uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

079

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany

4

Základní informace k životní situaci

O vyhrazené parkovací stání v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště si může požádat firma. Občanům se z důvodu nedostatku parkovacích míst na území MČ Brno-sever vyhrazená parkovací stání nepovolují. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Majitel firmy, jednatel.

Pověřená osoba na základě plné moci.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je podání žádosti (vzor žádosti na internetových stránkách ÚMČ Brno-sever).

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Den podání žádosti je současně datem zahájení řízení.

8

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, komunikační oddělení, Kounicova 67 - řeší vyhrazená parkovací místa na komunikacích II., III. třídy a na místních komunikacích patřících do základního komunikačního systému(zjednodušeně tzv. komunikace s MHD).Na ostatních místních komunikacích - Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, Brno

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

-    Magistrát města Brna, Kounicova 67, Odbor dopravy III. poschodí, p.Telčáková, tel. 542 174 228, fax 542 174 211. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8,00 hod do 17,00 hod, pátek od 8,00 hod do 12,00 hod

-    Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, odd. komunikací, IS a vod.hospodářství, 3.patro, dveře č. 49, Ing. Sukupová tel: 545 542 249 v  úřední dny Po, St   8,00 – 17,00 hodin.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

pro firmu:

-   Nájemní smlouva na nebytové prostory nebo výpis z katastru

-   Živnostenský list nebo Výpis z obchodního rejstříku

-   Orientační plánek s požadovaným místem pro parkování

-   5x odsouhlasenou situaci dopravního značení včetně stanovení dopravního značení. (Souhlas vydává Policie ČR DI, Renčova 38, Brno a MMB OD Kounicova 67, Brno).

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti o vyhrazené parkovací stání je k dispozici na Odboru dopravy Magistrátu města Brna a na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích. Místní poplatky dle vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2011 o místních poplatcích - uplatňuje městská část ve výši 30.000,- Kč za 1 parkovací místo/rok.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů od zahájení řízení.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a; MMB OD Kounicova 67; Policie ČR DI, Renčova 38, Brno

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

18

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích. Vyhláška statutárního města Brna č. 20/2011 o místních poplatcích

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání ke OD MMB, Kounicova 67, Brno, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ÚMČ Brno-sever.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

V úředních dnech Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod, kancelář č. 49, Ing. Sukupová tel: 545 542 249.

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Ing. Vlastimil Šindler – vedoucí odboru

26

Kontaktní osoba

Ing. Sukupová, tel: 545 542 249

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře: