uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

067

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem (§ 17 vodního zákona)

4

Základní informace k životní situaci

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:

a)ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

  1. b)ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujících podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

c)ke stavbám, k těžbě nerostů, nebo k terénním úpravám v záplavových územích

  1. d)ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku

e)ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz. bod 4

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Písemná žádost s předepsanými přílohami

8

Na které instituci životní situaci řešit

a)Souhlas ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujícím odtokové poměry vydávají vodoprávní úřady Úřadů městských částí v Brně (dle místa životní situace)

  1. b)v ostatních případech vodoprávní úřad odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, odd. komunikací, IS a vod.hospodářství, 3.patro, dveře č. 49 a 50,  

Ing. Drahomíra Sukupová tel: 545 542 249

Ing. Jaroslav Suchý tel:   545 542 248

Yvona Kepáková tel: 545 542 272

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy k písemné žádosti podle povahy stavby, zařízení nebo činnosti:

a)mapové podklady ve zvoleném měřítku (1: 2000 až 1: 50000), se zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti,

  1. b)údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech, podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být požadovanou stavbou, zařízení nebo činností dotčeny,

c)popis staveb, zařízení nebo činnosti a jejich účinků na okolí,

  1. d)vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání souhlasu,

e)stanovisko správce povodí,

  1. f)

g)odborné posudky, popřípadě stanoviska specializovaných pracovišť, pověřených odborných subjektů, vysokých škol, znalců, technických auditorů, případně jiných osob s uvedením jména (názvu), adresy (sídla) a oprávnění zpracovatele, pokud si je vodoprávní úřad v průběhu řízení vyžádá,

h)další identifikační a technické údaje potřebné k posouzení žádosti

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti o souhlas - příloha č. 4 Vyhlášky č. 432/2001 Sb. ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se nevyměřují

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle § 115 zák.č. 254/2001 Sb. (bezodkladně, do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců) dle složitosti projednávaného případu

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správce toku nebo správce drobného vodního toku. Případně dotčení i správce vodovodu a kanalizace a orgán ochrany přírody a krajiny tj. odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných podkladů v příloze. Ve složitějších případech doporučujeme osobní jednání na vodoprávním úřade

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 17 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách, § 17, Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

18

Jaké jsou související předpisy

zákon č.500/2004 Sb.,správní řád

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je MMB – odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno, odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Brno-sever, OSMI, Bratislavská 70, Brno.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za porušení jiných povinností dle § 116 až 125 vodního zákona č. 254/2001 Sb. se stanoví ve výši od 1.000,- Kč do 1.000.000,- Kč.

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

V úředních dnech ÚMČ Brno-sever pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod,

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na stránkách ministerstva životního prostředí ČR pod adresou: www.env.cz a ministerstva zemědělství ČR: www.mze.cz

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Ing. Vlastimil Šindler– vedoucí odboru

26

Kontaktní osoba

Ing. Drahomíra Sukupová tel: 545 542 249

Ing. Jaroslav Suchý tel:   545 542 248

Yvona Kepáková tel: 545 542 272

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře: