uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

078

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany

4

Základní informace k životní situaci

O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan těžce životně postižený s průkazem ZTP/P, ZTP, Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve městě Brně, zákonný zástupce, opatrovník, pověřená osoba na základě plné moci.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je podání žádosti (vzor žádosti na internetových stránkách ÚMČ Brno-sever) a zdravotní postižení občana, které odůvodňuje přiznání průkazu ZTP, ZTP/P, dále vlastnictví motorového vozidla, kdy držitelem je buď žadatel nebo osoba jemu blízká.

Metodika k udělování souhlasu za vlastníka místní komunikace k žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace v případě zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením - držitele průkazů ZTP a ZTP/P

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datem odevzdání žádosti je současně datem zahájení řízení

8

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, komunikační oddělení, Kounicova 67- řeší vyhrazená parkovací místa na komunikacích II., III. třídy a na komunikacích patřících do základního komunikačního systému (zjednodušeně tzv. komunikace, kde jezdí MHD), na ostatních místních komunikacích – ÚMČ Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, Brno

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, odd. komunikací, IS a vod.hospodářství, 3.patro, dveře č. 49,

Ing. Drahomíra Sukupová tel: 545 542 249 v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz zdravotně postiženého občana, Průkaz ZTP/P, ZTP. U nezletilých zdravotně postižených dětí - rodný list + občanský průkaz zákonného zástupce, OTP vozidla, lékařská zpráva, orientační plánek s požadovaným místem pro parkování, kopie ŘP, technického průkazu vozidla.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti o vyhrazené parkovací stání je k dispozici na Odboru stavebním, ÚMČ Brno-sever.

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P jsou osvobozeni od správního a místního poplatku. Žadateli je účtován příspěvek na cenu zpracování a realizaci dopravního značení v celkové výši 3500,- Kč. Výchozím podkladem pro realizaci dopravního značení je osobní objednávka žadatele u BKOM a.s. Dopravní značení zůstává majetkem zřizovatele dopravního značení.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů od zahájení řízení.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a; MMB OD Kounicova 67; Policie ČR DI, Renčova 38, Brno

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

18

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání k OD MMB, Kounicova 67, Brno, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ÚMČ Brno-sever.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 zákona č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21

Nejčastější dotazy

 

22

Další informace

V úředních dnech Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod,

Ing. Drahomíra Sukupová tel: 545 542 249.

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Ing. Vlastimil Šindler – vedoucí odboru

26

Kontaktní osoba

Ing. Sukupová, tel: 545 542 249

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Formuláře: