uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Kritria pro pronájem bytů

Kritéria pro pronájem obecních bytů MČ Brno-sever


Kritéria pro pronájem obecních bytů Městské části Brno-sever (dále jen „Kritéria“) stanovují pravidla způsobu výběru žadatelů o byt.
Tato Kritéria jsou v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady z 22. 6. 2010 (dále jen „Pravidla“).


Občan může podat čtyři typy žádostí o pronájem bytu:
1.    Žádost o pronájem obecního bytu (takto budou přidělovány byty, ve kterých nejsou nutné opravy ze strany budoucího nájemce a nevázne na nich žádný dluh).
2.    Žádost o pronájem obecního bytu s úhradou oprav budoucím nájemcem.
3.    Žádost o pronájem bytu, na kterém je evidován dluh. Žadatel se zaváže, že po uvolnění bytu tento dluh uhradí za původního nájemníka.
4.    Žádost o pronájem obecního sociálního bytu (vyplývá z Pravidel, příloha č.1).


Obecná kritéria výběru žadatelů
Byt dle bodu 1-3 může být pronajat pouze tomu, kdo je zaměstnán nebo podniká a jehož čistý měsíční příjem je alespoň
0,5 násobku průměrné hrubé mzdy*, pokud v bytě bude žít jedna nebo dvě osoby,
0,7 násobku průměrné hrubé mzdy*, pokud v bytě budou žít tři a více osob,
anebo tomu, kdo pobírá důchod nebo pobírá mateřský či rodičovský příspěvek a zároveň čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou dle zákoníku práce (z pracovního poměru na dobu neurčitou).
Žadatel prokáže celkovou bezdlužnost výpisem z finančního úřadu.
Tyto podmínky jsou podmínky nutné.


Kritéria výběru žadatelů dle bodu 1:
Bytová komise při výběru o byt žadatelů se řídí těmto skutečnostmi:
Žadatel doloží neodkladnou potřebu řešení nečekané události
(rozhodnutí soudu, povodeň, požár, neřešitelné technické problémy-havárie vody,
plynu, topení atd.) - pronájem na dobu určitou 5b.
Žadatel se nachází v tíživé sociální situaci (doložená sociálním odborem) 1b.
Žadatel s nezletilými dětmi do 18 let a nezaopatřenými dětmi do 26 let včetně 1b.
Žadatelé jsou manželé, kdy jsou oba ve věku do 35 let včetně 1b.
Žadatelem je rodič samoživitel 1b.
Žadatel je důchodcem 1b.
Žadatel je držitelem průkazu ZTP/P nebo ZTP 1b.
Žadatel má trvalé bydliště v Brně 1b.
Žadatel uvolní stávající byt ve správě MČ Brno-sever 1b.

Bytová komise vybírá dle těchto kritérií pro každou velikost bytu, o kterou žadatel požádal. Při rovnosti počtu bodů Bytová komise zohlední délku trvání žádosti.
Podmínkou pronájmu bytu je složení kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Kauce se skládá na účet pronajímatele před uzavřením nájemní smlouvy. Tato kauce může být použita na úhradu dlužného nájemného, nedoplatku úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, služeb a k úhradě jiných závazků (např. vzniklých škod). Kauce je vratná po skončení nájemního vztahu a vypořádání vzájemných závazků.
Nájemné bytu je stanoveno dle zákona č. 107/2006 Sb. v maximální výši při pronájmu bytu na dobu neurčitou.
* Výše průměrné hrubé mzdy se stanoví pro Jihomoravský kraj, vždy k 1. 1. daného roku.

Dle Pravidel musí každý žadatel písemně oznámit do 30.11. daného roku, zda na své žádosti o byt trvá. Toto žadatel nemusí učinit v roce, kdy žádost podával.Žadatel zároveň doloží příjmy za posledních 6 měsíců předcházejících okamžiku podání žádosti nebo podání oznámení o trvání stavu žádosti.

Výběr žadatelů dle bodu 2:
Seznam bytů, které je nutno před pronájmem opravit, bude zveřejněn na internetových stránkách MČ Brno-sever a na úřední tabuli po dobu čtyř týdnů od data zveřejnění. Informace bude obsahovat přesné umístění bytu (adresu a číslo bytu) a předpokládanou výši nákladů na opravy. Předpokládanou výši nutných oprav pro zajištění standardního bydlení stanovuje technik majitele domu.
Žadatel vyplní žádost a doloží, že vlastní požadovanou částku, nebo prokáže, že má zajištěnu potřebnou částku formou půjčky, hypotéky, úvěr ze stavebního spoření apod.
Následně bude provedena oprava firmou/firmami, které si budoucí nájemce sám zvolí ze seznamu schválených firem. Seznam schválených firem je vyvěšen na internetových stránkách MČ Brno-sever.
 
S nájemcem je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí nájemní. Rekonstrukce musí být provedena nejpozději do:
3 měsíců od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí v jednopokojovém bytě,
4 měsíců od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí v dvoupokojovém bytě,
5 měsíců od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí v tří a vícepokojovém bytě.
Pokud rekonstrukce skončí ve stanoveném termínu, MČ Brno-sever uzavře se žadatelem nájemní smlouvu. Vynaložená částka stanovená technikem majitele domu za opravy snížená o 50 tis. Kč se umořuje v nájemném.
Žadatelé jsou vybíráni na základě Kritérií dle bodu 1.


Výběr žadatelů dle bodu 3:
Žadatel se zaváže zaplatit dlužnou částku po předchozím nájemci. Byty pronajímané po dlužnících budou primárně přidělovány těmto žadatelům. Vynaložená částka za dluh včetně příslušenství se v nájemném neumořuje.
Žadatelé jsou vybíráni na základě Kritérií dle bodu 1.

Kritéria výběru žadatelů dle bodu 4:
Odbor bydlení a majetku ÚMČ Brno-sever eviduje žádosti o pronájem sociálního bytu.
MČ Brno-sever navrhuje Magistrátu města Brna k pronajmutí sociálního bytu jednoho žadatele za každou započatou stovku městskou částí evidovaných žadatelů. O pronájmu sociálního bytu rozhoduje Rada města Brna.
Žadatel předloží doklady o splnění podmínek pro udělení sociálního bytu dle přílohy č. 1 Pravidel.