uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Uzavírka silnice nebo místní komunikace

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

081

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Uzavírka silnice nebo místní komunikace – částečná nebo úplná

4

Základní informace k životní situaci

Žádost o uzavírku komunikace musí být podána buď na příslušném formuláři Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V žádosti musí být uvedeno:
- o jakou komunikaci se jedná (název ulice),
- důvod uzavírky,
- dobu trvání uzavírky,
- rozsah uzavírky, návrh objížďky,
- jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon, adresa,
- u právnických osob identifikační číslo (IČ),
- u firem výpis z obchodního rejstříku,
- u ostatních datum narození.
- nutné doložit „stanovení dopravního značení“, t.j. situační nákres dopravního značení potvrzený provozním oddělením Odboru dopravy MMB a Policií ČR – DI.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební Bratislavská 70, 601 47 Brno.

8

Na které instituci životní situaci řešit

Uzavírku komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

-   Dálnice a rychlostní silnice – Ministerstvo dopravy ČR

-   Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje,

-   Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Odbor dopravy Magistrát města Brna,

-   Ostatní místní komunikace - Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební.

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Uzavírku komunikace lze vyřídit:

-   pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, komunikačním oddělení, Kounicova 67, Brno, III. podlaží, dv.č. 325, 327a, 322
v úřední dny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 h,
pátek 8:00 – 12:00 h.

-   pro ostatní místní komunikace ÚMČ Brno-sever, odbor stavební, majetkový a investiční, 3. patro, dveře č. 49, tel: 545 542 249 v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

- stanovisko správce – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno

-   aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (kopie)

-   „stanovení dopravního značení“ vydané Odborem dopravy MMB – provozním oddělením v 5ti vyhotoveních a potvrzené Policií ČR – DI

-   harmonogram prací (v případě trvání uzavírky déle než 3 dny)

-   návrh objížďkových tras.

-   stanovisko DPmB, a.s. pokud se jedná o vozovku s provozem MHD

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání rozhodnutí o uzavírce se správní poplatky nevyměřují.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-  Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s.,

-  Policie České republiky – Dopravní inspektorát,

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádost o uzavírku musí být doručena silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před dnem požadovaného uzavření komunikace (§ 39 vyhl. 104/97 Sb.

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o rozhodnutí o uzavírce komunikace nelze vyřídit elektronickou poštou.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 24. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18

Jaké jsou související předpisy

-  technické podmínky pro projektování a provádění staveb,

-  příslušné ČSN,

-  vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

-  vyhláška o čistotě města Brna č. 27/2000,

-  Řád zeleně města Brna,

-  vyhláška města Brna č. 8/2009 o koordinaci výkopových pracích na veřejných prostranstvích

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-sever je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy prostřednictvím ÚMČ Brno-sever, OSMI, Bratislavská 70, 601 47 Brno.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek vydaných v rozhodnutí o uzavírce se řídí dle zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Ing. Vlastimil Šindler - vedoucí odboru

26

Kontaktní osoba

Ing. Sukupová tel: 545 542 249

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře: