uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Audit familyfriendlycommunity

Audit familyfriendlycommunityRodinná politika Jihomoravského kraje

 

 

 

 

 

Zapojili jsme se do auditu familyfriendlycommunity

Městská část se zapojila do pilotního projektu Jihomoravského kraje, který má za cíl zlepšit prorodinné klima, klima přátelské rodině v naší městské části, podpořit budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog.
Vedení naší městské části záleží na tom, aby se rodiny cítily dobře, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás situace všech věkových kategorií a potřeb obyvatel od novorozenců, přes předškoláky, školáky, studenty, pracující rodiny, babičky a dědečky, seniory či těch, kteří žijí sami, nebo těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.
V první fázi dojde k identifikaci všech subjektů, které se věnují práci s rodinami, tedy od malých dětí po seniory. Dále bude ustanovena pracovní skupina, která bude zahrnovat zástupce vedení městské části, rodičů, školek a škol, volnočasových aktivit, sportovního života, kultury, představitele církve, zástupce seniorů, hendikepovaných, neziskového sektoru či dopravy nebo podnikatelského sektoru.
V průběhu prvního roku dojde k několika seminářům pod vedením zkušeného mentora se znalostí ze zahraničí. Cílem těchto seminářů je identifikovat opatření, které zlepší prorodinné prostředí a mezigenerační soužití v naší městské části. Dále dojde k diskusi se všemi partnery a také k veřejnému projednání, následnému projednání v orgánech městské části. V následujících letech se budeme snažit jednotlivá schválená opatření naplňovat.
Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady. Chceme tak oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci se zapojením se do projektu. Pokud máte chuť se zapojit nebo sdělit nějaký nápad, prosím obraťte se na mě e-mailem nebo písemně.
Celý proces je tříletý a zahrnuje komunikaci se všemi subjekty, které pracují s rodinami, přípravu opatření pro zlepšení situace rodin, projednání orgány obce až k vlastní realizaci navržených opatření. O všech krocích v rámci tohoto procesu vás budeme pravidelně informovat na stránkách Severníku a také webových stránkách městské části.
Naše městská část je tak jednou z deseti obcí Jihomoravského kraje, v které bude tento pilotní projekt realizován. Více se ocelém projektu dočtete na www.rodinnapolitika.cz.

Petr Hladík, místostarosta 

family friendly

Audit familyfriendlycommunity

HISTORIE
Na základě iniciativy a z pověření bývalého Spolkového ministerstva pro sociální zabezpečení, generační politiku a ochranu spotřebitele byl v roce 2002 v Rakousku vyvinut audit familienfreundlichegemeinde (audit obec přátelská rodině), který byl v následujících letech vědecky rozpracován a ověřen v praxi.

Společnost Familie & Beruf Management GmbH audit modifikovala pro realizaci v jiných evropských zemích pod názvem audit familyfriendlycommunity (audit obec přátelská rodině).

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 30. 4. 2015 schválilo Licenční smlouvu auditu familyfriendlycommunity a tím jeho pilotní realizaci v Jihomoravském kraji. Realizace auditu vychází z Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019, kde je zakotvena v Prioritě 5, Opatření 5.1 na podporu tvorby pro-rodinných opatření na úrovni obcí, Aktivitě 5.1.5. Podpora auditu familyfriendlycommunity. Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje v budování prostředí, které má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin.

Rada městské části Brno-sever dne 12.11.2015 jednomyslně schválila zapojení městské části Brno-sever do pilotního projektu „Audit familyfriendlycommunity.

CÍL
Cílem auditu familyfriendlycommunity je podpořit pro-rodinné klima v obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Atraktivita obce má pozitivní dopad na hodnocení obce jako ekonomického aktéra, dále na rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic a ekonomických aktivit zaměstnavatelů, na demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování občanské společnosti.

VÝZNAM AUDITU
Rodina je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Představuje totiž záruku udržitelného rozvoje společnosti zejména po stránce ekonomické a sociální, ale i kulturní, výchovné či emocionální. Cílem rodinné politiky je zejména ocenit přínos, který rodina pro společnost představuje. Rodina je však zároveň záležitostí soukromou, proto rodinná politika podporuje rodinu za současného respektování její přirozené autonomie.

Pro provedení auditu familyfriendlycommunity se v obci vytváří projektová skupina.

Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat, konzultace. Doslovný český překlad používaného anglického názvu audit familyfriendlycommunity je audit rodině-přátelská-obec, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny.

Přínosy auditu pro obec:
• zpracování přehledu existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší generaci,
• aktivizace veřejnosti a systematický rozvoj existujících opatření na základě osvědčeného know-how,
• zapojení všech subjektů a občanů, jež mají zájem o budování pro-rodinného klimatu v obci,
• zaváděná opatření budou odpovídat poptávce a budou v souladu s udržitelným rozvojem obce,
• zájem mladých rodin o život v obci jako prevence vymírání a stárnutí obce,
• zvýšení atraktivity obce.

STRUKTURA AUDITU
V rámci auditního procesu je popsána aktuální podoba existujících pro-rodinných opatření. Následuje analýza individuálních možností rozvoje obce, tak aby zohledňovaly potřeby všech generací. Klíčová jsou následující životní období:
1. Těhotenství a narození dítěte
2. Rodina s kojencem
3. Malé dítě do 3 let
4. Dítě v mateřské škole
5. Dítě školního věku
6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
8. Senioři/ky
V každém životním období je potřeba brát ohled na osoby se zvláštními potřebami, imigranty a osoby v sociálně obtížných situacích.

Všem zástupcům zájmových skupin, které se zabývají problematikou rodinné politiky na městské části Brno-sever, bude na workshopu představen projekt auditu familyfriendlycommunity.
Pro provedení auditu familyfriendlycommunity bude vytvořena projektová skupina, která během svého prvního workshopu zanalyzuje a systematizuje prorodinná opatření a aktivity tzv. „současný stav“. Poté proběhne tzv. plánovací workshop ke stanovení skutečných a reálných požadavků a z nich odvozeného tzv. plánovaného stavu. Přitom budou definovány konkrétní oblasti, ve kterých se sleduje, zda je úroveň prorodinných opatření dostatečná, nebo co by si zástupci pro jednotlivé životní fáze přáli zlepšit. Následně budou všichni zástupci zájmových skupin, zabývající se problematikou rodinné politiky, na městské části Brno-sever seznámeni s plánem navržených opatření. Po uskutečnění workshopu bude plán navržených opatření předložen volenému orgánu obce. Volený orgán obce závazně rozhodne, která z navržených opatření budu v průběhu dalších tří let zavedena.

Auditní proces podporuje obec v následujících aktivitách:
• zpracování analýzy existujících prorodinných opatření – analýza „současného stavu“,
• ve spolupráci s veřejností výběr opatření, která by uspokojovala stávající potřeby,
• formulace a realizace konkrétních opatření – stanovení žádoucího stavu - „plánovaného stavu“.


Kontaktní osoba MČ Brno-sever:
Mgr. Petr Hladík, místostarosta
tel.: 545 542 204, 731 402 618
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Pověřená osoba MČ Brno-sever:
Mgr. Petra Kuchárová, DiS.
tel.: 545 542 263, 723 598 212
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


O všech krocích v rámci tohoto procesu Vás budeme pravidelně informovat na stránkách Severníku a také webových stránkách městské části.

Fotografie z 1. workshopu

IMG 2495IMG 2491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE.

Sdělte nám Vaše podněty

Milí občané,

městská část Brno-sever se zapojila do auditu familyfriendlycommunity.

Cílem auditu je vytvořit v naší městské části přívětivé prorodinné prostředí. Při jeho tvorbě chceme vyjít z potřeb našich občanů. Proto si Vás touto cestou dovolujeme požádat o spolupráci. Rádi bychom znali Vaše podněty, myšlenky či nápady na prorodinná opatření.

Opatřením je myšlena např. úprava okolí, mezigenerační akce, činnost, služba, renovace a mnohé další. I malé opatření může přispět ke spokojenému soužití rodin v naší městské části.

Opatření můžete popsat obecně nebo dle životních fází, do kterých je dělí audit familyfriendlycommunity (těhotenství a narození dítěte, rodina s kojencem, malé dítě do 3 let, dítě v mateřské škole, dítě školního věku, mladý člověk v procesu vzdělávání, období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata), senioři). Navrhněte například zlepšení týkající se trávení volného času, vzhledu nebo prostředí městské části.

Své myšlenky, nápady či podněty zasílejte prosím e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu úřadu (Bratislavská 70, 601 47 Brno). Rádi uvítáme také podněty a nápady našich nejmenších ztvárněné libovolnou výtvarnou technikou.

Děkujeme všem, kteří se zapojí a přispějí svými nápady. Každý podnět je pro nás důležitý.

Petra Kuchárová, osoba pověřená auditem familyfiendlycommunity

Brno-sever očima dětí

Městská část Brno-sever se zapojila do auditu familyfriendlycommunity. Cílem auditu je v naší městské části vytvářet přívětivé prorodinné prostředí. Dovolujeme si požádat také Vás o vyjádření myšlenek, nakreslení nápadů, sdělení podnětů, jak by měla vypadat městská část Brno-sever.

KATEGORIE A
Mateřské školy a 1. stupeň základní školy, školní družiny
Výtvarná technika je volná (pastel, olej, koláž, tužka, kvaš, uhel, tempera atd.)

KATEGORIE B
2. stupeň základní školy
Literární technika je volná (esej, úvaha, povídka, příběh, báseň, komiks atd.).

Každá práce musí být označena jménem a příjmením autora, věkem autora, adresou školy, zájem (ano-ne) o případnou účast na výstavě v GALERII POLIKLINIKA na Halasově náměstí v Brně na Lesné.

Práce zašlete do 31. 5. 2016 na ÚMČ Brno-sever, Odbor školství a kultury, Bratislavská 70, Brno, 601 47.

Pro případné dotazy prosím kontaktujte na tel.: 545 542 263 paní P. Kuchárovou nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme a těšíme se na Vaše práce


Petra Kuchárová, osoba pověřená auditem familyfriendlycommunity

Plakát

affc plakat

1. workshop projektové skupiny - 18. 5. 2016

Ve středu 18. května se v zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever sešla projektová skupina na 1. pracovním setkání – workshopu v rámci auditu familyfriendlycommunity. Místostarosta Petr Hladík zahájil setkání a přivítal přítomné členy projektové skupiny.
Členové skupiny následně zmapovali přehled prorodinných aktivit a opatření v naší městské části v rámci životních fází, které zde přispívají k pozitivnímu dopadu na rodinné soužití.
Během diskuse projektové skupiny vyplynuly nové návrhy a nápady na směřování rodinné politiky na Brno-severu. Z diskuse bylo patrné, že nejdůležitější na auditu není získání certifikátu, ale vzájemné naslouchání, dialog a diskuse.
Pokud máte chuť přispět nápadem, myšlenkou pro budoucí rozvoj rodinné politiky na Brno-severu, pište: na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo zašlete svoje vyjádření dopisem na adresu: ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno.
O dalších krocích vás budeme pravidelně informovat v dalších číslech Severníku a na našich webových stránkách. Více informací o projektu se dočtete na www.auditfamilyfriendlycommunity.cz a www.rodinnapolitika.cz.

Petra Kuchárová, osoba pověřená auditem familyfriendlycommunity

affc projekt s 2affc projekt s 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE. 

 Setkání projektové skupiny - 8. 6. 2016

Ve středu dne 8. června 2016 se konalo další pracovní setkání projektové skupiny auditu familyfriendly community. Červnové setkání navázalo na „hodnotící“ květnový workshop, na kterém projektová skupina zmapovala přehled prorodinných opatření a aktivit naší městské části v rámci jednotlivých životních situací. Workshop spolumoderovala paní Gabriela Vybíralová, poradkyně pro audit familyfriendlycommunity na Brně-severu.
Projektová skupina pracovala s návrhy obdrženými od občanů naší městské části. Svými nápady a podněty přispěly také děti z mateřských a základních škol. Žáci z druhého stupně ZŠ psali povídky, příběhy a také tvořili velmi povedené komiksy. Děti z prvního stupně ZŠ a mateřských škol svá přání vyjádřily různými výtvarnými technikami. Pro představu pár dětských námětů: cyklostezka, kino přímo ve škole, multigenerační projekt DIVADLO: propojení celoživotního moudra seniorů s dětskou fantazií v prostorách kulturního domu Musilka, dětská hřiště, bazény, prázdninový ostrov, čistý vzduch pro maminku, domečky na stromě, rozkvetlé parky, více recyklačních kontejnerů, muzeum lodí, čistota a bezpečnost v ulicích, přístroj na dešťovou vodu, který by ji zpracovával na vodu pitnou, školní bufet, vesmírné centrum, nezničitelné lavičky, aby se lidé na sebe usmívali a měli šťastné děti.
Projektová skupina připraví souhrn navrhovaných opatření, která budou zpracována a stanou se podkladem jednání Rady městské části Brno-sever. O dalším vývoji vás budeme informovat v dalších číslech Severníku a na našich webových stránkách.

Petra Kuchárová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever

audit ffc setkani

 Fotografie z workshopu projektové skupiny - 7. 9. 2016

audit ffc 7 9 16 2

audit ffc 7 9 16 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE.

Audit familyfriendlycommunity aneb Jak se radnice ozývá, když se na ni volá

"Jak by mělo vypadat okolí, ve kterém žiješ?"

"Chci, aby zde byly nezničitelné lavičky…" "Mohlo by tu být vesmírné centrum…" "Chci, aby se na sebe lidi usmívali a aby všichni byli šťastní…" "Líbilo by se mi, kdyby všude kvetly kytky…"

Možná jste si v některé z brněnských tramvají všimli dětských obrázků s vesmírnou stanicí, rozkvetlými stromy a šťastnými lidmi. Ne, není to náhoda. Tyto obrázky vznikly jako reakce dětí na podnět auditu, který v uplynulém roce probíhal v Brně-sever a jeho hlavní část byla ukončena schválením významných prorodinných priorit v zářijovém zastupitelstvu MČ Brno-sever. Ale začněme pěkně popořádku.

Většina z nás má slovo audit spojené s procesem ověřování, zda v některé z veřejných institucí nedochází k zpronevěře financí a většinou (s trochou ironie) je vše v pořádku a nikde nejsou nalezena žádná pochybení. Po zprávě o takovém dokonalém auditu však zůstává jakási pachuť k veřejným institucím a jejich fungování. Audit, pochází z latinského slovesa "audire", jehož význam je "slyšet" a "naslouchat". Auditní proces, který proběhl v MČ Brno-sever, měl však za cíl jiný výsledek. Nechtěli jsme zjišťovat, jak nám to tu skvěle funguje a jak dokonalé místo k životu kolem sebe máme. Chtěli jsme víc, chtěli jsme totiž zjistit, jaké potřeby mají lidé ve všech svých životních obdobích a s jakými nešvary se potýkají rodiny žijící v naší městské části. Chtěli jsme lidem naslouchat.

Jak to fungovalo?

Jihomoravský kraj nabídl obcím účast v tomto projektu, jehož cílem bylo rozvíjet mezigenerační dialog a celkově podpořit budování rodinných vztahů. Projekt k nám přišel ze zahraničí, kde nějakou dobu již existuje a jsou s ním velmi dobré zkušenosti. Protože nás skutečně zajímá, zda se obyvatelé cítí ve svém prostředí dobře, postupně jsme se zaměřili na zjišťování potřeb různých skupin, a to: novorozenců, předškoláků, školáků, studentů, pracujících, babiček a dědečků, případně těch, kteří se o někoho starají, a nebo sami potřebují péči. Oslovili jsme zástupce různých organizací, které se věnují těmto skupinám (ať již z neziskového prostoru, vzdělávacích institucí, sociálních služeb apod.) a zrealizovali větší workshop, kde měl každý možnost se vyjádřit. Zazněly zde informace o tom, co lidé potřebují, co by uvítali a co je potřeba akutně zlepšit. Po tomto workshopu vznikla projektová skupina, která se pravidelně scházela a vyhodnocovala výsledky z workshopu, až nakonec vznikl výstup priorit - opatření, která budou realizována v průběhu následujících dvou let. Opatření oficiálně schválilo zastupitelstvo MČ Brno-sever a budou předloženy certifikační komisi Jihomoravského kraje, díky čemuž naše městská část získá certifikát "Family friendly". Jsme hrdí, že se nám podaří tento certifikát získat. Jsme zároveň zatím jediná městská část v Brně, která se do tohoto auditu zapojila, takže můžeme bez nadsázky prohlásit, že jsme jediná brněnská "family friendly městská část"!

Po čem tedy lidé touží?

Asi se ptáte, co bylo tím výstupem a jak se to konkrétně dotkne života v naší městské části. Zde je stručný přehled:
a. Koordinace komunikace mezi školou a rodiči
Zjistili jsme, že by rodiče uvítali, aby s nimi některé školy lépe komunikovaly a používaly k tomu i moderní nástroje jako email a sociální sítě. Aby škola nabízela např. newslettery ze svých akcí a zkrátka aby v dnešní době byla prezentace a komunikace školy modernější…tak jak jsme zvyklí odjinud. MČ se nemůže vměšovat do komunikace mezi školou a žákem / rodiči, proto oslovíme vedení našich škol a s tímto závěrem je seznámíme.
b. Zřízení mezigeneračního centra (Family a Senior Point, vzdělávání, přednášky, workshopy); Vzdělávání pro rodiče - kurzy
Každý kdo vychovává dítě, kdo o někoho pečuje nebo prožívá období podzimu svého života, občas hledá nejen virtuální prostor pro sdílení, ale potřebuje i skutečně existující místo, kde může získat informace, setkat se s jinými podobnými lidmi, odpočinout si, třeba si i zacvičit…zkrátka vstoupit do komunity a sdílet se. MČ Brno-sever zahajuje zřízení mezigeneračního centra, které bude umístěno v budově na Okružní a bude sloužit přesně těmto účelům. Po rekonstrukci polikliniky na Lesné zde bude zřízen dětský koutek.
c. Vytvoření portálu organizací, spolků na MČ Brno-sever a vznik nových rubrik v Severníku
Chcete umístit své dítě do sportovního oddílu v blízkosti Vašeho bydliště, ale nemáte představu, kolik různých organizací zde v působí? Líbilo by se Vám zastřešení informací o různých organizací např. na jednom webu?
Abychom lépe zpřístupnili různé možnosti využití volného času, usilujeme o to, aby vznikl právě takový web, kde naleznete kontakty a zprávy o činnostech sportovních organizací v MČ Brno-sever.
V Severníku dáme větší prostor spolkům a volnočasovým organizacím a vytvoříme rubriky pro jejich prezentaci
d. Referent pro rodinnou politiku
Aby městská část všechny tyto potřeby rodinné politiky reflektovala měla by přijmout kvalifikovaného pracovníka, který bude na realizaci Auditu familyfriendlycommunity dohlížet. Nový pracovník by měl zároveň spolupracovat na vytvoření tzv. vnitřní metodiky pro MČ Brno-sever, v níž se budou nacházet další důležité výstupy vycházející z Auditu familyfriendlycommunity

Těším se na to, že výsledky Auditu familyfriendlycommunity ponesou v naší městské části dobré ovoce a přispějí ke spokojenějšímu životu nás všech. Dobrovolníkům z projektové skupiny Auditu familyfriendlycommunity tímto děkuji za jejich čas, entusiasmus a ochotu pomoci dobré věci. A pamatujme na jednu věc, kterou můžeme změnit okamžitě a všichni – více se na sebe usmívejme, neboť je to pro náš spokojený život cennější než kdybychom vybudovali třeba celou vesmírnou stanici.

Miriam Kolářová, místostarostka

Výstava na poliklinice: Brno-sever očima dětí

V prosinci můžete na výstavních panelech na poliklinice na Halasově náměstí zhlédnout práce vytvořené v rámci projektu Brno-sever očima dětí, který byl součástí auditu familyfriendlycommunity v naší městské části.
Cílem auditu je v naší městské části vytvářet přívětivé prorodinné prostředí. Děti z mateřských a základních škol Brna-severu proto výtvarnou formou ztvárňovaly své představy, jak by měla městská část vypadat. 
První část výtvorů byla vystavena během měsíce října v galerijní tramvaji DPMB, na poliklinice se tak nyní můžete seznámit s těmi ostatními. 

bs ocima deti 2bs ocima deti 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE. 

Webový portál organizací a spolků

Jedním z přijatých opatření auditu familyfriendlycommunity je vytvoření portálu organizací a spolků působících v naší městské části Brno-sever. Příprava portálu probíhá ve spolupráci s Mendelovou Univerzitou Brno.

V posledních měsících studenti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pracovali na mapování dětských hřišť v městské části Brno-sever. Studenti v rámci předmětu Geografické informační systémy měli za úkol zmapovat například počet laviček, otevírací dobu hřišť a podobně. Skupinky studentů poté s pomocí mobilní aplikace GISELLA od firmy Envipartner prošly všechna dětská hřiště, která jsou ve správě městské části.

V současné době je vytvořen model databáze, která bude obsahovat všechny informace. Pomocí moderních technologií pak budou hřiště zobrazována v interaktivní online mapě. Přínosem tohoto projektu je nejen praktická výuka studenta v terénu, ale také monitoring polohy, stavu a rozmanitosti dětských hřišť.

Jaromír Landa, Mendelova univerzita v Brně

Brno-sever obdrží prestižní certifikát za prorodinnou politiku

V květnu přijede do Brna rakouská ministryně Sophie Karmasin a předá městské části Brno-sever certifikát s názvem Family friendly community. Ten umožňuje městské části používat logo Family friendly community, kterým se oceňuje dobrá práce v oblasti rodinné politiky a zvyšuje tak její prestiž.
Pro občany MČ Brno-sever to znamená, že radnice uskutečňuje opatření, která reflektují potřeby rodin a různých dotazovaných skupin obyvatelstva. Brno-sever je první městskou částí v Brně, která se zapojila do Family Friendly auditu, což je analytický hodnotící nástroj, který sleduje, jak moc je obec přátelským místem pro rodiny. Mezinárodní audit je zaštiťován Jihomoravským krajem a původně pochází z Rakouska.
Musíme znát potřeby novorozenců, předškoláků, školáků, studentů, pracujících, seniorů a dalších skupin ve společnosti, proto jsme uskutečnili workshop, ze kterého vznikl výstup opatření, která budeme uskutečňovat. Na zpracovávání výsledků z workshopu se také podílela projektová skupina složená z dobrovolníků.
Mezi hlavní priority MČ Brno-sever patří:
1. Koordinace komunikace mezi školou a rodiči
2. Zřízení mezigeneračního centra se vzdělávací nabídkou (Family a Senior Point), dětské koutky
3. Vytvoření jednotného webového portálu zájmových organizací a spolků působících v MČ Brno-sever, případně i vznik aplikace se seznamem potřebných míst pro rodiny s dětmi
4. Zřídit místo pro referenta pro rodinnou politiku, který bude dohlížet na uskutečňování opatření a zpracuje vnitřní metodiku pro směřování rodinné politiky v MČ Brno-sever. V této metodice se budou nacházet i další opatření, která vyplývají z provedeného auditu.
Na realizaci uvedených opatření intenzívně pracujeme – Family point a Senior point bude umístěn v nově rekonstruovaném Společenském centru na ulici Okružní na Lesné. Rovněž spolupracujeme s Mendlovou univerzitou, která v rámci semináře informatiky mapuje seznamy potřebných míst pro rodiny s dětmi. Věřím tedy, že výsledky auditu přispějí ke spokojenějšímu životu obyvatel.

Miriam Kolářová, místostarostka

Brno-sever převzalo certifikát auditu familyfriendlycommunity

audit ffc certifikat 2

audit ffc certifikat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V podvečerních hodinách 18. května se zástupci sedmi jihomoravských obcí včetně Brna-sever zúčastnili slavnostního předávání certifikátu auditu familyfriendlycommunity v Löw-Beerově vile, a bylo tak odměněno jejich téměř dvouleté úsilí o rozvoj v oblasti rodinné politiky. Na úvod večera také krátce pohovořily zástupkyně rakouského ministerstva pro rodinu a mládež, kde tento projekt vznikl, a ocenili dobrou spolupráci s Jihomoravským krajem, který je v rámci Evropské unie vůbec prvním subjektem, který získal licenci, a může tedy tyto certifikáty jednotlivým obcím v kraji udělovat.

Cílem auditu je pomáhat při vytváření přívětivého prostředí pro rodiny. „Nejde přitom o nějaké abstraktní papírování, ale o rozšíření podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje v jejich úsilí o zlepšování podmínek života rodin. Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě analýzy sama zvolí a se souhlasem obecní samosprávy následně uskutečňuje,“ uvedl starosta naší městské části Martin Maleček, tentokrát v roli náměstka hejtmana. A právě z jeho rukou přebírala ocenění za Brno-sever místostarostka Miriam Kolářová, která má tuto agendu rodinné politiky ve své gesci a dohlíží také na vlastní realizaci konkrétních opatření.

Ostatní obce a města do výčtu oněch sedmi statečných jsou Boskovice, Hodonín, Moravany (okres Brno-venkov), Moravský Krumlov, Slavkov u Brna a Vilémovice. Právě těmto a Brnu-sever byl udělen takzvaný základní certifikát, který dosvědčuje skutečnost, že obec zahájila proces auditu a stanovila další cíle a opatření k rozvoji obecní rodinné politiky. Současně s tímto certifikátem získává obec právo používat evropskou značku audit familyfriendlycommunity v rámci svých public relations, na publikace, vlastní produkty nebo při komunikaci s dalšími subjekty. Certifikát má platnost po dobu tří let.

Těší nás i to, že aktuálně se k auditu přihlásilo dalších 9 obcí Jihomoravského kraje. Věříme, že tento projekt pomůže právě oceněným i všem budoucím obcím zavádět další účelná pro-rodinná opatření, která jsou přínosná a potřebná.

Více o projektu se dozvíte na webových stránkách www.auditfamilyfriendlycommunity.cz.

Jan Priessnitz, referent pro rodinnou politiku ÚMČ Brno-sever

Family Point a Senior Point na Okružní 21

Podrobnosti o Family Pointu a Senior Pointu na Okružní 21 naleznete www.labyrintbrno.cz.

seniorpoint

familypoint

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Labyrint Brno

labyrintUž patnáct let působí v naší městské části nezisková organizace Labyrint Brno. Od roku 2002 pořádá mimoškolní aktivity pro sluchově postižené děti, které chodí do speciální školy na Šrámkově ulici na Lesné.
Největší úspěch má od začátku až dodnes mimoškolní kroužek s programem tematických workshopů a poznávacích exkurzí. V rámci kroužku navštěvujeme s dětmi různá zajímavá místa ve městě i okolí a umožňujeme jim tak bezprostřední poznání nových prostředí a situací, pochopení nových pojmů a obohacení slovní zásoby v českém i ve znakovém jazyce.
Co slyšícímu dítěti můžete vysvětlit slovy, to je lepší neslyšícímu dítěti ukázat. Stále vzpomínáme na exkurzi do hasičského sboru, kde jsme zažili nástup hasičů do akce, na návštěvy knihařství, pekařství, kovářství, tiskárny a továrny na balóny, na exkurzi do zákulisí Janáčkova divadla, na letiště, do studia České televize a do trolejbusové vozovny, na ukázku výcviku vodicích psů, návštěvu zvířecí farmy nebo lamacentra, na kurz vaření a mnoho dalších atraktivních exkurzí a programů a jsme vděčni všem, kdo nám takové exkurze umožnili.
Věnujeme se také tvorbě speciálních vzdělávacích materiálů pro neslyšící děti. Vydali jsme tři DVD s pohádkami v českém znakovém jazyce pro nejmenší neslyšící děti a s podporou EU-fondů jsme natočili několik krátkých hraných filmů s neslyšícími dětmi v hlavních rolích. S filmem Holoubci jsme se dokonce v roce 2012 zúčastnili Mezinárodního filmového festivalu v Reykjavíku a tři krátké filmy vytvořené v rámci projektu Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky se 1. června 2015 promítaly na 55. Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
www.labyrintbrno.cz, www.filmyproneslysicideti.cz

Labyrint Brno, z.s.

labyrint1

Děti z kroužku pozorují, jak ve vodě rozkvétají květy z papíru

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Kolpingova rodina Soběšice

kolpingKolpingova rodina Soběšice vznikla v roce 2004. Zastřešující organizací je Kolpingovo dílo ČR, působící již od roku 1992. Po celou dobu svého působení KR Soběšice pořádá akce především pro děti, mládež a rodiny s dětmi.
Do celoroční činnosti patří zapojení do akce Charity Tříkrálová sbírka na počátku roku, kroužek náboženství, jarní víkendový pobyt pro děti a mládež, návštěvy kulturních akcí, táborové ohně na zahájení a ukončení školního roku, postní a adventní duchovní obnova, v neposlední řadě společenský večer, který pořádáme po Velikonocích.
Pro naši činnost využíváme klubovnu v klášteře sester klarisek v Soběšicích. Využíváme rovněž suterén kláštera k uschování sportovního a výtvarného materiálu. Dále si příležitostně pronajímáme sál v kulturním domě.
Vyvrcholením našich aktivit jsou letní dětské tábory. Tábory byly pořádány již před vznikem KR Soběšice. V roce 2017 se uskuteční 27. ročník našich táborů. Máme zkušené vedoucí (někteří jsou absolventi školení Kolpingova díla ČR s akreditací MŠMT pro hlavní vedoucí, kurzu první pomoci ČČK a instruktorského kurzu pro lanové aktivity), kteří zajišťují dětem bohatý program. Pod záštitou Kolpingova díla je tábor realizován 12 let, vytvořila se tak větší skupina pravidelných účastníků. Aktivity se zaměřují na rozvoj vědomostí, dovedností, mezilidských vztahů a fyzické zdatnosti. Tábor má křesťanskou tématiku a bývá zde přítomen kněz. Vedle sportovního a společenského rozvoje dětí je zde tedy možnost pro formaci k základním křesťanským hodnotám. Na realizaci projektu se podílí asi 20 dobrovolníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a pracují bez nároku na odměnu.

Kolpingova rodina Soběšice
Weissova 22, 644 00 Brno
tel.: 541 238 607, mob.: 603 423 620
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kolping2

kolping1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Univerzitní mateřská škola Hrášek

hrasekJiž bezmála čtyři a půl roku úspěšně pracuje Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně, kterou tato univerzita vybudovala v letech 2012 až 2013. Provoz mateřské školy byl zahájen dne 4. února 2013.
Univerzitní mateřská škola Hrášek (UMŠ) je příkladem nestátní, tzv. firemní mateřské školy, vybudované jako jedné z prvních s využitím podpory Evropské unie. Tvoří jeden z hlavních výstupů projektu Rodina a práce: PROČ NE?, řešeného Mendelovou univerzitou v Brně ((MENDELU) v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti podpory 4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Hlavním cílem projektu bylo předcházet diskriminaci na základě pohlaví a uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU. Tento cíl byl naplňován v rámci klíčových aktivit, z nichž nejvýznamnější byla právě ta, jejímž výstupem byl vznik UMŠ Hrášek. Vedle zdrojů EU další významnou podporu pro vznik UMŠ poskytl Jihomoravský kraj, jakož i samotná MENDELU.
UMŠ je organizačně uspořádána jako samostatná školská právnická osoba, zřízená MENDELU, a je řádně registrována v rejstříku škol a školských zařízení. Z toho mimo jiné vyplývá, že musí splňovat veškerá přísná kritéria kladená na vzdělávací proces, hygienické podmínky, stravování dětí apod., jež jsou v českém prostředí na zařízení tohoto typu kladena. Škola mj. v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. podléhá kontrolám České školní inspekce. To je zárukou dosažení vysoké kvality vzdělávacího procesu a dalších aktivit dětí v UMŠ.
Jako školská právnická osoba je UMŠ ekonomicky nezávislá na svém zřizovateli, tj. MENDELU. Její provoz je financován ze dvou zdrojů: z příspěvků rodičů na vzdělávání dětí (aktuálně 2850 Kč na dítě a měsíc) a z dotace poskytované Jihomoravským krajem.
Mateřská škola se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v areálu kolejí J. A. Komenského na ulici Kohoutova č. 11, v pěkném a zdravém přírodním prostředí, v severovýchodní části města Brna, v městské části Husovice.
Škola je umístěna v přízemí dvoupodlažní budovy. Má dvě prostorné třídy a ostatní místnosti, potřebné k zajištění celodenního provozu. Děti se stravují ve škole, kde je zřízena výdejna stravy, jež je zajišťována dovážením ze ŠJ Horní 16 v Brně.
Kolem budovy školy jsou prostranství s parkem s dostatkem prvků zeleně a hřiště pro sportovní a míčové hry. Vyčleněná část parkového prostranství slouží výhradně pro účely UMŠ, k pobytu dětí venku. Venkovní úsek je vybaven pískovištěm, bezpečným typem laviček, různým náčiním, pomůckami a doplňky a poskytuje dostatek možností pro pohybové činnosti a herní aktivity. K vycházkám slouží i nejbližší okolí školy, upravená i přírodní krajina se stráněmi, řekou Svitavou a okolními zahradami v městské části Husovice. Blízký kontakt s okolní přírodou, se jistě příznivě odráží na zdravotním stavu dětí.
Mateřská škola je členěna na dvě třídy po 20 dětech – celková kapacita je stanovena na 40 dětí. Pedagogickou činnost zajišťují 3 učitelky a ředitelka UMŠ. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami. Věkové složení tříd je heterogenní od 3 let do předškolního věku.
Provoz školy je od pondělí do pátku v době od 06:45 do 16:30 hod.
Režim dne je uspořádán tak, aby umožňoval pružnost a přizpůsobení činností individualitám dětí a uspokojoval jejich potřeby. Dětem zajišťujeme prostředí, které jim poskytuje klidné a bezpečné zázemí a v rámci možností i dostatečné soukromí. V UMŠ probíhají zájmové kroužky.
Vzdělávací proces v UMŠ v současnosti probíhá dle Školního vzdělávacího programu „Hrášek objevuje svět“. Vzdělávací program je zpracován na tři roky jako otevřený dokument, umožňující kdykoliv jej rozšiřovat a doplňovat podle konkrétní situace a potřeb dětí. Pedagogové se při jeho realizaci zaměřují na rozvoj klíčových kompetencí jako souborů předpokládaných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého jedince. Při vzdělávání jsou využívány progresivní formy a metody, které jsou pro děti přijatelné, zajímavé a nenásilnou formou je připravují na školu i pro život. Škola úzce spolupracuje s rodiči dětí.
Univerzitní mateřská škola je určena primárně ke vzdělávání dětí zaměstnanců a studentů MENDELU, volná místa jsou však poskytována dětem rodičů z řad široké veřejnosti. I v současnosti mohou proto zájemci o umístění dětí v UMŠ Hrášek v nadcházejícím školním roce 2017/2018 kontaktovat ředitelku školy Věru Šohajovou (telefon: 545 128 355, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Podrobnější informace o UMŠ jsou uvedeny na webové stránce www.hrasekms.cz.
Uplynulé období činnosti UMŠ Hrášek lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Svědčí o tom nejen kladné výsledky různých kontrol, spokojenost rodičů, ale především cca 150 dětí, které školu za dobu její dosavadní existence navštěvovaly či navštěvují. Zajisté i díky zřízení UMŠ Hrášek a její vysoce kvalitní činnosti získala Mendelova univerzita v Brně v roce 2013 certifikát „Společnost přátelská rodině".

MENDELU

hrasek2

hrasek1