uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Stavební povolení pro komunikační stavby

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

083

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Stavební povolení pro komunikační stavby

4

Základní informace k životní situaci

Žádost o stavební povolení pro komunikace musí být podána na příslušném formuláři.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník (investor), příp. zplnomocněný zástupce

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o stavební povolení podle §110 odst.1a2 zák.č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) a vyhl. č. 526/2006 Sb.musí obsahovat:

- Jméno (název),

- adresa (sídlo)stavebníka

- u právnické osoby je vhodné předložit výpis z obchodního rejstříku (IČO)

- druh, účel, místo stavby,

- předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby,

- u dočasné stavby dobu jejího trvání,

- parcelní čísla a druhy dotčených pozemků a sousedních pozemků,

- jméno (název), adresa a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky). Pozor stavbu a úpravu komunikace nelze provádět svépomocí.

- základní údaje o stavbě,

- seznam a adresy účastníků stavebního řízení, které jsou stavebníkovi známy

- orientační náklad na provedení stavby,

K žádosti se připojují:

-doklad jímž stavebník prokazuje vlastnické právo k pozemku nebo právo založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

-projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou v oboru dopravní stavby ve dvou vyhotoveních,

-doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena.

-závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření, souhlasy, příp. jiná opatření dotčených orgánů st. správy vyžadovaná zvlášť.předpisy

-plán kontrolních prohlídek stavby

-územní rozhodnutí nebo doklad toto rozhodnutí nahrazující,

Veškeré podmínky pro povolování staveb jsou vymezeny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádů ve zněním pozdějších předpisů a vyhlášce č. 526/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Obsah projektové dokumentace je podrobně upraven ve vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve vyhl. 146/2008Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, 601 47 Brno.

8

Na které instituci životní situaci řešit

Stavební povolení pro komunikace a jejich součásti řeší vždy příslušný speciální stavební úřad následovně:

- Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR;

- Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy

- Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Magistrát města Brna, Odbor dopravy;

- Ostatní místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ÚMČ Brno-sever.

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Stavební povolení pro komunikace a jejich součásti lze vyřídit:
- pro místní komunikace
3. patro, dveře č. 50, Ing. Suchý

tel: 545 542 248 v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební,nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání rozhodnutí o stavebním povolení pro komunikace se správní poplatky vyměřují dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

uvedeno ve formuláři žádosti o stavební povolení pro komunikace a jejich součásti – k dispozici fyzicky na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, nebo na internetu stránkách úřadu.

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o rozhodnutí o zvláštním užívání nelze vyřídit elektronickou poštou.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18

Jaké jsou související předpisy a „klíčová slova“

- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,

- Autorizace architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

- Technické požadavky na stavební výrobky,

- Posuzování vlivů na životní prostředí (E.I.A.),

- Katastr nemovitostí,

- Ochrana zemědělského půdního fondu,

- Užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

- Správní řád( zák.č. 500/2004 Sb.)

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek zvláštního užívání komunikace, vydaných v rozhodnutí, se řídí dle zák.č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí, na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Ing. Vlastimil Šindler - vedoucí odboru

26

Kontaktní osoba

Ing. Suchý tel: 545 542 248

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře: