Středisko osobní hygieny

  tel. 517 071 518

Ukončení služby

(1) Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být podána písemně. Výpovědní doba pro výpověď Klientem činí 3 dny a počíná běžet následujícím dnem po předání výpovědi.

(2) Poskytovatel může vypovědět Smlouvu pokud:

a) došlo ke změně poměrů Klienta, zejména zdravotního stavu a Poskytovatel již není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny Klient potřebuje a požaduje.
b) Klient opakovaně (tj. alespoň dvakrát) porušil ustanovení této Smlouvy, či Domácího řádu a jiných vnitřních předpisů, a Poskytovatel vyčerpal všechny způsoby nápravy (zejména domluvu, písemné napomenutí). Opakovaným porušením Domácího řádu a jiných vnitřních předpisů se rozumí, když byl Klient na porušení pravidel písemně upozorněn v průběhu třiceti dnů předcházejícím tomuto porušení, vč. poučení o možnosti ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany Poskytovatele.
c) Klient zvlášť hrubým způsobem narušil chod zařízení. Za zvlášť hrubý způsob narušení chodu je považováno zejména fyzické napadení jiného Klienta nebo zaměstnance Poskytovatele, krádež v zařízení Poskytovatele, verbální či sexuální agresivita, vyhrožování fyzickým napadení, úmyslné poškozování zařízení Poskytovatele, nebo vytváření nepřátelského prostředí v zařízení.
d) Klient zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu Poskytovatele.
e) je Klient v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu nejméně 1 měsíc, tzn., že neuhradil sjednanou úhradu za příslušný kalendářní měsíc do konce následujícího kalendářního měsíce.

(3) Výpovědní doba pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) až e) činí 3 dny a počíná běžet následujícím dnem po předání výpovědi.

(4) Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to pouze v případě, kdy je zřejmé vzhledem ke všem okolnostem, že Klient nebude nebo nemůže již dále využívat poskytovaných služeb a zároveň Smlouvu nelze ukončit jinak. Závazek takto zaniká doručením výpovědi Klientovi.

(5) Při ukončení poskytování služby dojde mezi Poskytovatelem a klientem k vypořádání závazků.

Formuláře a informace ke stažení

 

 

Zavedení služby

Sociální pracovník Poskytovatele při prvním kontaktu se zájemcem ověřuje, zda zájemce patří do okruhu osob, kterým odlehčovací službu poskytuje.

Sociální pracovník Poskytovatele podá zájemci základní informace o službě (okruhu osob, kterým je služba poskytována a kterým naopak není určena; o poslání služby, cíli služby, principech a zásadách). Sociální pracovník Poskytovatele zjišťuje potřeby, očekávání a osobní cíle zájemce, tj. aktivně se zajímá o to, co zájemce od Poskytovatele potřebuje, jak konkrétně by pomoc od Poskytovatele měla vypadat, jaké služby zájemce očekává a v jakém rozsahu.

V případě, že sociální pracovník Poskytovatele dojde k závěru, že služba nemůže být zájemci poskytnuta, ukončí rozhovor a zájemci v rámci základního sociálního poradenství doporučí vhodnější druh sociální služby nebo jinou službu (zájemci jsou předány kontakty na sociální nebo jiné služby).

Pokud sociální pracovník Poskytovatele dojde k závěru, že služba může být zájemci poskytnuta, předá zájemci tyto materiály:

- formulář „Žádost o poskytnutí pobytové odlehčovací služby“
- formulář „Posudek o zdravotním stavu;“ tento formulář není požadován, pokud je klient umístěn v nemocnici nebo v LDN, jako náhrada je brána propouštěcí zpráva
- formulář „Souhlas se zpracováním údajů“
- Základní informace o odlehčovací službě

Pokud zájemce nedokáže předložené formuláře vyplnit sám, pomůže mu sociální pracovník Poskytovatele.

Po podání žádosti provede sociální pracovník Poskytovatele sociální šetření, nebo domluví termín sociálního šetření.

Pokud je to z organizačních důvodů možné, účastní se sociálního šetření i pracovník odlehčovací služby (pracovník v sociálních službách, nebo zdravotnický pracovník). Během sociálního šetření zjišťuje sociální pracovník Poskytovatele potřeby žadatele a vyhodnocuje jejich možné naplnění službami, které nabízí Poskytovatel. V případě, že sociální pracovník Poskytovatele dojde během sociálního šetření k závěru, že služba nemůže být žadateli poskytnuta, ukončí rozhovor a žadateli v rámci základního sociálního poradenství doporučí vhodnější druh sociální služby nebo jinou službu (zájemci jsou předány kontakty na sociální nebo jiné služby).

V případě, že sociální šetření neprobíhá v zařízení Poskytovatele, nabídne sociální pracovník Poskytovatele žadateli možnost prohlídky zařízení Poskytovatele, nebo mu zařízení prezentuje ve fotoalbu. Pokud sociální šetření probíhá u Poskytovatele, provede sociální pracovník Poskytovatele žadatele po zařízení.

Záznam ze sociálního šetření je podkladem pro sepsání Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby.

Během sociálního šetření seznámí sociální pracovník Poskytovatele žadatele:

- s rozsahem poskytování služeb,
- se způsobem poskytování služeb,
- s podmínkami pro uzavření smlouvy,
- s individuálním plánováním,
- s funkcí klíčového pracovníka, 
- s výší a způsobem úhrad,
- s výpovědními důvody a s podmínkami ukončení smlouvy,
- s možnostmi, jak si stěžovat na kvalitu a způsob poskytování služeb,
- se způsoby, jak řešit nouzové a havarijní situace vzniklé při poskytování péče.

Na konci sociálního šetření domluví sociální pracovník Poskytovatele se žadatelem datum nástupu. Nástup do zařízení probíhá od pondělí do čtvrtka od 6:30 do 14:00 hod., (po domluvě je možný i v jiný den a čas).

V den nástupu je se žadatelem sepsána Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby (dále jen Smlouva). Přílohou Smlouvy je ceník poskytovaných služeb a Domácí řád. Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Během poskytování odlehčovací služby lze Smlouvu kdykoliv rozšířit o další služby, které Poskytovatel nabízí, nebo zúžit o služby, které již klient nepožaduje. Změny Smlouvy se provádí písemným dodatkem.