uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

080

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci

4

Základní informace k životní situaci

Žádost o připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném Úřadem městské části Brno-sever, odborem stavebním, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V žádosti musí být uvedeno o jakou komunikaci se jedná (název ulice),
označení připojované nemovitosti – parcelní číslo a katastrální území,
jméno, příjmení a adresa stavebníka,
účel využívání připojované nemovitosti,
předpokládaná intenzita dopravy,
předpokládaný termín realizace.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Úřadu městské části Brno-sever.

8

Na které instituci životní situaci řešit

Připojení nebo sjezd na komunikaci řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Silnice II., III. třídy Odbor dopravy MMB, Kounicova 67,
Místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Magistrát města Brna, Odbor dopravy

Ostatní místní komunikace - Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, Brno

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

-    Připojení nebo sjezd na komunikaci lze vyřídit pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, komunikačním oddělení, Kounicova 67, Brno, III. podlaží, dv.č. 325, 327a, 322 v úřední dny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 h, pátek 8:00 – 12:00 h.

-    U ostatních místních komunikací Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, odd. komunikací, IS a vod.hospodářství, 3.patro, dveře č. 49, Ing. Sukupová   tel: 545 542 249   v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Stanovisko správce komunikace - akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno
- situace nákres sjezdu na snímku katastrální mapy,
- dostatečně vypovídající projektová dokumentace
-     předchozí souhlas Policie ČR – DI,

- doklad o zaplacení správního poplatku, v případě zastupování stavebníka musí být doloženo zplnomocnění k tomuto úkonu, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (v kopiích).

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo nebo jsou k dispozici v elektronické formě na internetových stránkách ÚMČ Brno-sever.

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí ve všech případech 500,- Kč, zaplatit je lze v úředních hodinách přímo u referentky.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s., Policie České republiky – Dopravní inspektorát.

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o rozhodnutí o připojení nebo sjezdu na komunikaci nelze vyřídit elektronickou poštou.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 10

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

18

Jaké jsou související předpisy

Technické podmínky pro projektování a provádění staveb, příslušné ČSN.

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání ke OD MMB, Kounicova 67, Brno, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ÚMČ Brno-sever.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle § 42, odst.c zák.č. 13/1997 Sb. při nedodržení podmínek § 10 zák.č. 13/1997 Sb.

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy MMB.

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Ing. Vlastimil Šindler – vedoucí odboru

26

Kontaktní osoba

Ing. Sukupová tel: 545 542 249

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře: