uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Stavební povolení k vodním dílům

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

143

2

Kód

3

Pojmenování (název) životní situace

Stavební povolení k vodním dílům § 15 vodního zákona

4

Základní informace k životní situaci

Vydává stavební povolení k vodním dílům - studny

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správní řízení ukončené vydáním rozhodnutí o povolení vodního díla.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Písemná žádost, u náročnějších případů doporučena osobní návštěva. Žádost se podává na formuláři dle přílohy č. 3 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

8

Na které instituci životní situaci řešit

a) na vodoprávním úřadu Úřadu městské částí Brno-sever, oddělení komunikací, IS a vod. hospodářství (dle místa životní situace), které povolují vodní díla pro odběry povrchových a podzemních vod pro potřeby občanů (domácností)

  1. b)na vodoprávním úřadu odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno v ostatních případech povolení vodních děl

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřadu městské částí Brno-sever,odbor stavební odd. komunikací, IS a vod.hospodářství, 3.patro, dveře č. 49 a 50,

Ing. Drahomíra Sukupová tel: 545 542 249

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle přílohy č. 9 zák.432/2001 Sb.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle sazebníku 300,- Kč

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle zákona č. 254/2001, do 30-ti dnů, do 60-ti dnů, do 3 měsíců, podle složitosti projednávaného případu.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle povahy žádosti - majitelé pozemků dotčených výstavbou, majitele sousedních pozemků Městská část, (město Brno), Povodí Moravy s.p. - správce drobných toků a další. Bližší informace ke konkrétním stavbám poskytnou pracovníci Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební odd. komunikací, IS a vod.hospodářství

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných dokladů v příloze č.2 Vyhlášky č.432/2001 Sb.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona o vodách a o změně některých zákonů( vodní zákon), č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č.500/2004 správní řád

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je MMB – odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím ÚMČ Brno-sever, OSMI, Bratislavská 70, Brno.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle vodního zákona č. 254/2001, § 117

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

V úředních dnech ÚMČ Brno-sever pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod, Ing. Sukupová tel: 545 542 249,

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR pod adresou: http://www.env.cz a ministerstva zemědělství http://www.mze.cz

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Ing. Vlastimil Šindler – vedoucí odboru

26

Kontaktní osoba

Ing. Sukupová tel: 545 542 249

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře: