uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

192

2

Kód

3

Pojmenování (název) životní situace

Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňující odtokové poměry

4

Základní informace k životní situaci

Dle § 17 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

1.Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem,   k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to

a) ke stavbám a   zařízením na pozemcích, na nichž se   nacházejí koryta vodních toků,   nebo na pozemcích   s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v   zemských dutinách, jakož   i ke skladům, skládkám,   popřípadě nádržím, pokud   provoz uvedených staveb a skládek může   významně   ohrozit jakost   povrchových nebo podzemních vod,

c) ke     stavbám, k  těžbě   nerostů   nebo k     terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno,

d) ke stavbám ve   vzdálenosti do 15 m od vzdušné   paty ochranné hráze vodního toku,

e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů.

f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromaždovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu

2. Vyplývá-li to   z povahy věci,   může vodoprávní úřad v rozhodnutí o   udělení souhlasu stanovit   podmínky i dobu, po kterou se souhlas uděluje.

3. Souhlas je závazný pro příslušné orgány, při postupu podle zvláštních zákonů

4. Souhlasu podle odstavce 1 není třeba k činnostem, jichž je třeba při   cvičení nebo zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Policie   České republiky a ozbrojených sil České republiky, které v případech cvičení postupují v dohodě s příslušným vodoprávním úřadem

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod 4.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Písemná žádost, u náročnějších případů doporučena osobní návštěva. Žádost se podává na formuláři dle přílohy č. 3 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

8

Na které instituci životní situaci řešit

  1. a)na vodoprávním Úřadu městské částí Brno-sever,odbor stavební, Bratislavská 70, oddělení komunikací, IS a vod. hospodářství (pouze pro potřeby jednotlivých občanů-domácností),ostatních případech:
  2. b)na vodoprávním úřadu odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno v ostatních případech povolení vodních děl
  3. c)na vodoprávním úřadu Jihomoravského kraje u staveb, které rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to vyhradí

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Ing. Drahomíra Sukupová tel: 545 542 249

Ing. Jaroslav Suchý tel:   545 542 248

Yvona Kepáková tel: 545 542 272

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předkládá k žádosti podle povahy vodního díla:

- doklady, které se připojují k žádosti

a) projektovou dokumentaci stavby

b) stanovisko Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, Brno

c) výpočet hladiny X 100

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona. Na vodoprávním úřadě místně příslušném pro povolení vodního díla – Úřadu městské částí Brno-sever,odbor stavební, Bratislavská 70, Brno.

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle zákona č. 254/2001 § 115 vodoprávní řízení bezodkladně, do 30-ti dnů, do 60-ti dnů, do 3 měsíců, podle složitosti projednávaného případu.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Povodí Moravy s.p..

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných dokladů v příloze č.3 Vyhlášky č.432/2001 Sb.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), č. 254/2001 Sb.,zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 a Vyhláška MZE č. 432/2001 Sb.

18

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004, správní řád

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je MMB – odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever,odbor stavební, Bratislavská 70, Brno.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

V úředních dnech ÚMČ Brno-sever pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR pod adresou: http://www.env.cz a ministerstva zemědělství http://www.mze.cz

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

nejsou

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřadu městské částí Brno-sever,odbor stavební

Ing. Vlastimil Šindler - vedoucí odboru

26

Kontaktní osoba

Ing. Drahomíra Sukupová tel: 545 542 249

Ing. Jaroslav Suchý tel:   545 542 248

Yvona Kepáková tel: 545 542 272

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře: