uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Žádost o vydání územního rozhodnutí

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

203

2

Kód

3

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání územního rozhodnutí

4

Základní informace k životní situace

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební vydává podle § 92 zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a st.řádu (stavební zákon).územní rozhodnutí o:

 1. a)umístění stavby nebo zařízení
 2. b)změně využití území
 3. c)změně stavby nebo o změně stavby na využití území
 4. d)dělení nebo zcelování pozemků
 5. e)ochranném pásmu

Stavební úřad může podle § 78 odst. 1 stavebního zákona spojit územní a stavební řízení.

Podle § 95 stavebního zákona stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo její zástupce na základě plné moci

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správní řízení ukončené vydáním územního rozhodnutí s nabytím právní moci

7

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemným podáním žádosti o územní rozhodnutí na formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhl. 503/2006“).

Obsahové náležitosti formuláře žádosti o vydání rozhodnutí podle vyhl. 503/2006 viz její přílohy:

 1. a)o umístění stavby nebo zařízení – příloha č. 3
 2. b)o změně využití území – příloha č. 5
 3. c)o změně stavby nebo o změně stavby na využití území –příloha č. 3
 4. d)o dělení nebo zcelování pozemků – příloha č. 7
 5. e)o ochranném pásmu –příloha č. 8

8

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Bratislavská 70, 601 47 Brno

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, 3. patro v úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin

10

Jaké přílohy je nutné mít s sebou

Přílohy podle vyhl. 503/2006 k žádosti o vydání rozhodnutí o:

 1. a)umístění stavby nebo zařízení – viz příloha č. 3 část B a dokumentace podle přílohy č. 4
 2. b)změně využití území – viz příloha č. 5 část B a dokumentace podle přílohy č. 6
 3. c)změně stavby nebo o změně stavby na využití území – stejné jako bod a),
 4. d)dělení nebo zcelování pozemků – viz příloha č. 7 část B
 5. e)ochranném pásmu – viz příloha č. 8 část B

Pozn.: grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních

11

Jaké potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na stavebním úřadě nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění; lze uhradit na příslušném stavebním úřadě

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle § 71 odst. 3 zákona 500/2006 Sb., správní řád, nejpozději do 30 dní od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je třeba nařídit ústní jednání nebo místní šetření, apod.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků územního řízení stanoví § 85 stavebního zákona

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vydání územního rozhodnutí nelze vyřídit elektronickou poštou

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

18

Jaké jsou související předpisy

19

Jaké jsou opravné prostředky

Proti rozhodnutí stavebního úřadu mohou podat účastníci řízení odvolání ve lhůtě do 15ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, písemným podáním učiněným v podatelně Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, 601 47 Brno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za porušení povinností se ukládají pokuty specifikované dle § 178 až § 184 stavebního zákona

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Např. osobním dotazem na stavebním úřadě

24

Související životní situace a návody jak je řešit

25

Za správnost popisu odpovídá

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Ing. Vlastimil Šindler – vedoucí odboru

26

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Pokorová, tel.: 545 542 244

Ing. arch. Jana Buráňová, tel.: 545 542 241

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis je naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře: