uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Povolení k nakládání s vodami

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

070

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) až c) vodního zákona)

4

Základní informace k životní situaci

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba:
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné    

     nakládání s nimi

1. k jejich odběru

2. k jejich vzdouvání popřípadě akumulaci

3. využívání jejich energetického potenciálu

4. užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání

5. k jinému nakládání s nimi

b) jde-li o podzemní vody:

1. k jejich odběru

2. k jejich akumulaci

3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny

4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou

5. k jinému nakládání s nimi

c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo

     podzemních

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správní řízení ukončené rozhodnutím

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Písemná žádost s předepsanými přílohami

8

Na které instituci životní situaci řešit

a)Dle místa životní situace povoluje vodoprávní úřad úřadu městské části Statutárního města Brna odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) s vyjímkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

  1. b)vodoprávní úřad odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB v ostatních případech, není-li stanoveno jinak

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, odd. komunikací, IS a vod.hospodářství, 3.patro, dveře č. 49 a 50,   Ing. Drahomíra Sukupová tel: 545 542 249

Ing. Jaroslav Suchý tel:   545 542 248

Yvona Kepáková tel: 545 542 272

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  1. 1.Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s vodami:

a) doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem,

b) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení,

c) kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká,

d) projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení k nakládání s vodami spojeno s povolením souvisejícího vodního díla, ve dvojím vyhotovení,

e) stanovisko správce povodí,

f) stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,

g) odborné posudky, popřípadě stanoviska specializovaných pracovišt, pověřených odborných subjektů, vysokých škol, technických auditorů, znalců a jiných osob, s uvedením jména (názvu), adresy (sídla) a oprávnění zpracovatele pokud si je vodoprávní úřad v průběhu řízení vyžádá,

h) údaje o jakosti vod, se kterými má být povoleno nakládat a to v ukazatelích jakosti stanovených ve zvláštních právních předpisech, pokud se žádost týká povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo užívání povrchových vod pro chov ryb za účelem podnikání.

Další identifikační a technické údaje potřebné k posouzení žádosti.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti o povolení k nakládání s vodami - příloha č. 1 Vyhlášky ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení nebo souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu.

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se nevyměřují

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle složitosti projednávaného případu podle § 115 zák.č. 254/2001 Sb. bezodkladně, do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle povahy žádosti Povodí Moravy s.p., správce vodního drobného toku, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hygienik města Brna, Moravský rybářský svaz, orgán ochrany přírody, majitelé sousedních pozemků a další

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných podkladů v příloze. Ve složitějších případech doporučujeme osobní jednání na vodoprávním úřade

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 8 zákona 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, Vyhláška č. 432/2001 Sb.

18

Jaké jsou související předpisy

zákon č. 500/2004 Sb.správní řád

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je MMB – odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, Brno.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

a)Pokuta za nedovolené odebrání povrchových vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 10,- Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod celkovým množstvím těchto povrchových vod

  1. b)pokuta za nedovolené odebrání podzemních vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 50,- Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod celkovým množstvím těchto vod

c)pokuta za nedovolené vypouštění odpadních vod se stanoví ve výši od 10.000 do 10.000.000,- Kč

21

Nejčastější dotazy

22

Další informace

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod,

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na stránkách ministerstva životního prostředí ČR pod adresou: www.env.cz a ministerstva zemědělství ČR: www.mze.cz

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Ing. Vlastimil Šindler – vedoucí odboru

26

Kontaktní osoba

Ing. Drahomíra Sukupová tel: 545 542 249

Ing. Jaroslav Suchý tel:   545 542 248

Yvona Kepáková tel: 545 542 272

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2012

28

Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Formuláře:

Žádost o povolení k odběru pozemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti) a o stavebním povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru - spojená žádost

Žádost o užívání vodního díla

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změn

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu